Regulamin platformy Aleo

 

Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem a ING Usługi dla Biznesu S.A. Dostęp do Platformy jak również korzystanie z jej funkcjonalności, podlega każdorazowo niniejszemu Regulaminowi.

 

 

 

WAŻNE: Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Operatorem.

 1. Definicje

  Aukcja
  może mieć formę Aukcji Zakupowej lub Aukcji Wyprzedażowej.

  Aukcja Zakupowa
  negocjacje online, w czasie których dostawcy, w toku aukcji, obniżają swoje oferty cenowe, w celu złożenia najatrakcyjniejszej oferty i doprowadzenia do transakcji zakupu. Aby aukcja się odbyła, musi wziąć w niej udział co najmniej dwóch dostawców.

  Aukcja Wyprzedażowa
  negocjacje online, w czasie których kupujący, w toku aukcji, podwyższają swoje oferty cenowe, w celu złożenia najatrakcyjniejszej oferty i doprowadzenia do transakcji sprzedaży.

  Bankowość Elektroniczna ING
  system bankowości elektronicznej umożliwiający elektroniczny dostęp do rachunku bankowego, transakcji oraz innych funkcjonalności, który jest prowadzony przez niektóre z podmiotów z Grupy ING.

  Cennik
  Załącznik nr 1 do Regulaminu wskazujący, jakie Usługi wchodzą w zakres poszczególnych Pakietów, oraz wysokość wynagrodzenia należnego Operatorowi z tytułu ich świadczenia.

  Grupa ING
  podmioty powiązane z Operatorem lub ING Bankiem Śląskim S.A. lub ich akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi stanowiącymi grupę kapitałową w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa oraz wszelkie inne podmioty w Polsce lub w dowolnym innym kraju, które są lub będą powiązane finansowo, organizacyjnie lub osobowo z ING Bankiem Śląskim S.A., jej akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi.

  Konto
  wydzielona część Platformy przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Na warunkach wskazanych przez Operatora w Regulaminie lub w inny sposób, Operator może umożliwić Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych identyfikatorów oraz haseł, które przypisane będą do Konta i będą jego integralną częścią. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.

  Konto Zweryfikowane
  Konto, w stosunku do którego przeprowadzona została procedura sprawdzenia tożsamości Użytkownika. Weryfikacja tożsamości Użytkownika jest opcjonalna. W celu uniknięcia wątpliwości z Platformy mogą korzystać Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta Zweryfikowanego. Operator wspiera bezpieczne korzystanie z Platformy i dąży do stworzenia godnego zaufania środowiska dla profesjonalnego handlu. Z tego powodu Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia w niektórych przypadkach funkcjonalności, z których korzystać mogą Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta Zweryfikowanego, bez podawania przyczyny takiego ograniczenia.

  Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka
  oznaczają kraje Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna.

  Operator
  ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313, adres e-mail: pomoc@aleo.com.

  Pakiet
  Określony funkcjonalnie oraz ilościowo zakres Usług świadczonych przez Operatora zdefiniowany w Cenniku.

  Platforma
  system informatyczny pełniący funkcję platformy handlu elektronicznego B2B („business to business”), dostępny dla Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych pod marką ALEO i dostępny w szczególności pod adresem www.aleo.com, którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora.

  Regulamin
  niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem.

  Regulamin Dodatkowy
  dostępny za pomocą Platformy dokument w postaci elektronicznej, za pomocą którego Operator może oferować nowe usługi, zniżki, rabaty, promocje, zmiany zakresu usług Pakietu Start oraz inne warunki handlowe. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Dodatkowym, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Operatora określa Regulamin.

  Transakcja
  każda umowa, w tym umowa sprzedaży lub najmu, zawierana pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu Platformy oraz zastosowaniu zasad wskazanych w Regulaminie. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, dla skuteczności Transakcji Użytkownik nie jest zobowiązany do posiadania Konta Zweryfikowanego.

  Umowa
  Umowa o świadczenie Usług zawierana przez Operatora z Użytkownikiem lub z Użytkownikiem Niezarejestrowanym w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego.

  Usługa
  każda usługa świadczona przez Operatora poprzez Platformę Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym, przy czym niektóre Usługi świadczone są Użytkownikom w ramach Pakietów.

  Użytkownik
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę i podała prawdziwe i dokładne informacje wymagane przez Operatora podczas rejestracji na Platformie. Konsument w rozumieniu prawa mającego zastosowanie, w szczególności osoba, której działalność nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Platformy.

  Użytkownik Niezarejestrowany
  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, mająca siedzibę w kraju innym niż Kraj Skrajnie Wysokiego Ryzyka, której mające zastosowanie przepisy prawa przyznają zdolność prawną, oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę z Operatorem, ale nie dokonała rejestracji na Platformie. Konsument w rozumieniu prawa mającego zastosowanie, w szczególności osoba, której działalność i korzystanie z Platformy nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Niezarejestrowanym Platformy, jak też nie może korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Platformę.

  Zamawiający
  Użytkownik będący zamawiającym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zapytanie Stałe
  Zapytanie Użytkownika zawierające informację o potencjalnym zamiarze zawarcia Transakcji, z ogólnym wskazaniem przedmiotu Transakcji, składane za pomocą odpowiedniego formularza i kierowane do innych Użytkowników.

  Zapytanie Ofertowe
  Zapytanie Użytkownika zawierające informację o potencjalnym zamiarze zawarcia Transakcji, ze wskazaniem przedmiotu Transakcji, składane za pomocą odpowiedniego formularza i kierowane do innych Użytkowników.

