Jak założyć własny browar?

Z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. “Polska zalana piwem” wynika, że przeciętny Polak wypija średnio 136 litrów (a więc 272 półlitrowe puszki) piwa rocznie. Ten wynik stawia Polskę na pozycji lidera w ilości spożywanego piwa w Europie. Oznacza to, że popyt na takie napoje jest bardzo duży, a, co za tym idzie, potencjalna grupa docelowa

Coraz bardziej doceniane przez konsumentów są piwa niszowe, produkowane przez mniejsze lokalne. Charakteryzuje je wysoka jakość i oryginalny smak. Jak założyć taki lokalny browar? Sprawdzamy w naszym najnowszym wpisie.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym charakteryzuje się lokalny browar
✔ w jakiej formie można prowadzić tego typu działalność
✔ o czym należy pamiętać przy rozpoczynaniu biznesu piwarskiego

Piwo jest najstarszym i najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na świecie. Pierwsze polskie wzmianki o nim pochodzą już z XV wieku. Wytwarzane jest ze słodu, wody, chmielu i drożdży. Słowo piwo ma korzenie prasłowiańskie, oznaczało napitek lub napój. Najprawdopodobniej w pewnym okresie piwem nazywano każdy napój spożywczy. Obecnie we wszystkich krajach słowiańskich oznacza ono to samo.

Lokalny browar – ogólna charakterystyka

Browar restauracyjny stanowi połączenie działalności gastronomicznej z niewielkim zakładem produkującym piwo. Tego typu browar zazwyczaj nie prowadzi dystrybucji produkowanego przez siebie piwa na większą skalę (produkcja nie przekracza kilku tysięcy hektolitrów rocznie), a jego sprzedaż ogranicza się w zasadzie do danego lokalu czy kilku innych, związanych z browarem miejsc, takich jak na przykład kluby czy inne restauracje. Właściciele browarów restauracyjnych często oferują klientom piwo, które jest starannie dobrane i idealnie pasuje do spożywanego przez nich posiłku.

Z kolei minibrowar to po prostu mały, lokalny browar, produkujący do kilkuset hektolitrów piwa rocznie. Jest ono przeznaczone do sprzedaży w sklepach przyzakładowych albo w ściśle określonych sieciach sklepów. Co do zasady, piwa takiego nie pasteryzuje się ani nie filtruje. Jest bardzo doceniane przez piwoszy ze względu na swój charakterystyczny, niepowtarzalny smak.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc prowadzić lokalny browar?

Piwo jest wyrobem objętym akcyzą. Dlatego też przy otwieraniu lokalnego browaru trzeba uzyskać zezwolenie na powołanie tak zwanego składu podatkowego.

Aby takie pozwolenie uzyskać, osoba starająca się o zezwolenie na utworzenie składu podatkowego musi:

 • prowadzić co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów;
 • być podatnikiem podatku od towarów i usług;
 • być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
 • posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma zostać powołany skład podatkowy.

Dodatkowo osoba ta nie może:

 • posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek ZUS;
 • być podmiotem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 • mieć w przeszłości cofniętego żadnego z uzyskanych zezwoleń akcyzowych, koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (ze względu na naruszenie przepisów prawa);
 • być podmiotem, w stosunku do którego została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych.

Dopuszczalne formy prowadzenia lokalnego browaru

Jedynym ograniczeniem co do wyboru formy prowadzenia lokalnego browaru jest brak możliwości jego prowadzenia jako spółki partnerskiej, bo tę mogą prowadzić tylko osoby wykonujące tak zwane wolne zawody (a do tego grona browarnik się nie zalicza).

Osoba, która zdecyduje się na otwarcie własnego browaru może zatem wybrać jedną z następujących form działalności:

Jak założyć lokalny browar? Niezbędne formalności

To, gdzie zarejestrować prowadzenie lokalnego browaru, zależy od wybranej formy działalności. I tak:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne należy zarejestrować w CEIDG;
 • pozostałe spółki należy zarejestrować w KRS.

Należy także złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce położenia browaru wniosek (sporządzony w 2 egzemplarzach) o wydanie zezwolenia na utworzenie składu podatkowego. Wzór takiego wniosku zawarto w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Do wniosku powinno się dołączyć także inne dokumenty:

 • plan składu podatkowego zawierający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem;
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;
 • opis zabezpieczeń technicznych, w szczególności elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność i niezmienialność
  znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;
 • wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy;
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych reto
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

Jeśli urząd przyjmie i zaakceptuje przedstawiony wniosek i dokumenty, sporządzi protokół, który wraz z wnioskiem i dokumentami stanowić będzie później akta weryfikacyjne.

Przedsiębiorstwo starające się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musi także zarejestrować się jako podatnik akcyzy. Musi to zrobić jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Należy złożyć w tym celu zgłoszenie rejestracyjne, na formularzu AKC-R, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Osoba planująca założenie browaru musi także, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży, złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika, formularz VAT-R.

Wybór PKD dla lokalnego browaru

Podstawowym PKD dla lokalnego browaru jest 11.05.Z – Produkcja piwa, które obejmuje:

 • produkcję mocnego piwa na bazie słodu, na przykład ale, porter czy stout;
 • produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.

Dodatkowo, jeśli wyprodukowane przez lokalny browar piwo ma być sprzedawane w sklepach fabrycznych, trzeba również wskazać następujące PKD:

 • 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Forma opodatkowania lokalnego browaru

Wybór najlepszej formy opodatkowania uzależniony jest od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na otwarcie tego typu biznesu jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, ma w tej chwili w zasadzie do wyboru jedynie podatek liniowy. W przypadku lokalnego browaru nie można opodatkować go ryczałtem ewidencjonowanym ani kartą podatkową. Dodatkowo, zgodnie z zapisami tak zwanego “Polskiego Ładu” od początku 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli wybrać skali podatkowej jako formy rozliczenia z fiskusem.

