Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności w ING Usługi dla Biznesu S.A.

  Informacje ogólne

 1. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-121), ul. Chorzowska 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313 („Spółka”).
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
 3. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych (Liliana Rother-Obrączka) poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
 5. Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to w niniejszym Oświadczeniu, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejsze Oświadczenie należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na innych stronach internetowych należących do Spółki, w tym w regulaminie platformy internetowej ALEO.com („Platforma ALEO.com”), dostępnym pod adresem: https://aleo.com/pl/o-platformie/regulamin.
 6. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Spółki przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies, dostępną tutaj.
 7. Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę

 8. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

  a) są użytkownikami Platformy ALEO.com , w tym użytkownikami niezarejestrowanymi („Użytkownicy”);

  b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);

  c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę („Potencjalni klienci”);

  d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których Spółka realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów) („Klienci”);

  e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);

  f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”);

  g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.

 9. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach Platformy ALEO.com, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz innych spółek z Grupy ING (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Platformy ALEO.com. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
 11. Dane osobowe Przedsiębiorców mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, związanych z dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechniania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez opinie wystawiane w ramach Platformy ALEO.com.
 12. Dane osobowe Potencjalnych klientów mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie umowy o współpracy ze Spółką. Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego.
 13. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Wykonanie umowy o współpracy ze Spółką, w tym dokonywania płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez Spółkę. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz innych spółek z Grupy ING (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Klientów. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
 14. Dane osobowe Reprezentantów oraz Skarżących mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com lub umowy o współpracy ze Spółką. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.
 15. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki oraz produktów lub usług innych spółek z Grupy ING. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Państwu produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji, profilu prowadzonej działalności (Państwa lub reprezentowanego przez Państwa podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.
 16. Okres przechowywania danych osobowych

 17. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
  • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com / umowy o współpracy ze Spółką oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
  • w związku z realizacją celów informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – do czasu zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (z zastrzeżeniem braku występowania po stronie Spółki ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania);
  • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
  • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki;
  • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
  • w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
 18. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

 19. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • innym spółkom z Grupy ING, których aktualna lista znajduje się pod adresem: https://aleo.com/pl/o-platformie/grupa-ing – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach Grupy ING, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej (np. w związku z realizacją wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
  • innym spółkom z Grupy ING – dla ich własnych celów marketingowych (w sytuacji udzielenia stosownej zgody);
  • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy ALEO.com);
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
 20. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 21. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z Grupy ING, do której należy Spółka, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING określone usługi, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Państwa te nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 22. Przekazywanie danych osobowych podmiotom z Grupy ING odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych, które zostały zatwierdzone przez holenderski organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 23. Możesz otrzymać kopię Wiążących Reguł Korporacyjnych – w tej sprawie prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.
 24. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 25. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami.
 26. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
 27. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.
 28. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.
 29. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 30. Korzystanie z Platformy ALEO.com, jak również nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach Platformy ALEO.com, jak również zawarcia umowy o współpracy jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
 31. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Platformy ALEO.com.
 32. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 33. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

  a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

  b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;

  c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);

  e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

 34. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.
 35. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 36. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka cookies

 1. Platforma ALEO.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy ALEO.com („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy ALEO.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako operator Platformy ALEO.com.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Platformy ALEO.com do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ALEO.com ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Platformy ALEO.com stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Platformy ALEO.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy ALEO.com, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy ALEO.com;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy ALEO.com;

  c) „wydajnościowe” / „serwisowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy ALEO.com, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google (podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych w tych celach);

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych produktów Spółki oraz innych spółek z Grupy ING..

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy ALEO.com mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy ALEO.com.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla klientów ING