 2. Zasady korzystania z Usług
  1. Operator umożliwia korzystanie z Usług poprzez Platformę Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym. Użytkownicy korzystają z Usług za pośrednictwem Konta, założonego zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
  2. Zakres Usług świadczonych Użytkownikowi w poszczególnych Pakietach oraz opłaty związane ze świadczeniem Usług określone są w Cenniku. Jeśli Usługa nie jest wskazana w Cenniku jako odpłatna, to jest ona świadczona bezpłatnie. Zasady uiszczania opłat zostały określone w pkt 11 Regulaminu.
  3. W przypadku uiszczenia wymaganej zgodnie z Cennikiem opłaty Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na pierwszy wybrany przez Użytkownika okres. Dostęp będzie automatycznie przedłużany na kolejny okres. W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość rezygnacji z przedłużania odpłatnego Pakietu na kolejny okres za pomocą formularza dostępnego na Platformie.
  4. Nieuiszczenie przez Użytkownika opłaty w wymaganym terminie skutkuje wyłączeniem odpłatnego Pakietu i powrotem do świadczenia przez Operatora Pakietu Start.
  5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z odpłatnego Pakietu w trakcie jego obowiązywania kontaktując się z Operatorem. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za obowiązujący okres.
  6. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z odpłatnego Pakietu podczas Okresu Obowiązywania Pakietu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
  7. Pakiety są aktywne od momentu ich udostępnienia w okresach 30 dniowych (miesięczne) lub 365 dniowych (roczne). Dla wybranych Pakietów, Operator może stosować bezpłatne okresy próbne, których czas obowiązywania będzie określony przez Operatora.
 3. Założenie Konta
  1. Operator działając zgodnie z polskim, unijnym oraz międzynarodowym prawem w zakresie sankcji nakładanych przez m.in. Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone, nie angażuje się w żadne relacje z podmiotami pochodzącymi z określonych państw (w szczególności zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie jako Kraje Skrajnie Wysokiego Ryzyka), na które nałożono sankcje, jak też z podmiotami pochodzącymi lub powiązanymi finansowo z tymi krajami, ani też Operator nie oferuje żadnych usług na rzecz takich podmiotów.
  2. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na przykład, między innymi: numer identyfikacji podatkowej, numer statystyczny, numer telefonu, nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika. W celu uproszczenia procesu zakładania Konta, Operator może pobrać dane rejestrowe, w tym między innymi dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, z publicznie dostępnych rejestrów udostępniających dane o przedsiębiorcach lub innych osobach prawnych, i przypisać je do tworzonego Konta.
  3. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą, jeżeli rejestr taki istnieje w kraju, w którym Użytkownik ma siedzibę. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  4. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta (lub przypisanych do niego identyfikatorów) przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika (lub hasłem przypisanym do określonego identyfikatora).
  5. Ze względu na profesjonalny charakter Platformy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie mogą rejestrować Konta Użytkownika, a tym samym być stroną Umowy.
  6. Platforma nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do dokonywania Transakcji niezwiązanych z profesjonalnym charakterem działalności Użytkownika. W szczególności Użytkownik dokonując Transakcji nie występuje jako konsument w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa.
  7. Utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
  8. Do utworzenia Konta niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie Umowy.
  9. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
  10. W celu uzyskania statusu posiadacza Konta Zweryfikowanego Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia swojej tożsamości wobec Operatora zgodnie z wytycznymi Operatora. Proces weryfikacji może się różnić w poszczególnych krajach i zostanie określony przez Operatora w komunikacji elektronicznej wystosowanej do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji na Platformie lub po tym procesie.
  11. Proces rejestracyjny oraz proces weryfikacji opisany w punktach 3.1-3.10 powyżej nie jest wymagany od Użytkowników, którzy będą korzystać z Platformy poprzez zalogowanie się z Bankowości elektronicznej ING. Do rozpoczęcia korzystania z Platformy przez takiego Użytkownika konieczne jest jednak zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza prezentowanego Użytkownikowi na Platformie przy pierwszym logowaniu. Konto Użytkownika korzystającego z Platformy za pośrednictwem Bankowości elektronicznej ING jest zawsze Kontem Zweryfikowanym.
  12. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych rejestrowych lub podanych przez Użytkownika Operator zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Konta i zawarcia Umowy, lub gdy jego wątpliwości dotyczą Konta już aktywnego, Operator jest uprawniony do jego zablokowania jak i do rozwiązania Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 15 Regulaminu. Operator może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta.
  13. Każda osoba może dokonać zgłoszenia nadużycia polegającego na istnieniu Konta zarejestrowanego przez osobę nieuprawnioną lub z wykorzystaniem nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych związanych z prowadzoną przez zgłaszającego działalnością gospodarczą. Zgłoszenie może być dokonane przy pomocy opcji dostępnej na Platformie pod nazwą „zgłoś nadużycie” lub poprzez wewnętrzny mechanizm komunikacji dostępny na Platformie.
  14. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nadużyciu Operator skontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia. Operator uprawniony jest do żądania przesłania przez zgłaszającego dokumentów, które w jego ocenie zagwarantują wiarygodność zgłoszenia o nadużyciu. Osoba zgłaszająca nadużycie ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika Konta, w stosunku do którego zgłosiła nadużycie za skutki wynikające z dokonania zgłoszenia niezasadnego lub w złej wierze. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.
  15. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, Użytkownik w każdym przypadku będzie zobowiązany do przekazania Operatorowi wyciągu z odpowiedniego rejestru spółek oraz kopii paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jednej z osób upoważnionych do reprezentowania Użytkownika.
 4. Transakcje
  1. Platforma umożliwia Użytkownikowi prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu produktów lub usług, przesyłania i przeglądania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, oraz organizowania Aukcji lub uczestnictwa w Aukcjach mających na celu przeprowadzenie Transakcji.
  2. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta, w tym za pomocą odrębnych identyfikatorów oraz haseł przypisanych do Konta, posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych na Platformie, w tym do dokonywania Transakcji. Oświadczenia woli składane przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są na Platformie wyłącznie w imieniu i na rzecz Użytkownika.
  3. Jeśli ważność czynności prawnej będącej podstawą Transakcji zależy od zachowania formy szczególnej (np. formy pisemnej lub aktu notarialnego), której wymagają przepisy prawa lub czynność prawna dokonana uprzednio pomiędzy stronami Transakcji, każdy z Użytkowników będący stroną Transakcji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w formie wymaganej przez przepisy prawa lub przez uprzednio dokonaną pomiędzy Stronami czynność prawną niezwłocznie po dokonaniu Transakcji, o ile strony Transakcji wyraźnie nie postanowiły inaczej.
  4. O ile w dalszych postanowieniach Regulaminu określony skutek wynika z czynności podejmowanej przez Użytkownika (np. akceptacja, zatwierdzenie oferty) przyjmuje się, iż wszystkie czynności wynikają ze skorzystania przez Użytkownika ze stosownej funkcjonalności Platformy dostępnej dla Użytkownika po zalogowaniu się do jego Konta.
  5. O ile kontraktujące strony nie postanowią wyraźnie inaczej przed zawarciem Transakcji:
   1. Ceny podawane przez Użytkowników w cennikach oraz Ofertach są cenami netto, niezawierającymi podatku od towarów i usług. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia ustala cenę brutto, zawierającą podatek od towarów i usług, do której zapłaty zobowiązany jest kupujący. Cena wskazana w Ofertach składanych w trybie licytacji elektronicznej, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu jest ceną brutto.
   2. Ceny podawane przez Użytkowników nie obejmują żadnych kosztów dodatkowych, takich jak: kosztów transportu, ubezpieczenia oraz innych kosztów mogących wiązać się z dostawą produktów lub usług w wyniku realizacji Transakcji.
   3. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, przy podawaniu cen Użytkownicy w możliwym zakresie wskażą, jakie podatki oraz koszty dostawy mają zastosowanie do Aukcji lub oferty handlowej w postaci katalogu produktów lub usług oferowanych przez danego Użytkownika.
  6. Wszelkie zmiany warunków Transakcji (w tym edytowanie lub anulowanie treści zamówienia) są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania ich przez obydwie strony Transakcji z wykorzystaniem mechanizmów Platformy. Jeśli strona, której zaproponowano dokonanie zmian warunków Transakcji lub anulowania Transakcji, nie wyrazi wyraźnej zgody na dokonanie takich czynności, strony Transakcji zobowiązane są do jej realizacji zgodnie z poprzednio ustalonymi warunkami.
  7. Waluta wszystkich Transakcji oraz ofert jest określana przez Użytkownika organizującego aukcje lub przedstawiającego ofertę handlową w postaci katalogu produktów lub usług i uznaje się, że została ona zaakceptowana przez Użytkownika biorącego udział w Transakcji. Dostępna na Platformie opcja przeliczania walut ma wyłącznie charakter informacyjny i jest oparta o kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego.
  8. Użytkownik biorący udział w Transakcji oświadcza i zapewnia, że przekaże innym Użytkownikom uczestniczącym w Transakcji wszelkie informacje wymagane przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym mieści się siedziba Użytkownika organizującego Transakcję lub innego prawa mającego zastosowanie, w tym informacje o towarach lub usługach będących przedmiotem Transakcji.
 5. Usługa dostępu do danych o przedsiębiorcach, przedsiębiorstwach i przetargach publicznych
  1. Na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym usługę, która zgodnie z wyborem Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego może polegać na:
   1. umożliwianiu dostępu za pomocą funkcjonalności Platformy do danych o osobach prawnych oraz osobach fizycznych, które zostały wpisane do jednego lub kilku rejestrów publicznych (w tym rejestru przedsiębiorców), w powiązaniu z prowadzeniem działalności gospodarczej przez te osoby,
   2. umożliwianiu dostępu do informacji o przetargach publicznych organizowanych przez podmioty zobowiązane do tego na gruncie prawa mającego zastosowanie do ich działalności, udostępnianych za pomocą określonych źródeł dostępnych publicznie.
  2. Operator nie gwarantuje dostępności, aktualności, poprawności, prawdziwości ani kompletności danych pozyskiwanych z rejestrów lub innych źródeł, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu. Udostępniane dane mają charakter jedynie informacyjny (poglądowy) i mogą zawierać omyłki, nieścisłości lub inne braki, za które Operator w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo nie ponosi odpowiedzialności. Osoby prawne oraz osoby fizyczne, których dane są udostępniane za pomocą Platformy, nie muszą być Użytkownikami Platformy.
  3. Za wyjątkiem danych, o których mowa w punkcie 5.4, Operator nie przetwarza (nie pobiera, nie przechowuje i nie udostępnia w żaden sposób) za pomocą Platformy (ani przy użyciu jakiegokolwiek innego środka) na własne potrzeby i do własnych celów danych osobowych zawartych (przechowywanych, udostępnianych i w inny sposób przetwarzanych) przez rejestry i źródła wskazane w punkcie 5.1, jak też w konsekwencji w żaden sposób nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania chyba, że takie przetwarzanie wynika z konieczności wykonania Umowy z takimi osobami, lub zachodzi inna przesłanka legalizująca takie przetwarzanie.
  4. Operator przetwarza dane, w tym dane osobowe podmiotów, które polegają obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej "CEIDG"), wyłącznie w zakresie danych podlegających wpisowi do CEIDG. W takim zakresie dane te są publikowane na Platformie przez Operatora, w ramach i w celu świadczenia usługi polegającej na umożliwianiu dostępu do tych danych Użytkownikom oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym.