Podatek liniowy to dobre rozwiązanie dla tych, którzy planują osiągać przychody powyżej kwoty 100 tysięcy złotych. Dochód będzie wtedy opodatkowany stawką 19% podatku. Niestety, wybór podatku liniowego oznacza jednocześnie brak możliwości korzystania z różnych ulg podatkowych.

Przedsiębiorca może jednak podjąć decyzję o prowadzeniu lokalnego biznesu w formie spółki posiadającej osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, albo w formie spółki komandytowo – akcyjnej. Wiąże się to z automatycznym opodatkowaniem podatkiem CIT.

Podatek akcyzowy dla lokalnego browaru

Każdy producent piwa musi płacić podatek akcyzowy. Podstawą opodatkowania w takiej sytuacji jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Obecnie stawka wynosi 8,57 złotych od 1 hektolitra piwa za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów stawka ta ma jednak wzrosnąć o 54%, czyli do poziomu 12,04 złotych.

Przepisy akcyzowe przewidują możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z akcyzy na piwa produkowane w lokalnych browarach, w których roczna produkcja nie przekracza 200 tysięcy hektolitrów.

Status czynnego podatnika VAT dla lokalnego browaru

Podatnicy dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, a więc również właściciele lokalnych browarów, muszą przyjąć status czynnego podatnika VAT.

Składki ZUS w lokalnym browarze

Każdy rozpoczynający prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub będącą wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń, może także zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, wspólnicy spółek powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej, na formularzu ZUS DRA.

Z kolei wszyscy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności, mogą na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
skorzystać z tak zwanej “ulgi na start
” na okres 6 miesięcy lub preferencyjnych stawek ZUS przez pierwsze 2 lata działalności.

Księgowość w lokalnym browarze

Aby skutecznie zarządzać biznesem, a jednocześnie dbać o jakość oferowanych produktów, warto korzystać z dostępnych na rynku narzędzi dedykowanych przedsiębiorcom. Jednym z nich jest chociażby Księgowość online od ING Banku Śląskiego.

Konto firmowe dla lokalnego browaru

Przepisy nie nakazują przedsiębiorcy wprost posiadania odrębnego konta firmowego dla swojej działalności gospodarczej. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością powinno jednak następować za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli spełnione są obydwa poniższe warunki:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tysięcy złotych, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ze względu na specyfikę działalności lokalnego browaru, zalecane jest jednak posiadanie osobnego konta firmowego. Staje się ono poza tym niezbędne, gdy konieczne jest ujęcie rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT oraz gdy, płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Lokal użytkowy dla lokalnego browaru

Rozpoczynając działalność w formie lokalnego browaru należy oczywiście zadbać, aby spełniał on określone reżimem sanitarnym wymogi jakościowe przewidziane dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności.

Niektóre z używanych do produkcji piwa urządzenia ciśnieniowe mogą wymagać uzyskania w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwolenia na eksploatację lub zatwierdzenia czy legalizacji wydawanej przez Główny Urząd Miar.

Jak zorganizować dystrybucję w lokalnym browarze?

Sprawna logistyka i dystrybucja to w zasadzie kluczowe czynniki wpływające na powodzenie lokalnego browaru. Nie należy nastawiać się na sprzedaż w skali całego kraju. Konkurencja ze strony dużych koncernów piwnych jest wręcz ogromna. Ponadto koszty wprowadzenia sprzedaży na terenie całego kraju często przekraczają możliwości małego przedsiębiorcy. Dlatego też lokalne browary zazwyczaj oferują swoje produkty na ograniczonym terytorium, na przykład na obszarze w promieniu do 50 km.

Lokalny browar a RODO

Obowiązki firmy, w związku z RODO sprowadzają się zazwyczaj do kilku kwestii:

 • nadania odpowiednich upoważnień osobom, które będą miały dostęp do danych osobowych (pracowników, kontrahentów, wykonawców i tak dalej);
 • podpisania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi;
 • uzyskania stosownej zgody (jeśli jest wymagana przez RODO) od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane i poinformowania jej o przysługujących jej prawach.

Marketing w lokalnym browarze

W działalności każdej firmy działającej na rynku lokalnym, kluczową rolę odgrywają jej klienci. Prowadząc lokalny browar, musisz dać się poznać. Nie musisz jednak wydawać dużych pieniędzy na reklamę, wystarczy z pewnością opublikowanie wizytówki na jednym z popularnych portali (takich jak na przykład ALEO.com) i rozniesienie ulotek po zaprzyjaźnionych punktach. Pomyśl także o stworzeniu własnej strony internetowej lub profil firmy na Facebooku
czy innym portalu społecznościowym. Przede wszystkim dbaj jednak o jakość oferowanych produktów – dzięki temu będziesz mógł liczyć na skuteczny marketing szeptany.

Podsumowanie

Polski rynek piwowarski rozwija się bardzo dynamicznie. Konsumenci coraz częściej sięgają bowiem po słabsze alkohole, w tym właśnie piwo. Coraz częściej decydują się także na produkty oferowane przez lokalne browary. Z tego względu można w ostatnich latach zauważyć duży wzrost liczby lokalnych browarów oraz stale zmniejszającej się liczby browarów przemysłowych.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/2uSnxq3M4GE

Czytaj także