Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych, jako jedna z części sprawozdania finansowego, jest niezwykle istotnym elementem oceny kondycji finansowej firmy. Warto zatem dowiedzieć się, czym on jest, dlaczego jest tak ważny i jak go sporządzić. Na te pytania odpowiadamy w najnowszym artykule.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest rachunek przepływów pieniężnych i w czym jest pomocny
✔ jak go sporządzić
✔ jak go analizować

Rachunek przepływów pieniężnych jako składowa sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest jednym ze sposobów oceny płynności finansowej firmy, który pozwala również sprawdzić zdolność firmy do spłacania zobowiązań oraz skuteczność w odzyskiwaniu długów.

Jest bardzo złożonym dokumentem, który składa się z:

 • bilansu, czyli spisu aktywów i pasywów;
 • rachunku zysków i strat, czyli wykazu przychodów i kosztów firmy;
 • rachunku przepływów pieniężnych (cash flow), czyli sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych, zwany również cash flow, pozwala wskazać źródła finansowania firmy i strumienie ich wykorzystania. Na wynik działalności (dodatni lub ujemny) wskazuje różnica między wpływami a wypływami.

W odróżnieniu od pozostałych elementów sprawozdania finansowego nie zawiera wartości szacunkowych, a jedynie zapis przepływów pieniężnych, które miały miejsce w rzeczywistości. Właśnie dlatego wielu analityków ocenia cash flow jako narzędzie najlepiej obrazujące kondycję przedsiębiorstwa.

Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych?

Cash flow muszą sporządzać wszystkie podmioty podlegające corocznemu obowiązkowi składania sprawozdań finansowych do KRS na mocy przepisów ustawy o rachunkowości. Są to między innymi:

 • banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe;
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem tych, które są na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły dwa z trzech warunków.

Warunki wymienione powyżej to:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 miliona euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 milionów euro.

Analiza rachunku przepływów pieniężnych

Informacje zawarte w rachunku przepływów są podzielone na trzy grupy. Zwiększa to przejrzystość całego dokumentu. Wspomniane trzy części to przepływy pieniężne pochodzące z działalności:

 • operacyjnej;
 • inwestycyjnej;
 • finansowej.

Poprawne sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych pomaga określić płynność finansową firmy i pokazuje, jak kształtuje się ona w porównaniu do roku poprzedniego. W dokumencie uwzględniane są nie tylko wpływy stanowiące przychody oraz wydatki stanowiące koszty. Dzięki temu ukazana zostaje prawdziwa kondycja finansowa podmiotu.

Cash flow należy przede wszystkim opatrzyć datą i miejscowością sporządzenia. Kolejne części dokumentu należy wypełniać według schematu, który podajemy poniżej.

Część A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Dotyczy przepływów pieniężnych wynikających z działalności operacyjnej jednostki, czyli z jej podstawowej działalności, na przykład świadczenia usług czy sprzedaży towarów.

Co trzeba wpisać w poszczególnych rubrykach?
A.I. - zamieść kwotę zysku lub straty netto - oblicz ją, sporządzając rachunek zysków i strat (kolejny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa);

A.II. - wpisz sumę korekt zmiany stanu. Kwoty korekt ustal, obliczając różnicę między stanem końcowym a początkowym danych aktywów i pasywów jednostki na za dany rok obrotowy. Zmiany te interpretuj jako:

 • wpływ środków pieniężnych, gdy aktywa się zwiększyły, a pasywa zmniejszyły,
 • rozchód środków pieniężnych, gdy aktywa się zmniejszyły, a pasywa zwiększyły.

