Danina solidarnościowa 2024. Kto i od jakich dochodów musi ją zapłacić?

Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązuje nowy podatek solidarnościowy, który dotyka najbardziej zamożnych obywateli. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi dochód przekraczający 1 mln zł dochodów opodatkowanych zgodnie z treścią ustawy o PIT. Sprawdźmy, kto jest zobowiązany uiścić daninę solidarnościową, w jakiej wysokości i jak ją obliczyć.

W poniższym artykule dowiesz się między innymi:

 • Kto zapłaci podatek solidarnościowy?
 • Jakie są podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej?
 • Danina solidarnościowa - do kiedy należy zapłacić?

Danina solidarnościowa - co to?

Danina solidarnościowa, zwana także podatkiem solidarnościowym, to specjalny rodzaj opodatkowania wprowadzony w 1 stycznia 2019 roku. Opodatkowuje ona uzyskany przez najbogatszych podatników dochód powyżej 1 mln złotych, a zebrany podatek przekazuje na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192).

Danina solidarnościowa jest świadczeniem uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, opłata solidarnościowa jest niezależnym i obowiązkowym obciążeniem każdej osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej działalność gospodarczą, tj. opodatkowanych według skali podatkowej lub metody liniowej.

Kto płaci daninę solidarnościową?

Podatek solidarnościowy 2024 musi zapłacić podatnik, którego suma dochodów przekroczyła w danym roku podatkowym kwotę 1 000 000 zł. Należy również podkreślić, że daninę solidarnościową oblicza się wyłącznie od nadwyżki ponad tę kwotę.

Co więcej, w myśl obowiązujących przepisów opłata solidarnościowa będzie pobierana od osób, które:

 • uzyskiwały dochody objęte stawką 19% z tytułu działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • sprzedają instrumenty finansowe, takie jak akcje lub udziały,
 • uzyskały dochody osiągnięte za granicą objęte metodą proporcjonalnego odliczenia (na przykład zarobki z Holandii, Wielkiej Brytanii czy Austrii).

Danina solidarnościowa 2024 - termin

Podatek solidarnościowy opłacany jest jednorazowo, a więc nie należy wpłacać zaliczek w trakcie roku, po przekroczeniu limitu 1 mln zł. Termin zapłaty podatku to 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym. W rozliczeniu za 2023 rok termin zapłaty daniny solidarnościowej wypada więc dokładnie 30.04.2024 roku.

Od jakich dochodów zapłacisz podatek solidarnościowy?

Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową osoba fizyczna powinna wliczyć:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich itp.;
 • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport;
 • dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%;
 • składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących w kraju UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej;
 • dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Dochody wyłączone z daniny solidarnościowej

Nie wszystkie dochody osiągane przez osoby fizyczne uwzględniane są w podstawie do wyliczenia daniny solidarnościowej. Przy wyliczeniu daniny solidarnościowej nie należy uwzględniać:

 • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarczą);
 • dochodów pasywnych odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Co więcej, podatnik, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem daninę solidarnościową, płaci od całości swojego dochodu. Dochód każdego z małżonków rozpatrywany jest odrębnie dla potrzeb ustalenia daniny solidarnościowej. Daniny nie muszą opłacać również wspólnicy spółek komandytowych oraz spółek jawnych objętych podatkiem CIT.

Danina solidarnościowa a ryczałt 

Podatek solidarnościowy nie obejmuje osób, które uzyskały dochód z najmu lub dzierżawy objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej poza działalnością gospodarczą, pasywnych odsetek od pożyczek, obligacji, tytułu dywidend lub innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Przychody uzyskane za granicą a danina solidarnościowa

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie będą brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. metoda wyłączenia).

Jak obliczyć podstawę opodatkowania?

Jak już wiemy, do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekracza 1.000.000 zł i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Dochody te stanowią III próg podatkowy, w którym zawiera się podatek w wysokości 32% oraz dodatkowe 4% od nadwyżki. Poniższa tabela przedstawia zakres skali podatkowej I, II i III progu.

Rodzaj progu

Wysokość dochodów zasada rozliczeń

Kwota zmniejszająca podatek

Rodzaj przychodu zsumowanego w danym progu

I próg podatek: 18%

0-120.000 zł x 12%

3.600 zł

 

Przychody opodatkowane według skali podatkowej.

II próg podatek: 32%

12% plus dla nadwyżki ponad 120.000 zł podatek według stawki 32%

 

(10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł)

III próg: podatek 32% + od nadwyżki dodatkowo 4%

32% (ewentualnie podatek liniowy lub ryczałtowy) + dla nadwyżki ponad 1 mln zł podatek 4% (danina solidarnościowa)

-

Suma dochodów opodatkowanych według skali podatkowej + dochody zagraniczne (wyłącznie rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia) + dochody opodatkowane liniowo + dochody ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych.

Aby w prosty sposób obliczyć podstawę wyliczenia daniny solidarnościowej można zastosować poniższy wzór:

suma dochodów – kwoty pomniejszające – 1 000 000 zł = podstawa obliczenia daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa 2024, jak obliczyć krok po kroku?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu obliczenia podatku solidarnościowego, jest zsumowanie wszystkich dochodów. Jeżeli kwota ta przekracza 1 000 000 zł, wówczas od nadwyżki należy obliczyć opłatę solidarnościową.

Drugim krokiem jest odliczenie od tej sumy kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatkowych płatności w przypadku zagranicznych spółek kontrolowanych.

Trzecim krokiem jest obliczenie daniny solidarnościowej od nadwyżki sumy dochodów pomniejszonej o powyższe wydatki.

DSF-1 Deklaracja na podatek w 2024 roku - danina solidarnościowa

Podatnik jest zobowiązany do 30 kwietnia złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej do urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy tzn. właściwego ze względu zamieszkania. 

Danina solidarnościowa będzie rozliczana na specjalnym formularzu DSF-1, który będzie dostępny w programie e-pity. Należy pamiętać, że przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej płatnej w tym terminie uwzględnia się dochody uzyskane od 1 stycznia rozliczanego roku i kwoty pomniejszające te dochody, wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A.

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej powinna zostać złożona przez osobę fizyczną zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dokument może złożyć, także pełnomocnik za wcześniejszym złożeniem pełnomocnictwa.

Czytaj także