  5. Pobieranie przez Użytkowników oraz Użytkowników Niezarejestrowanych danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 5.1., za wyjątkiem danych, o których mowa w punkcie 5.4 powyżej, wymaga inicjatywy Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego, i odbywa się na zasadach przewidzianych punkcie 5 Regulaminu.
  6. Z wyłączeniem danych, o których mowa w punkcie 5.4 powyżej, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany mogą, z wyłącznie własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność, korzystając z funkcjonalności oferowanych przez Platformę, pobrać dane osobowe, które są przechowywane i udostępniane przez podmioty odpowiedzialne za rejestry i inne źródła, o których mowa w punkcie 5.1, za pomocą Platformy. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, są przetwarzane wyłącznie na urządzeniach należących do Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego, jak też nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane przez Operatora, za wyjątkiem wskazanym w punkcie 5.4 Regulaminu
  7. W przypadku pobrania przez Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego danych osobowych w sposób wskazany w punkcie 5.5 Regulaminu, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do przetwarzania takich danych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym spełnić wobec osób, których dane są przetwarzane, wszelkie obowiązki wynikające z tych przepisów.
  8. Korzystając z funkcjonalności, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany potwierdzają, że samodzielnie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Użytkownika oraz Użytkownika Niezarejestrowanego w związku z korzystaniem z tej funkcjonalności, jak też, że wszelkie obowiązki wskazane w punkcie 5.6 zostały wobec tej osoby spełnione w sposób terminowy i zgodny z obowiązującym prawem.
  9. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązują się do korzystania z funkcjonalności, o których mowa w punkcie 5.1 powyżej, w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób działania źródeł, które udostępniają dane pozyskiwane za pomocą Platformy, jak też działania samej Platformy.
  10. W ramach usługi dostępu do danych, wskazanej w punkcie 5.1.1. i punkcie 5.4 Regulaminu, Operator umożliwia Użytkownikom, którzy wykupili odpowiedni Pakiet, jak też wyłącznie na skutek autonomicznej decyzji i inicjatywy tych Użytkowników, dostęp do dodatkowych danych o przedsiębiorcach, podlegających obowiązkowemu wpisowi do CEIDG, pochodzących od Bisnode Polska Sp. z o. o., wobec których rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pełni Bisnode Polska Sp. z o. o. Dane te mogą obejmować na przykład dane o zysku lub stracie netto, wartości sprzedaży (obrotach), liczbie pracowników, informacje z giełdy wierzytelności oraz inne dane.
  11. Użytkownik podlegający obowiązkowemu wpisowi do CEIDG lub KRS może, po wykupieniu odpowiedniego Pakietu, samodzielnie zdecydować o trwałym przypisaniu danych pochodzących z Bisnode Polska Sp. z o. o. do swojego profilu Użytkownika i tym samym umożliwić dostęp do tych danych innym Użytkownikom, w tym nieposiadającym odpowiedniego Pakietu, oraz Użytkownikom Niezarejestrowanym, jak też w każdym momencie może zrezygnować z takiego przypisania i udostępniania.
  12. Operator może umożliwić dostęp Użytkownikowi do dodatkowych danych o osobach prowadzących działalność gospodarczą i podlegających obowiązkowemu wpisowi do CEIDG, dostarczanych na potrzeby Użytkownika przez Bisnode Polska Sp. z o. o., wyłącznie na skutek autonomicznej decyzji i inicjatywy Użytkownika oraz w związku z zobowiązaniem się przez Użytkownika do spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa wobec osób, których dane podlegają wpisowi w CEDIG i są prezentowane na Platformie, zaciągnięte przez Użytkownika poprzez skorzystanie z określonej funkcjonalności Platformy i akceptację Regulaminu. Operator w żadnym razie nie decyduje o celach i środkach przetwarzania takich danych przez Użytkownika (taką decyzję podejmuje bezpośrednio i samodzielnie Użytkownik).
  13. W przypadku danych, o których mowa w pkt 5.11 oraz 5.12, administratorem danych jest Użytkownik, który jest zobowiązany do przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub innych właściwych przepisów prawa mającego zastosowanie.
  14. Operator, będąc podmiotem przetwarzającym te dane na zlecenie, w żaden sposób nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 5.11 i 5.12 powyżej, w szczególności nie zbiera, analizuje ani nie opracowuje w całości lub w części jakichkolwiek danych pochodzących od Bisnode Polska Sp. z o. o., Bisnode Polska Sp. z o. o. jest podmiotem wyłącznie właściwym do przyjmowania wszelkich reklamacji i uwag odnoszących się do danych, o których mowa w punkcie 5.11 i 5.12 powyżej, prezentowanych przez Operatora na Platformie, w szczególności w odniesieniu do poprawności, aktualności, dokładności i rzetelności tych danych.
  15. Operator nie gwarantuje dostępności, aktualności, poprawności, prawdziwości ani kompletności danych prezentowanych za pomocą Platformy, w szczególności danych wskazanych w punkcie 5.11 i 5.12 powyżej. Prezentowane dane mają charakter wyłącznie informacyjny (poglądowy) i mogą zawierać omyłki, nieścisłości lub inne braki, za które Operator w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności – przy prezentowaniu danych, o których mowa w punkcie 5.11 i 5.12 – nie jest celem Operatora rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o innych przedsiębiorcach.
  16. Prezentowane przez Operatora dane nie powinny być samodzielną podstawą jakichkolwiek decyzji biznesowych lub innych, jak też nie mogą być traktowane, jako rekomendacja do podjęcia lub zaniechania jakichkolwiek działań, w szczególności nawiązania bądź nienawiązywania relacji biznesowych lub innych.
  17. Operator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lub do usunięcia danych, o których mowa w punkcie 5.11 i 5.12 powyżej, udostępnionych w ramach Usług, bez podania przyczyny i wcześniejszego informowania o tym Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych.
 6. Składanie Zapytań Ofertowych i Ofert
  1. Oferta może być złożona przez Użytkownika:
   1. poprzez samodzielne wypełnienie Formularza Ofertowego dostępnego na Platformie i przesłanie go innemu Użytkownikowi;
   2. jako odpowiedź na otrzymane Zapytanie Ofertowe od innego Użytkownika;
   3. jako odpowiedź na zaproszenie do wzięcia udziału w Aukcji utworzonej przez innego Użytkownika;
   4. w ramach Zapytań Stałych.
  2. Użytkownik w ramach własnego Konta może dokonać prezentacji produktów lub usług w publicznie dostępnym (w tym także dla osób nie będących Użytkownikami Platformy), katalogu produktów i usług. Umieszczenie przez Użytkownika produktu lub usługi w katalogu nie jest ofertą, lecz stanowi zaproszenie innych Użytkowników do kontaktu i składania Zapytań Ofertowych.
  3. W celu samodzielnego utworzenia Oferty Użytkownik powinien skorzystać z Formularza Ofertowego dostępnego poprzez Konto, dokonując wyboru istotnych elementów Oferty (przedmiot, cena) wraz z terminem jej obowiązywania.
  4. W celu utworzenia Oferty w oparciu o otrzymane Zapytanie Ofertowe, Użytkownik otrzymujący Zapytanie Ofertowe przyjmuje przesłane mu warunki biznesowe i na ich podstawie tworzy własną Ofertę.
  5. Chwilą złożenia Oferty przez Użytkownika jest moment wysłania jej do odbiorcy za pomocą Platformy.
  6. Użytkownik, który złożył Ofertę może dokonać zmiany jej warunków poprzez skorzystanie z opcji aktualizacji oferty i przesłania zmodyfikowanej wersji odbiorcy Oferty. W przypadku, gdy odbiorca Oferty nie godzi się na zaproponowane zmiany, składający Ofertę jest związany warunkami poprzedniej Oferty do czasu upływu terminu jej obowiązywania.
  7. Użytkownik składający Ofertę może doprecyzować dodatkowe jej warunki w plikach dołączanych do przesyłanego formularza Oferty. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi w Formularzu Ofertowym oraz treścią załączników uznaje się, że rozstrzygające znaczenie mają warunki formularza chyba, że strony Transakcji wyraźnie stwierdziły inaczej.
  8. Transakcja zostaje dokonana z chwilą akceptacji warunków oferty przez jej odbiorcę oraz otrzymania przez składającego ofertę informacji o akceptacji oferty w postaci zmiany statusu zamówienia będącego przedmiotem Transakcji na status „w realizacji”.
  9. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych z wykorzystaniem mechanizmów Platformy przez innych Użytkowników.
 7. Aukcje
  1. Aukcja jest procesem dokonywania Transakcji, w którym Użytkownik organizujący Aukcję (organizator Aukcji) wskutek publikacji zaproszenia do składania ofert, otrzymuje oferty składane mu przez przynajmniej dwóch Użytkowników (uczestnicy Aukcji). Aukcje mogą być Aukcjami Zakupowymi lub Aukcjami Wyprzedażowymi.
  2. Każda aukcja składa się z dwóch etapów: przygotowania Aukcji (ustalenia warunków i wyboru jej uczestników), publikacji oraz licytacji, w trakcie której uczestnicy Aukcji składają kolejne oferty cenowe. Warunki prowadzenia licytacji wskazane są w pkt. 7.8 – 7.10 Regulaminu.
  3. Aukcja może być tworzona samodzielnie przez organizatora Aukcji lub poprzez skorzystanie z Zapytania Ofertowego wcześniej wysłanego przez organizatora Aukcji oferentom, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.
  4. Aukcja może być przygotowana na podstawie Ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe organizatora. W takiej sytuacji organizator Aukcji nie definiuje jej zakresu (i pozycji) - są one przenoszone automatycznie z Zapytania Ofertowego. Wartość początkowej Oferty uczestnika takiej Aukcji jest równa cenie wskazanej w jego ofercie złożonej w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. Termin związania Ofertą uczestnika Aukcji jest przenoszony z Oferty złożonej w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. Aukcja utworzona z Zapytania Ofertowego nie może być opublikowana w katalogu Platformy i może być tylko Aukcją Zakupową.
  5. W celu wzięcia udziału w Aukcji Użytkownik składa Ofertę, która jest dla niego wiążąca na warunkach określonych przez organizatora Aukcji. W przypadku, gdy Aukcja jest publiczna i uczestnik sam zgłosi chęć udziału w Aukcji, organizator Aukcji może według własnego uznania cofnąć danemu uczestnikowi uprzednio wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w Aukcji. Czynność ta jest możliwa wyłącznie do momentu rozpoczęcia licytacji. W przypadku, w którym organizator sam zaprosił uczestnika do Aukcji, nie może on już cofnąć zaproszenia.
  6. Uczestnik Aukcji może doprecyzować warunki swojej Oferty poprzez dołączenie do niej załączników w formie plików. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami określonymi w Formularzu Ofertowym oraz treścią załączników uznaje się w braku wyraźnego zastrzeżenia w treści Formularza Ofertowego, że rozstrzygające znaczenie mają warunki oferty określone w Formularzu Ofertowym.
  7. Uczestnik Aukcji może zmodyfikować ofertę złożoną organizatorowi Aukcji. Czynność ta jest możliwa wyłącznie na etapie przed rozpoczęciem licytacji. Organizator Aukcji może dopuścić ofertę zmodyfikowaną przez Użytkownika do dalszego uczestnictwa w Aukcji, nie jest jednak do tego zobowiązany.
  8. Licytacja rozpoczyna się w terminie określonym przez organizatora Aukcji. W trakcie licytacji jedynym elementem oferty podlegającym zmianie może być jej cena. Po rozpoczęciu licytacji jej uczestnicy składają swoje oferty cenowe poprzez mechanizm Platformy. Kolejne oferty cenowe modyfikują poprzednio złożoną ofertę, zastępując ją.
  9. Licytacja kończy się w wyniku skorzystania przez organizatora Aukcji z opcji „zakończ licytację” lub z upływem czasu wskazanego na zakończenie licytacji z zastrzeżeniem automatycznego przedłużenia czasu licytacji, w przypadku złożenia przez jakiegokolwiek uczestnika Aukcji oferty cenowej na mniej niż 3 (trzy) minuty przed końcem czasu przeznaczonego na licytację, w którym to czas zakończenia licytacji automatycznie ulega przedłużeniu do kolejnych 3 (trzech) minut. Upływ czasu przeznaczonego na licytację lub wcześniejsze zakończenie licytacji przez organizatora Aukcji powoduje, że uczestnicy Aukcji nie mogą już składać kolejnych ofert cenowych.
  10. Po zakończeniu licytacji organizator Aukcji ocenia złożone mu Oferty. Organizator Aukcji może wybrać najkorzystniejszą Ofertę i dokonać Transakcji z Użytkownikiem, który ją złożył, lecz nie jest do tego zobowiązany. Organizator Aukcji może dokonać wyboru każdej ze złożonych mu Ofert według własnego uznania, jak i nie dokonać wyboru żadnej Oferty. Powiadomienie o zakończeniu licytacji przesyłane automatycznie przez Platformę uczestnikom Aukcji nie oznacza wyboru innej Oferty ani rezygnacji organizatora aukcji z prawa do skorzystania z oferty uczestnika Aukcji w terminie związania Ofertą. Oferty składane w ramach licytacji wiążą uczestników Aukcji do upływu terminu określonego przez nich w trakcie przystąpienia do Aukcji jako czas obowiązywania Oferty, nawet po zakończeniu licytacji.
  11. Transakcja zostaje zawarta z chwilą:

   a) w przypadku Aukcji Zakupowej - skorzystania przez organizatora Aukcji z funkcjonalności „złóż zamówienie” w panelu Aukcji w zakładce „Uczestnicy”, w której dostępne są oferty uczestników Aukcji, o ile termin obowiązywania tych Ofert jeszcze nie wygasł. Uczestnik Aukcji, który otrzymał takie zamówienie ze strony organizatora Aukcji zobowiązany jest do zaktualizowania cen przedmiotu Aukcji tak, aby suma cen za poszczególne pozycje była równa zbiorczej cenie wylicytowanej w Aukcji (lub niższej) oraz do przesłania drugiej stronie tak zaktualizowanej oferty

   b) w przypadku Aukcji Wyprzedażowej - otrzymania przez uczestnika Aukcji Oferty sprzedaży złożonej mu przez organizatora Aukcji. Ofertę taką odbiorca Oferty zobowiązany jest zaakceptować. Użytkownik składający ofertę sprzedaży, o której mowa powyżej, przed złożeniem swojej Oferty jest zobowiązany do zaktualizowania cen poszczególnych przedmiotów Aukcji tak, aby suma cen za poszczególne pozycje była równa zbiorczej cenie wylicytowanej w Aukcji i przesłania drugiej stronie tak zaktualizowanej Oferty.