Następnie w punktach od 1 do 10 wprowadź poszczególne kwoty z tych korekt dotyczących:

 • amortyzacji - jej wysokość ustal poprzez obroty konta dotyczącego amortyzacji za dany rok obrotowy;
 • zysków (strat) z tytułu różnic kursowych - różnice kursowe obliczane są w momencie, gdy przedsiębiorstwo dokonuje transakcji (sprzedaż lub zakup) w walucie obcej oraz otrzymuje lub dokonuje płatności dotyczących tych transakcji również w walucie obcej;
 • odsetek i udziałów w zyskach (dywidend);
 • zysków (strat) z działalności inwestycyjnej;
 • zmiany stanu rezerw - ustal ją poprzez porównanie stanu rezerw z pasywów w bilansie, jednak zwróć uwagę na rezerwy przeznaczone na odroczony podatek, gdy te są rozliczane z kapitałem własnym i nie mają wtedy wpływu na wynik finansowy;
 • zmiany stanu zapasów - pozycję tę ustal, biorąc pod uwagę stan zapasów w pozycjach bilansu, natomiast zwróć uwagę na to, że w pewnych okolicznościach nie będzie można kwot tych wziąć wprost z bilansu, ponieważ mogły w danym okresie wystąpić operacje wpływające na stan zapasów, a niewpływające na rachunek przepływów pieniężnych, jak na przykład przekazanie lub otrzymanie zapasów jako wkład do firmy w formie aportu;
 • zmiany stanu należności - zmianę tę oblicz, biorąc pod uwagę pozycje dotyczące należności wykazane w bilansie, ale uważaj, aby nie zsumować należności krótkoterminowych i długoterminowych z należnościami z działalności inwestycyjnej;
 • zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych - pozycja ta powinna uwzględniać zmianę w danym roku obrotowym stanu zobowiązań krótkoterminowych, czyli wymaganych w okresie poniżej 12 miesięcy, za wyjątkiem zmian powiązanych z dłużnymi papierami wartościowymi, kredytami i pożyczkami, zobowiązaniami wekslowymi, działalnością inwestycyjną, zobowiązaniami powiązanymi ze zmianami zobowiązań na udziały w kapitale własnym czy zmianą stanu funduszy specjalnych spowodowanych odpisem z zysku na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych - dotyczy ona zmiany rozliczeń międzyokresowych przychodów, czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zwróć uwagę na czynne rozliczenie międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego - jeżeli są one odnoszone bezpośrednio na kapitał własny, to nie ujmuj ich tutaj;
 • Innych korekt.

A.III. wpisz kwotę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, czyli kwotę z punktu A.II. należy odjąć lub dodać do kwoty z punktu A.I.

Część B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dotyczy wpływów oraz wydatków związanych z działalnością inwestycyjną jednostki, czyli między innymi przychodów odsetkowych, z dywidend, zbycia środków trwałych oraz wydatków na zakup środków trwałych, nieruchomości lub inwestycje finansowe.

Co trzeba wpisać w poszczególnych rubrykach?
I. Wpływy, należy umieścić kolejno w punktach:

 • zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - punkt ten dotyczy rocznych wpływów uzyskanych ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Przy wypełnianiu tej pozycji uważaj, aby w kwocie tej nie ująć zwróconych przez kontrahentów zaliczek, które były wpłacone na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych - wykazuje się je w pozycji B.I.4 sprawozdania “Inne wpływy inwestycyjne”;
 • zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - ujmij tutaj wpływy z całego roku z tytułu sprzedaży inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne;
 • z aktywów finansowych, w tym:
  • w jednostkach powiązanych - rozumie się przez to wpływy z jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej,
  • w pozostałych jednostkach w podziale na: - zbycie aktywów finansowych - w punkcie tym ujmij wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcje i udziały w innych jednostkach, papiery wartościowe),
   - dywidendy i udziały w zyskach - do tej grupy zaliczamy również otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dywidend,
   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - oznacza kwotę spłat otrzymanych w danym roku pożyczek, które udzielone były na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
   - odsetki - pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek z tytułu udzielonych przez przedsiębiorstwo pożyczek, założonych lokat lub innych aktywów finansowych. W punkcie tym nie wykazuje się wpływów ujętych w pozycji dotyczącej dywidend. Jeżeli chodzi o lokaty pieniężne, to w tej pozycji ujmij jedynie otrzymane odsetki od lokat dokonywanych na okres powyżej 3 miesięcy - odsetki otrzymane z lokat zawieranych na okres krótszy zalicza się do wpływów z działalności operacyjnej,
   - inne wpływy z aktywów finansowych - punkt ten obejmuje wpływy z aktywów finansowych nieujętych w poprzednich punktach;
 • inne wpływy inwestycyjne - obejmują wszystkie wpływy inwestycyjne, które nie zostały ujęte w poprzednich pozycjach - są to na przykład spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych, wpływy z najmu inwestycji w nieruchomości, zwrot zaliczek udzielonych na poczet zakupu składników działalności inwestycyjnej, wpływy ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych.

