Polityka prywatności

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Aleo.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności w ING Usługi dla Biznesu S.A.

Informacje ogólne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ING Usługi dla Biznesu S.A. („Spółka”).

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółka

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

- są potencjalnymi klientami, klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki. W szerokim znaczeniu przez klientów rozumie się także osoby na rzecz których Spółka realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów;

- mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej;

- przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę;

- działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych w celu weryfikacji umocowania do działania;

- są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism złożonych Spółce.

Spółka przetwarza także dane osobowe w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wymagają przetwarzania określonych danych.

 

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę mogą zawierać, między innymi, dane dotyczące: dokumentów tożsamości, miejsca stałego pobytu, imienia i nazwiska, adresu, statusu osobowego, pozycji i umocowania (np. funkcji lub roli osoby działającej w imieniu lub na rzecz klienta, dostawcy lub kontrahenta), transakcji finansowych np. numerów rachunków lub innych unikalnych identyfikatorów, podpisów, adresów e-mail, numerów telefonów. W określonej sytuacji Spółka może także przetwarzać dane dotyczące adresu IP lub wyświetleń stron internetowych Spółki, przy czym dane te mogą nie stanowić danych osobowych.  

Spółka w zależności od rodzaju czynności bankowej dokonuje kwalifikacji klientów w odniesieniu do zdolności kredytowej lub sytuacji finansowej.

 

Cele przetwarzania danych

Spółka przetwarza dane osobowe do celów:

- oceny lub akceptacji, zawierania i realizacji umów z klientami, kontrahentami lub dostawcami, dokonywania płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez Spółkę, w tym komunikacji z osobami, których praw dotyczą umowy (np. osoby ubezpieczone, beneficjenci, pośrednicy), oraz rozstrzygania sporów i uczestnictwa w sprawach sądowych;

- zarządzania relacjami i marketingu dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z klientem;

- obsługi zgłoszeń/skarg/reklamacji zgodnie ze standardami przyjętymi w Spółce;

- statystycznych, rachunkowych i zarządczych, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, w tym analizy statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie produktów i/lub usług Spółki, przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji, prowadzenia finansów i księgowości, wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych; zarządzania operacjami fuzji nabycia i zbycia spółek;

- zapewnienia bezpieczeństwa Spółki, wszelkich osób, kontrahentów, dostawców i ich mienia znajdujących się w placówkach Spółki; Spółka dba także o   uwierzytelnianie  statusu i praw dostępu danej osoby jako klienta, dostawcy lub kontrahenta do usług lub produktów oferowanych przez Spółkę;

- zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami oraz wytycznymi i regulacjami dla danego sektora, w tym w szczególności z regulacjami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Spółki lub sektora finansowego. W powyższym zakresie mieści się, w zakresie dozwolonym przez prawo:  wykrywanie, zapobieganie, badanie i zwalczania prób działań niezgodnych z prawem bądź prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub wnioskowanie o podjęcie czynności przez organy ochrony prawnej lub korzystania z dostępnych systemów informacyjnych.

 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim, w tym innym podmiotom Grupy ING

 

W związku z określoną czynnością zleconą Spółce lub na podstawie określonego przepisu prawa Spółka może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim takim jak kontrahenci, inne instytucje finansowe, dostawcy lub inni świadczeniodawcy, pośrednicy, beneficjenci transakcji, sądy, organy ochrony prawnej lub organy nadzoru. Spółka w zakresie ww. przepisów prawa może także przekazywać  do określonych systemów informatycznych informacje związane z czynnością zleconą Spółce.

Spółka może także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów. Wśród podmiotów z którymi Spółka współpracuje mogą być także podmioty z Grupy ING, pod warunkiem że ich zaangażowanie jest niezbędne do realizacji celu dopuszczalnego prawem i dokonuje się w oparciu o odpowiednią umowę.

 

 

Okres przechowywania danych

Spółka przechowuje dane osobowe wyłącznie:

- przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane;

- w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym; i/lub

- w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

 

Bezpieczeństwo

Spółka wdrożył odpowiednie, uzasadnione ekonomicznie, techniczne, fizyczne i organizacyjnie środki służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania. Spółka wdrożyła standardy dotyczące ryzyka IT  i inne stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych.

 

Prawa dostępu, sprostowania,  usunięcia i sprzeciwu

W sytuacji gdy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe przysługą Państwu następujące prawa:

- prawo wglądu w Państwa dane osobowe przetwarzane przez lub w imieniu Spółki;

- prawo do sprostowania, lub usunięcia Państwa danych osobowych przez Spółkę, jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne lub są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie ważnych i uzasadnionych przyczyn związanych z Państwa sytuacją, pod warunkiem że Spółka przetwarza dane osobowe ze względu na swoje uzasadnione interesy lub interesy osób trzecich, którym Spółka ujawniła dane;

- prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie bezpośredniej informacji handlowej od Spółki lub cofnięcia udzielonej zgody.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z wymienionych wyżej praw, prosimy napisać na adres:

ING Usługi dla Biznesu S.A.

ul. Chorzowska 50

40-121 Katowice

 

Zmiana oświadczenia o prywatności

Spółka na bieżąco przegląda treść oświadczenia o ochronie prywatności. To oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 27 czerwca 2014 r.