  12. Czynności aktualizacji oferty i dostosowania jej do zbiorczej ceny wylicytowanej w Aukcji, o których mowa powyżej, są czynnościami o charakterze technicznym, prowadzącymi do realizacji Transakcji, lecz nie wpływającymi na jej ważność oraz treść. W przypadku rozbieżności pomiędzy ustalonymi warunkami Transakcji a treścią później wymienianych oświadczeń, nadrzędne znaczenie mają warunki Transakcji.
  13. Organizator Aukcji jest uprawniony do zawieszenia licytacji na określony okres czasu. Organizator Aukcji powinien zapewnić równe traktowanie uczestników aukcji informując ich o terminie, w którym licytacja zostanie wznowiona. Licytacja nie może być zawieszona na okres przekraczający termin obowiązywania przynajmniej jednej ze złożonych w Aukcji Ofert.
  14. W przypadku zakłóceń technicznych działania Platformy skutkujących przerwaniem Aukcji lub samej licytacji, Oferty złożone przez Użytkowników do czasu przerwania Aukcji (licytacji) są wiążące. Organizator Aukcji może zdecydować o zakończeniu Aukcji. Oferty złożone w trakcie przerwanej Aukcji są wiążące dla uczestników je składających przez okres wskazany jako termin obowiązywania Oferty.
 8. Licytacje elektroniczne w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych
  1. Jeżeli jest to zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, Zamawiający może korzystać z Platformy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zamawiający samodzielnie ocenia, czy dane zamówienie spełnia przesłanki stosowania trybu licytacji elektronicznej na zasadach wyznaczonych przez mające zastosowanie przepisy prawa.
  2. Zamawiający dokonuje ogłoszenia zgodnego z mającymi zastosowanie przepisami prawa poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Platformie pod ustalonym adresem. Operator nie weryfikuje treści ogłoszenia, i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
  3. Oferenci dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w postępowaniu, muszą dokonać zawarcia Umowy z Operatorem oraz założyć Konto na Platformie.
  4. W trakcie licytacji oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
  5. Jeżeli jest to wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa, bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego Ofertę wybrano.
  6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę chyba, że mające zastosowanie przepisy prawa wskazują na inne wymogi.
  7. Zamawiający oraz Użytkownik są zobowiązani do spełnienia wszelkich wymogów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. System rekomendacji Użytkowników
  1. Platforma wyposażona jest w nowoczesny mechanizm punktujący działania Użytkownika dokonywane na Platformie. Mechanizm ten nalicza Użytkownikowi punkty aktywności według dynamicznego algorytmu informatycznego biorącego pod uwagę przede wszystkim aktywność Użytkownika na Platformie.
  2. Każda ze stron zrealizowanej Transakcji może wystawić ocenę transakcji (referencję) związaną z tą Transakcją dla kontrahenta, zwanego dalej odbiorcą referencji. Referencja jest oceną w skali od 1 do 10. Wystawca referencji może połączyć udzielenie oceny z opisem słownym. Zarówno wystawiający referencje, jak i odbiorca podejmują decyzję czy i w jakim zakresie opublikować referencję w ramach publicznego profilu swojego Konta.
  3. Użytkownicy mogą wystawiać swoim kontrahentom rekomendację dotyczącą ogólnej działalności handlowej pomiędzy stronami. Udzielona rekomendacja może być opublikowana w ramach publicznego profilu Użytkownika.
 10. Treści publikowane przez Użytkowników
  1. W ramach Konta Użytkownika możliwe jest umieszczanie aktualności dotyczących Użytkownika w publicznie dostępnym profilu firmy.
  2. Użytkownik nie może w ramach aktywności na Platformie, a w szczególności w ramach działań wskazanych w pkt. 9 - 10.1. umieszczać treści (w tym, między innymi, zdjęć, tekstu, dokumentów lub innych materiałów lub informacji) naruszających przepisy obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. W przypadku otrzymania zawiadomienia o dokonaniu takiego naruszenia Operator zastrzega sobie prawo do dokonania usunięcia takich treści, zablokowania Konta lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Operator nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować treści przesyłane przez Użytkownika na Platformę. W przypadku wykrycia przez Użytkownika lub dowolną inną osobę lub podmiot, że treści przesłane przez Użytkownika mogą naruszać punkt 10.2 powyżej lub inne postanowienia Umowy lub niniejszego Regulaminu, należy skontaktować się z Operatorem za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. W przypadku reprezentowania osoby trzeciej, osoba lub podmiot wskazane w ostatnim zdaniu niniejszego punktu powinny bez zbędnej zwłoki przedstawić Operatorowi odpowiednie pełnomocnictwo na piśmie lub inne ważne upoważnienie do reprezentowania strony trzeciej.
  4. Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany zobowiązani są do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z Regulaminem oraz Regulaminem Dodatkowym, jak też zgodnie z dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których celem lub skutkiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie innym Użytkownikom lub Użytkownikom Niezarejestrowanym korzystania z Platformy lub którejkolwiek z jej funkcjonalności. Zakazane jest korzystanie z funkcjonalności Platformy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zakazane jest także wysyłanie wiadomości wewnętrznych, ofert, zaproszeń do Aukcji sprzedażowych, Zapytań Ofertowych oraz wiadomości elektronicznych w innej formie, w ilości lub w sposób nieuzasadniony normalnym korzystaniem z Platformy lub w sposób mogący powodować uciążliwość dla innego Użytkownika Platformy lub Operatora. Operator zachowuje prawo do przenoszenia wiadomości elektronicznych i innych informacji wysyłanych przez Użytkownika za pomocą Platformy niezgodnie z Regulaminem do skrzynki oznaczonej jako „Spam” lub ich usunięcia.
 11. Wynagrodzenie i opłaty na rzecz Operatora
  1. Użytkownik może dokonać opłaty wybierając jeden z następujących sposobów dostępnych na Platformie:

   a) wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym;

   b) płatność elektroniczna szybkim przelewem lub kartą płatniczą za pomocą systemu PayU.

  2. W celu świadczenia Usługi PayU, Operator będzie przekazywał PayU następujące dane osobowe Użytkowników: adres IP, adres e-mail, imię, nazwisko, kod kraju, nazwa firmy, NIP. Przekazanie danych osobowych PayU obejmuje dane niezbędne do świadczenia Usługi PayU. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników przekazanych przez Operatora do PayU, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Operator, jak również PayU.
  3. Dane osobowe Użytkowników przekazane przez Operatora do PayU będą przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Operatora za pośrednictwem mechanizmów Platformy.
 12. Dane osobowe
  1. Administratorem wszelkich danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania Konta oraz przetwarzanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy jest Operator. Dane będą przetwarzane celu wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych, jak też innych celach zgodnych z prawem. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach oznaczać brak możliwości świadczenia Usług. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem Platformy.
  3. Zakładając Konto w Platformie Użytkownik udostępnia adres poczty elektronicznej, w celu komunikacji na Platformie, w tym w celu przesyłania mu drogą elektroniczną przez Grupę ING oraz innych Użytkowników Platformy ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wzięcia udziału w Aukcjach i innych podobnych komunikatów o charakterze komercyjnym oraz - w sytuacji wyrażenia stosownej zgody - przesyłania mu drogą elektroniczną przez Grupę ING informacji handlowych.
  4. Platforma umożliwia wysłanie wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Platformy osobie nie będącej Użytkownikiem. Ilekroć Użytkownik zaprasza do zarejestrowania się na Platformie lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia Transakcji osoby lub podmioty nie będące Użytkownikami Platformy, winien upewnić się, o ile niniejsze postanowienie ma zastosowanie, czy dysponuje stosowną zgodą na przesyłanie informacji handlowej na wykorzystywany przez tą osobę adres email zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
  5. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, nie stanowiących danych osobowych, zgromadzonych przez Operatora, w tym danych dotyczących Użytkowników oraz Transakcji.
 13. Odpowiedzialność Operatora
  1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do zawierania Transakcji pomiędzy Użytkownikami. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Platformy składane innym Użytkownikom Platformy lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji lub treści przesyłanych przez Użytkownika na Platformę. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
  2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami Transakcji za pomocą Platformy lub na skutek wymiany informacji przez Użytkowników. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
  4. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w pkt. 3 Regulaminu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
  5. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Platformy utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
  6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika Platformy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi oraz deliktu związanego z świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości kwoty jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
  7. Wszelkie oznaczenia identyfikujące podmioty z Grupy ING (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  8. W ramach Platformy zakazany jest obrót towarami lub usługami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszającymi takie przepisy - w szczególności zakaz ten dotyczy obrotu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Niewyłączną listę produktów i usług, które nie mogą być przedmiotem obrotu na Platformie zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  9. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania określonego typu Transakcji, w tym do dokonywania obrotu określonymi towarami lub usługami, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
  10. Operator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.
  11. Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania lub usunięcia dowolnego Zapytania Ofertowego, pozycji katalogowej, Aukcji lub innej treści wprowadzonej przez Użytkownika, w tym treści określonych w punkcie 10.2 powyżej w przypadku, w którym uzna, że wprowadzone przez Użytkownika treści nie są zgodne z niniejszą Umową, wytycznymi konstruowania Zapytań Ofertowych, Aukcji lub pozycji katalogowej albo budzą wątpliwość odnośnie ich rzetelności, wiarygodności lub zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Operator w takim przypadku powiadomi Użytkownika o dokonanych czynnościach.
  12. Operator może dokonywać zmian edytorskich w treści Zapytania Ofertowego, w pozycji katalogowej lub w innej treści wprowadzanej przez Użytkownika, do czego Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora. Zmiany edytorskie mają za zadanie poprawę jakości publikowanych treści (np. poprawa literówek), nie dotyczą zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot Transakcji (np. zmiana ceny lub terminu dostawy). W przypadku konieczności dokonania zmian merytorycznych, zmiany mogą być dokonane tylko po uprzedniej konsultacji z Użytkownikiem, który opublikował Zapytanie Ofertowe będące przedmiotem edycji.
  13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkownika (w tym treści określone w punkcie 10.2 powyżej) lub treści osób trzecich ani za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Platformy w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub z ich niekompatybilnością z Platformą. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.
  14. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności zgodnie z prawem dotyczącym odpowiedzialności z tytułu wad produktu, odpowiedzialności z tytułu przyjętej gwarancji oraz odpowiedzialności za celowe lub nieumyślne pozbawienie życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
  15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe korzystania z Platformy obciążające Użytkownika, w tym w szczególności za skutki korzystania przez Użytkownika z wszelkich oferowanych przez Operatora promocji i okresów próbnych.
 14. Prawo autorskie i inne prawa Operatora
  1. Platforma jak i inne materiały (m.in. tekst, grafika, zestawienie informacji w tym, ofert i licytacji, katalog produktów i inne) stworzone przez Operatora lub podmioty z Grupy ING i udostępnione na Platformie, mogą stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub bazę danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik, jak i Użytkownik Niezarejestrowany, może korzystać z utworów lub baz danych znajdujących się na Platformie, jak też innych materiałów, o których mowa punkcie 14.1, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Platformy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 14.2 powyżej, Użytkownik oraz Użytkownik Niezarejestrowany nie jest upoważniony w szczególności do:

   a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 14.2 - wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody Operatora lub innego podmiotu;

   e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

   f) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

  4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, Operator niniejszym oświadcza, że nie zezwala Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Niezarejestrowanemu na pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu istotnej, co do jakości lub ilości, części jakiejkolwiek bazy danych, której Operator jest producentem.
  5. Operator oświadcza, że w przypadku stwierdzenia naruszenia jego praw do Platformy, w tym materiałów wskazanych w punkcie 14.1 Regulaminu, będzie z całą stanowczością korzystał z uprawnień przysługujących mu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie prawo własności przemysłowej, jak też na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych ustaw.
 15. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem
  1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem wygasa wskutek:

   a) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;

   b) złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Operatora z 30-dniowym okresem wypowiedzenia;

   c) wypowiedzenia przez Operatora umowy na zasadach wskazanych w pkt. 15.2 Regulaminu.