II. Wydatki, ujmij kwotę wydatków:

 • na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - pozycja ta obejmuje wydatki w danym okresie na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Pamiętaj, że w pozycji tej oraz dwóch kolejnych (Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne oraz Aktywa finansowe) należy wykazać wszystkie wydatki związane z zakupem, czyli niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz akcyzowy, koszt montażu, opłaty notarialne. Dodatkowo w tej pozycji, co do zasady, nie ujmuj zaliczek wpłaconych na poczet nabycia wartości niematerialnych i prawnych - wykaż je w punkcie 4 “Inne wydatki inwestycyjne”. Natomiast w sytuacji, gdy zaliczki te są wpłacone w kwotach znacznych, a termin realizacji zamówienia jest niezbyt odległy, wyjątkowo można tu ująć wpłaconą zaliczkę. Pod warunkiem oczywiście, że zostaną zamieszczone odpowiednie adnotacje odnośnie tej operacji;
 • na inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - w pozycji tej ujmuj wydatki związane z inwestycjami w zakup nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • na aktywa finansowe, w tym:
  • w jednostkach powiązanych - rozumie się przez to wpłaty do jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej, dotyczące zakupu aktywów finansowych,
  • w pozostałych jednostkach:
   - nabycie aktywów finansowych - ujmij tu wydatki związane między innymi z nabyciem akcji i udziałów obcych jednostek, papierów wartościowych lub pozostałych aktywów finansowych,
   - udzielone pożyczki długoterminowe - są to pożyczki, które udzielane są na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 • na inne wydatki inwestycyjne - jest to pozycja obejmująca wydatki inwestycyjne przedsiębiorstwa, które nie zostały ujęte w poprzednich punktach dotyczących działalności inwestycyjnej - wśród nich są na przykład pożyczki udzielane na okres krótszy niż 12 miesięcy, wpłacone zaliczki na poczet nabycia wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji w nieruchomości.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - w tym punkcie rachunku przepływów pieniężnych wpisz różnicę między kwotą z punktu I, czyli wpływów inwestycyjnych, a kwotą z punktu II, czyli wydatkami inwestycyjnymi.

Część C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Część C rachunku przepływów pieniężnych dotyczy wpływów oraz wydatków przedsiębiorstwa związanych z działalnością finansową jednostki.

Co trzeba wpisać w poszczególnych rubrykach?
W części I. wpisz wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - pozycja ta powinna objąć wpływy związane z powiększeniem kapitału własnego przedsiębiorstwa, które jest związane z wydaniem udziałów, to jest akcji i innych instrumentów kapitałowych. Kwoty te ujmij w tej pozycji, nawet jeżeli nie miała miejsca rejestracja podwyższenia kapitału w rejestrze sądowym. W pozycji tej ujmij również przychody ze sprzedaży akcji własnych i równych nim akcji jednostki dominującej w grupie kapitałowej. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo poniosło wydatki związane z emisją akcji, a jeszcze nie otrzymało z ich tytułu wpływów, to wydatki te ujmij w części C.II. sprawozdania, w punkcie “Inne wydatki finansowe”.

