Upoważnienie - wzór i omówienie dokumentu

Upoważnienie to dokument szczególnie pomocny w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie stawić się samodzielnie aby dokonać formalności. Na szczęście możemy upoważnić kogoś do załatwienia naszych spraw. W naszym tekście dowiesz się więcej na ten temat.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest upoważnienie i jaką powinno mieć formę
  • komu możemy udzielić upoważnienia
  • jak napisać upoważnienie
  • pełnomocnictwo a upoważnienie - różnice

Czym jest upoważnienie?

Upoważnienie to dokument, który oficjalnie pozwala innej, wyznaczonej osobie na dokonywanie czynności w naszym imieniu. Może być to odbiór poleconego listu z poczty czy też odbiór dowodu rejestracyjnego samochodu.

Upoważnienie musi mieć formę pisemną i powinno zawierać dane stron oraz zakres upoważnienia. Niektóre instytucje mają własne wzory upoważnień, a niekiedy dodatkowo wymagają opłaty za możliwość skorzystania z upoważnienia przy załatwianiu spraw.

Upoważnienie może być dokumentem jednorazowym, pozwala wykonać konkretną czynność - na przykład odebrać dowód rejestracyjny. Może ono mieć także charakter ciągły - na przykład upoważnienie opiekunki do odbioru dziecka z przedszkola.

Komu możemy udzielić upoważnienia?

Żadne przepisy nie regulują tego komu możemy udzielić upoważnienia. Może być to osoba z rodziny, partner, z którym nie jesteśmy w  związku małżeńskim, a nawet koleżanka czy kolega.

Musi być to osoba, której ufamy. Należy bowiem pamiętać, że potencjalne konsekwencje wynikające z udzielonego upoważnienia, spoczywają na osobie, która upoważnienia udziela.

Jak napisać upoważnienie?

Najważniejszym elementem przy pisaniu tego dokumentu jest jasne określenie zakresu upoważnienia.

Należy uważać aby upoważnienie nie było zbyt szerokie - rodzi to obawę przed przekroczeniem zakresu uprawnień.

Dokument jakim jest upoważnienie powinien zawierać:

  • datę i miejscowość sporządzenia;
  • dane osoby upoważniającej: imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, adres. Jeśli jest to firma, należy podać jej nazwę, dane i NIP.
  • dane osoby upoważnionej:  imię, nazwisko, nr PESEL, numer dowodu osobistego, adres.
  • określenie zakresu upoważnienia
  • czytelny podpis osoby upoważniającej

Niżej znajdziesz wzór upoważnienia do pobrania.

Upoważnienie a pełnomocnictwo - różnice

Upoważnienie i pełnomocnictwo to bardzo zbliżony dokument i na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że jest tym samym.

Upoważnienie pozwala na dokonanie czynności w imieniu upoważnionego, zaś pełnomocnictwo na wyrażenie woli. Co to oznacza? Dokument pozwala na przykład na podpisanie umowy w imieniu osoby która udzieliła mu pełnomocnictwa.

Ważniejszą różnicą między upoważnieniem a pełnomocnictwem jest możliwość ich odwołania. Czynności wykonane przez pełnomocnika można odwołać w każdej chwili, zaś czynności wykonane przez upoważnionego nie zawsze nadają się do odwołania - na przykład podpisanie weksla.


Wzory dokumentu upoważnienia w formacie DOCX i PDF znajdują się poniżej:

Sprawdź też artykuły na Firmove.pl:
1) Kalkulator B2B
2) Progi podatkowe 2023 – co warto o nich wiedzieć?
3) Ryczałt 8,5% – jaka działalność może być tak opodatkowana?

Czytaj także