  2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Operatora:

   a) dokonania naruszenia, o którym mowa w pkt. 10.2 Regulaminu,

   b) podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika,

   c) naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.5 Regulaminu

   d) naruszenia przez Użytkownika postanowienia pkt 10.4 Regulaminu, w tym podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem pracy systemu informatycznego, na którym oparta jest Platforma, lub mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy przez Operatora, innych Użytkowników lub Użytkowników Niezarejestrowanych,

   e) obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji,

   f) podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora.

   g) przesyłania do innych Użytkowników wiadomości elektronicznych, ofert, zaproszeń do Aukcji Sprzedażowych oraz zapytań ofertowych niezgodnie z Regulaminem,

   h) faktu, iż Użytkownik zarejestrowany na Platformie ma swoją siedzibę lub jest kontrolowany lub reprezentowany bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot lub osobę posiadającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z Krajów Skrajnie Wysokiego Ryzyka, a także w przypadku, gdy wyżej wskazane podmioty lub osoby znajdują się na liście sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone lub Organizację Narodów Zjednoczonych.

   i) naruszenia przez Użytkownika zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów kupieckich.

  3. W przypadkach wskazanych w pkt. 15.1 b powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu odpowiedniej części uiszczonych na rzecz Operatora opłat z tytułu korzystania z Usług odpłatnych, w części za okres pozostały do zakończenia świadczenia Usług. W pozostałych przypadkach Operator nie ma obowiązku zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Operatora.
  4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady konta Użytkownika w przypadku podejrzenia Operatora o korzystaniu z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika.
  5. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta a w konsekwencji w szczególności dokonywanie Transakcji. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem Platformy. Operatorowi przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w pkt. 13.2 Regulaminu.
  6. W przypadku zablokowania Konta z powodów określonych w punkcie 15.2 powyżej, oferty, Zapytania Ofertowe oraz wszelkie inne czynności wykonywane w odniesieniu do Konta w zakresie bieżącej i niezawartej Transakcji zostaną zablokowane przez Operatora oraz będą uważane za nieważne w dniu blokady. W szczególności, oferty oraz Zapytania Ofertowe składane przez Użytkownika, którego Konto zostało zablokowane ze względów określonych w punkcie 15.2 powyżej nie są uznawane za wiążące dla odbiorcy takiej oferty lub Zapytania Ofertowego.
  7. W przypadku zablokowania Konta z powodów określonych w Regulaminie oraz w szczególności w przypadku blokady i rozwiązania Umowy z powodów określonych w punkcie 15.2 powyżej, Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub z którym rozwiązana została Umowa oraz Użytkownik, który otrzymał ofertę lub Zapytanie Ofertowe od wyżej wskazanego Użytkownika nie będą podnosić żadnych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie lub utratę zysku wobec Operatora ani jakiegokolwiek podmiotu z Grupy ING w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do blokady Konta, rozwiązania Umowy, Oferty lub Zapytania Ofertowego.
 16. Reklamacje
  1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora powinna zostać przesłana do Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
  2. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od otrzymania takich informacji.
 17. Wymagania techniczne
  1. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:

   ·  Microsoft Internet Explorer wersje od 11,

   ·  Mozilla Firefox wersje od 45,

   ·  Google Chrome wersje od 38,

   ·  Apple Safari wersje od 9,

   ·  Microsoft Edge wersje od 14,

   ·  Opera wersje od 43,

   ·  Android Browser wersje 4.

  2. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Platformę. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Platformy.
 18. Zmiana Regulaminu
  1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Platformy na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania komunikatu o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
  3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Transakcje, które zostały zawarte pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu.
  4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienia pkt. 15.3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  5. Zarówno zmiana procesu weryfikacji, o którym mowa w punktach 3.1 do 3.9 powyżej, jak i ograniczenie funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników nieposiadających Konta Zweryfikowanego , nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymagają zgody Użytkownika. Informacje publikowane przez Operatora na Platformie, w tym za pomocą komunikacji tekstowej („chat”) z Użytkownikami lub Użytkownikami Niezarejestrowanymi, nie stanowią zmiany Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami publikowanymi przez Operatora na Platformie (w tym w ramach komunikacji chat), a Regulaminem, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia Regulaminu.
 19. Inne
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Operator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora. Jeżeli wybór sądu na podstawie pierwszego zdania punktu 19.3 zostanie z jakiegoś powodu uznany za nieskuteczny (niemający mocy prawnej), wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, w tym spory dotyczące istnienia, ważności, skuteczności oraz interpretacji Regulaminu zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z zasadami tego sądu. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa. Językiem postępowania arbitrażowego będzie polski, a wyrok będzie ostateczny i wiążący dla Użytkownika oraz Operatora lub Banku. Arbitrzy dokonają interpretacji niniejszego Regulaminu zgodnie z prawem polskim.
  4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, a Operator i Użytkownik w dobrej wierze rozpoczną negocjacje mające na celu przeformułowanie takiego postanowienia, aby było ono wykonalne i skuteczne i aby odzwierciedlało intencje Operatora i Użytkownika w chwili podpisania Regulaminu.
  5. Czasem właściwym dla wszelkich czynności, w tym transakcji i innych operacji wykonywanych przez Operatora, Użytkownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego za pomocą Platformy jest czas środkowoeuropejski.
  6. Polska wersja Regulaminu jest jedyną wiążącą wersją. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie inne wersje językowe są publikowane przez Operatora wyłącznie dla wygody Użytkownika i nie mają charakteru wiążącego.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.11.2017 r.
  8. Integralną częścią Regulaminu są następujące Załączniki:

 

Załącznik nr 1. Cennik

Funkcja

Pakiet Start

Pakiet Pro

Pakiet Pro Plus

Enterprise

Profil firmy

+

+

+

+

Zapytania Ofertowe

+

+

+

+

Aukcje Zakupowe

+ (1 w miesiącu)

+ (5 w miesiącu)

+ (bez ograniczeń)

+ (bez ograniczeń)

Powiadomienia o Zapytaniach Ofertowych

+

+

+

+

Składanie Ofert

+

+

+

+

Katalog produktów i usług

+ (do 100 produktów)

+ (do 1000 produktów)

+ (bez ograniczeń)