Dodatkowo, pamiętaj, aby w pozycji tej nie ujmować zwiększeń kapitału własnego związanego z:

 • wniesieniem wkładu w formie niepieniężnej,
 • zatrzymaniem zarobku (zysku) w przedsiębiorstwie, który np. powiększy kapitał zapasowy,
 • zadeklarowanymi zakupami akcji, które nie zostały opłacone, ponieważ takie operacje powinny być ujęte w tej pozycji dopiero w okresie ich opłacenia przez nabywcę;
 • Kredyty i pożyczki - w tej pozycji ujmij wpływy z tytułu otrzymanych kredytów bądź pożyczek długo- oraz krótkoterminowych. Jeżeli z sumy udzielonego kredytu lub pożyczki potrącona została prowizja lub odsetki, to kwotę tę powinno się odjąć od kwoty pożyczonych pieniędzy;
 • Emisja dłużnych papierów wartościowych - pozycja ta obejmuje wpływy do jednostki związane z emisją przez nią długo- oraz krótkoterminowych obligacji własnych, dłużnych papierów wartościowych oraz innych instrumentów kapitałowych. Kwotę wpływów z tych tytułów pomniejsz o koszty związane z emisją;
 • Inne wpływy finansowe - w niniejszej pozycji wykaż wpływy związane z działalnością finansową jednostki, które nie zostały ujęte w pozostałych pozycjach, tak jak na przykład otrzymane dotacje.

W części II. wpisz wydatki na:

 • nabycie udziałów własnych - pozycja ta powinna obejmować wydatki na zmniejszenie kapitału związane z wykupem udziałów lub akcji własnych lub jednostki dominującej w grupie kapitałowej;
 • dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - w tej pozycji wykaż wydatki związane z wypłaceniem dywidend z zysku oraz zaliczek z nimi związanymi;
 • inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku - pozycja ta obejmuje wypłaty z zysku inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, czyli na przykład wydatki na wypłaty tantiem, wydatki na cele społeczne czy nagrody;
 • spłaty kredytów i pożyczek - w tej pozycji ujmij wydatki z tytułu spłacanych kredytów bądź pożyczek długo- oraz krótkoterminowych. Z sumy udzielonego kredytu lub pożyczki wykaż jedynie część kapitałową raty, bez odsetek i prowizji. Jeżeli natomiast pożyczka lub kredyt udzielona jest i spłacana w walucie obcej, to kwoty kapitału wykazuj, sumując raty kapitałowe wraz ze zrealizowanymi różnicami kursowymi;
 • wykup dłużnych papierów wartościowych - wskaż tu wydatki związane z wykupieniem wyemitowanych przez przedsiębiorstwo obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych;
 • z tytułu innych zobowiązań finansowych - w tej pozycji wykaż wydatki związane ze spłatą zobowiązań finansowych, których rachunek przepływów pieniężnych nie ujmuje w innych punktach, na przykład wykup weksli o innym charakterze niż operacyjny;
 • płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - wskaż tu wydatki przedsiębiorstwa związane ze spłacaniem rat leasingu finansowego - wykaż jedynie część kapitałową raty, bez odsetek i prowizji. Jeżeli natomiast leasing udzielony i spłacany jest w walucie obcej, to kwoty kapitału wykaż, sumując raty kapitałowe wraz ze zrealizowanymi różnicami kursowymi. Odsetki i prowizje wykaż w kolejnej pozycji rachunku przepływów pieniężnych, czyli C.II. “Odsetki”;
 • odsetki - pozycja ta powinna obejmować wydatki jednostki związane z opłaconymi odsetkami od przyznanych kredytów oraz pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz prowizji bankowych;
 • inne wydatki finansowe - pozycja ta obejmuje wydatki związane z działalnością finansową jednostki, których rachunek przepływów pieniężnych nie wykazał w innych pozycjach, takie jak wydatki dotyczące pokrycia zobowiązań finansowych jednostki, wywołanych przez udzielone gwarancje finansowe.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - w tym punkcie rachunku przepływów pieniężnych wpisz różnicę między kwotą z punktu I, czyli wpływów finansowych, a kwotą z punktu II, czyli wydatkami finansowymi.

Część D. Przepływy pieniężne netto razem
W tej części zsumuj kwoty z wszystkich pozostałych części, czyli przepływów pieniężnych z:

 • działalności operacyjnej
 • działalności inwestycyjnej
 • działalności finansowej.

Część E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
W tej części ujmij, jeżeli ona występuje, bilansową zmianę stanu środków pieniężnych oraz wyróżnić z niej ewentualną zmianę stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.

Część F. Środki pieniężne na początek okresu
W tym punkcie zamieść kwotę środków pieniężnych przedsiębiorstwa na początek danego okresu sprawozdawczego, których wartość jest zgodna z pozycją w bilansie.

Część G. Środki pieniężne na koniec okresu
W tej części cały rachunek przepływów pieniężnych jest podsumowywany - ujmij różnicę między stanem początkowym środków pieniężnych oraz sumy wszystkich przepływów pieniężnych danej jednostki. Wynik ten powinien się równać środkom pieniężnym dostępnym na koniec okresu sprawozdawczego. Gwarantuje to poprawność sporządzenia raportu.

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?

Wyróżnia się dwie metody przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych:

 • bezpośrednią;
 • pośrednią.

Metoda bezpośrednia
Metoda ta skupia się na podziale i wyszczególnieniu przepływów finansowych na dotyczące konkretnych grup wpływów i wypływów. Taki podział pozwala na łatwiejsze odnalezienie informacji o zaistniałych wydarzeniach mających wpływ na finanse firmy.

Pod uwagę bierze się:

 • wpływy ze sprzedaży i pozostałej działalności operacyjnej;
 • wydatki z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń, świadczeń i ubezpieczeń, podatków i pozostałych wydatków operacyjnych.

Metoda pośrednia
Metoda pośrednia polega na ocenie ostatecznej wartości zysku lub straty netto oraz na ewentualnych korektach kosztów, pozbawionych charakteru pieniężnego, a więc takich, które w rzeczywistości nie wygenerowały wydatków.

Pod uwagę bierze się korekty dotyczące działalności:

 • operacyjnej, takie jak amortyzacja, dywidendy, zyski z działalności inwestycyjnej czy pochodzące z różnic w kursach walut;
 • obrotowej, jak zmiana stanu rezerw, zapasów, należności, zobowiązań czy rozliczeń.

Warianty przepływów pieniężnych

W wyniku analizy cash flow otrzymuje się jeden z ośmiu możliwych wariantów obejmujących dodatnie lub ujemne wyniki przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej:

Działalność Warianty
Operacyjna + + + + - - - -
Inwestycyjna + + - - + - + -
Finansowa + - + - + + - -

Warianty te należy interpretować następująco:

 • Wariant 1 – często oznacza gromadzenie środków oraz to, że przedsiębiorstwo zyskuje na działalności operacyjnej, jednocześnie sprzedając aktywa i zaciągając zobowiązania.
 • Wariant 2 – saldo operacyjne wciąż jest dodatnie, jednak firma sprzedaje aktywa. Zwiększony przepływ inwestycyjny może oznaczać cięcie kosztów (na przykład poprzez zwolnienia pracowników).
 • Wariant 3 –dodatni strumień operacyjny jest mniejszy niż koszty inwestycyjne firmy – przedsiębiorstwo wspomaga się więc zewnętrznymi źródłami finansowania.
 • Wariant 4 – spore środki z działalności operacyjnej, ujemny wynik w działalności inwestycyjnej i finansowej – oznacza to, że firmę stać na prowadzenie inwestycji oraz że w porę spłaca zobowiązania. Taka sytuacja to dobry sygnał dla przedsiębiorstwa.
 • Wariant 5 – strumień operacyjny jest ujemny, jednak pozostałe wskaźniki sugerują tymczasowość problemu – powstałe braki w środkach zostają szybko uzupełnione poprzez finansowanie zewnętrzne.
 • Wariant 6 – choć firma notuje straty z działalności operacyjnej, wciąż inwestuje, co przekłada się na wzrost wartości aktywów.
 • Wariant 7 – zarówno działalność finansowa, jak i operacyjna przedstawiają wynik ujemny, oznacza to, że sprzedaż nie idzie dobrze, a kredytodawcy źle oceniają sytuację firmy. W takim układzie pozostaje sprzedaż aktywów w celu załatania dziury budżetowej.
 • Wariant 8 – wszystkie trzy elementy ujemne oznaczają zwykle kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Jeżeli firma wcześniej zgromadziła kapitał, może pokryć zapotrzebowanie, spłacić zobowiązania i poświęcić część środków na inwestycje, jednak w razie braku poduszki finansowej, uzyskanie takiego wyniku może oznaczać konieczność wprowadzenia poważnych zmian w celu uniknięcia bankructwa.

Co o kondycji firmy mówi rachunek przepływów pieniężnych?

Na podstawie analizy wszystkich trzech segmentów otrzymuje się wynik, który, ze względu na wysoką użyteczność, jest powszechnie i wszechstronnie wykorzystywany.

Rzeczywistą kondycję finansową ukazuje się dzięki pominięciu pozycji niepieniężnych. Może to w efekcie uchronić firmę przed niewypłacalnością. Przepływy pieniężne ukazują bowiem pierwsze niepokojące sygnały, które mogą pozostać niezauważone podczas analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Ma to również ogromne znaczenie, jeśli przedsiębiorcy analizują kondycję finansową potencjalnych kontrahentów, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

Jak dbać o dobrą kondycję finansową firmy?

Długie terminy płatności mogą tworzyć zatory płatnicze i być ogromnym zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. W efekcie mogą znacznie pogorszyć wyniki w rachunku przepływów pieniężnych. Dzięki faktoringowi można zamienić faktury na gotówkę, co pozwala uniknąć pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, bo środki otrzymuje się bezpośrednio po wykonaniu zlecenia.

Jest to także znacznie tańsze i mniej skomplikowane rozwiązanie niż tradycyjne kredyty i pożyczki. Uzyskane środki można przeznaczyć bowiem na dowolny cel. Jedną z opcji na rynku jest faktoring od ING, czyli Finansowanie Faktur. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://finansowaniefaktur.pl/.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/Ok76F6yW2iA

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także


 Sprawozdanie finansowe, czyli drogowskaz w biznesie

Sprawozdanie finansowe, czyli drogowskaz w biznesie

Każdego dnia podejmujesz decyzje, które mają wpływ na Twoją firmę. Zapewne często zastanawiasz się, czy warto współpracować z danym przedsiębiorcą i jakie to niesie ryzyko. Im więcej masz informacji, tym wybór staje się prostszy. Zanim więc podejmiesz współpracę lub zainwestujesz swoje środki, sięgnij do sprawozdania finansowego swojego potencjalnego klienta.


 Analiza sprawozdania finansowego w kilku krokach

Analiza sprawozdania finansowego w kilku krokach


 Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Od 1 października 2018 roku zmieniło się wiele w kwestii składania sprawozdań finansowych do KRS. Teraz każda firma musi dostarczyć dokumenty finansowe w formie elektronicznej, w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli JPK.

Czym jest rachunek zysków i strat?

Czym jest rachunek zysków i strat?

Jednym z najważniejszych i obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego firmy jest rachunek zysków i strat. W najnowszym wpisie podpowiadamy, co jest jego istotą oraz jakimi zasadami kierować się przy jego tworzeniu.