+ (bez ograniczeń)

Zarządzanie użytkownikami

+ (2 per firma)

+ (10 per firma)

+ (bez ograniczeń)

+ (bez ograniczeń)

Zapytania Stałe

+

+

+

+

Promocja firmy w wynikach wyszukiwania

-

+

+

+

Monitoring przetargów publicznych

-

+

+

+

Monitoring pozycji oferty w Zapytaniu Ofertowym

-

+

+

+

Aukcje Wyprzedażowe

-

+ (5 w miesiącu)

+ (bez ograniczeń)

+ (bez ograniczeń)

Zaawansowana konfiguracja uprawnień użytkowników

-

+

+

+

Dane finansowe firm

-

+

+

+

Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych w katalogu produktów

-

-

+

+

Wsparcie przy organizacji zapytań ofertowych

-

-

-

+

Wsparcie sourcingowe

-

-

-

+

Konsulting zakupowy

-

-

-

+

Cena netto pakietu miesięcznie

bezpłatnie

99 zł

299 zł

Wycena indywidualna

Cena netto pakietu rocznie

bezpłatnie

999 zł

2 999 zł

Wycena indywidualna

Cena netto pakietu miesięcznie w promocji ”Klienci ING mają lepiej” opisanej w załączniku numer 3.

bezpłatnie

0 zł

149 zł

Wycena indywidualna

Cena netto pakietu rocznie w promocji ”Klienci ING mają lepiej” opisanej w załączniku numer 3.

bezpłatnie

0 zł

1 499 zł

Wycena indywidualna

 

 

Załącznik nr 2. Lista przedmiotów i usług, które nie mogą być oferowane na Aleo

 

Przedmioty lub usługi, które nie mogą być przedmiotem obrotu na Platformie:

 • Broń palna i amunicja, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz wszelkie jej komponenty lub akcesoria oraz wiatrówki, jeśli energia pocisku przekracza wartości 17 J
 • Wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa
 • Okazy zwierząt wymienione w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory
 • Narkotyki lub środki o podobnym działaniu odurzającym, substancje psychotropowe, sterydy, środki wydawane z przepisu lekarza, produkty lecznicze
 • Wyroby tytoniowe, w tym papierosy elektroniczne i powiązane wyroby, nowatorskie wyroby tytoniowe, wyroby tytoniowe do palenia, wyroby tytoniowe bezdymne, wyroby tytoniowe ziołowe, tytoń oraz inne produkty lub ich części, których wprowadzanie do obrotu regulowane jest ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu, pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórek, tkanek, narządów w celu ich przeszczepienia
 • Przedmioty naruszające prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub prawa do baz danych
 • Przedmioty, które związane są treściami faszystowskimi lub propagującymi inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 • Przedmioty lub urządzenia używane do hodowli zwierząt laboratoryjnych dla celów przemysłu kosmetycznego lub zwierząt futerkowych
 • Przedmioty zawierające treści pornograficzne lub usługi, których opis wskazuje na charakter erotyczny
 • Oferty gier hazardowych, w tym hazardu on-line
 • Usługi polegające na przekierowywaniu ruchu internetowego w tym systemy wymiany linków
 • Bazy danych zwierające listy adresów e-mail, dane osobowe, numery identyfikacyjne, które mogą stanowić dane osobowe
 • Konta lub profile na portalach społecznościowych, w tym usługi związane z profilami lub kontami na portalach społecznościowych jak oferty sprzedaży „polubień”
 • Oprogramowanie służce automatycznej wysyłce na adresy email treści marketingowych lub zbieraniu adresów email
 • Oprogramowanie służące pobieraniu treści objętych prawami autorskimi
 • Dokumenty o charakterze urzędowym, ich kopie elektroniczne lub publikacje elektroniczne zawierające zbiory danych osobowych
 • Urządzenia elektroniczne, których celem jest zakłócenie sygnału telefonów komórkowych lub GPS lub zakłócenie działania radarów oraz czujników laserowych
 • Urządzenia lub oprogramowanie do modyfikacji liczników przebiegu
 • Dobra kultury, jeśli ich obrót narusza mające zastosowanie prawo
 • Towary podwójnego zastosowania, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. (przynajmniej w zakresie związanym z ich wywozem)
 • Materiały jądrowe i promieniotwórcze
 • Usługi transportu, przechowywania i utylizacji zużytego paliwa jądrowego
 • Usługi i urządzenia związane z inżynierią genetyczną
 • Organy ludzkie lub zwierzęce
 • Usługi i urządzenia związane z wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych
 • Usługi związane ze złomowaniem statków w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie, w tym usługi transportu statków do tych krajów w celu dokonania złomowania.

Załącznik nr 3. Regulamin Promocji „Klienci ING mają lepiej”

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zakres i warunki promocji usług świadczonych przez ING Usługi dla Biznesu S.A. za pośrednictwem platformy Aleo („Promocja”) i skierowanej do klientów ING Bank Śląski S.A (dalej „Bank).
 2. Promocja polega na udostępnieniu Pakietu Pro lub Pakietu Pro+ w cenie określonej w poniższej tabeli.

   

  Pakiet Pro

  Pakiet Pro Plus

  Cena netto Pakietu dla klientów ING Banku Śląskiego miesięcznie

  0 zł

  149 zł

  Cena netto Pakietu dla klientów ING Banku Śląskiego rocznie

  0 zł

  1449 zł


   
 3. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są klienci Banku, którzy:

  a) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym dzień rozpoczęcia promocji zalogowali się do Aleo za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej ING

  lub

  b) złożyli w Banku zgodę na przekazywanie do ING Usługi dla Biznesu S.A. informacji objętych tajemnicą bankową

 4. Użytkownicy wskazani w pkt 3b zostaną objęci Promocją poprzez automatyczne udostępnienie przez Operatora pakietu PRO na promocyjnych warunkach.
 5. Użytkownicy wskazani w pkt 3a zostaną objęci Promocją po złożeniu, z wykorzystaniem mechanizmów Platformy, dyspozycji udostępnienia pakietu PRO na promocyjnych warunkach.
 6. Uczestnik Promocji korzysta z Pakietów na promocyjnych warunkach przez 12 miesięcy, licząc od dnia objęcia Promocją (dalej „Okres Promocji”).
 7. Uczestnik Promocji może w każdej dowolnej chwili, nieodpłatnie, ze skutkiem natychmiastowym, zrezygnować z Promocji. Rezygnacja z Promocji następuje przez wysłanie informacji o rezygnacji mailem na adres mailowy Operatora pomoc@aleo.com. Rezygnacja z Promocji nie pociąga za sobą rozwiązania umowy z Operatorem a Uczestnik Promocji, który zrezygnował z udziału z Promocji, może korzystać bezpłatnie z Pakietu Start.
 8. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usług objętych Promocją po Okresie Promocji. Użytkownik, który nie zdecyduje się na korzystanie z usług objętych Promocją po Okresie Promocji, może korzystać bezpłatnie z usług Pakietu Start.
 9. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 marca 2016 roku i trwa przez czas nieokreślony do momentu odwołania jej przez Operatora, przy zachowaniu pkt 6 Regulaminu Promocji.

Regulamin Platformy Aleo - poprzednie wersje