Zwrot podatku z urzędu skarbowego - wszystko, co warto wiedzieć

Zwrot podatku z urzędu skarbowego - wszystko, co warto wiedzieć

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowego rozliczania się z urzędem skarbowym. Czasami jednak zdarza się, że kwota wpłacona jest większa niż ta, która wynika z zobowiązania podatkowego. Możliwy jest wtedy zwrot z tytułu nadpłaty podatku dochodowego lub VAT. Ile wynosi czas oczekiwania na taki zwrot? Sprawdzamy w najnowszym artykule.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest PIT i VAT;
✔ ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku PIT i VAT;
✔ co zrobić, jeśli urząd nie dokonał zwrotu podatku.

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem podmiotów na rzecz państwa. Jak sama nazwa wskazuje, opodatkowuje on dochody, a więc przychody pomniejszone o koszt uzyskania przychodu.

W polskim prawie wyróżnia się podatek dochodowy:
• od osób fizycznych (PIT) - płacony przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej oraz spółek osobowych;
• od osób prawnych (CIT) - płacą go osoby prawne (bez względu na to, w jaki sposób nabyły osobowość prawną), spółki komandytowo - akcyjne oraz kapitałowe.

Obydwa regulowane są przez dwie odrębne ustawy.

Zaliczki na podatek dochodowy można opłacać w formie:
• miesięcznej do 20. dnia następnego miesiąca;
• kwartalnej do 20. dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.

Podatnicy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, muszą opłacać podatek do 7. dnia miesiąca następnego.

Ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego?

Zwrot podatku można otrzymać w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Urząd skarbowy jest ograniczony następującymi terminami:

do 21 kwietnia 2021 jeśli PIT złożono drogą elektroniczną przed 15 lutego 2021 roku
do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia PIT-u jeśli PIT złożono elektronicznie między 15 lutego a 30 kwietnia 2021 roku
do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia jeśli PIT złożono drogą tradycyjną między 15 lutego a 30 kwietnia 2021 roku

Wymienione wyżej terminy ulegają zmianie w przypadku, gdy podatnik dokona korekty deklaracji. W takiej sytuacji czas 45 lub 90 dni kalendarzowych liczy się od momentu złożenia korekty.

Jak sprawdzić status deklaracji podatkowej?

Postęp prac w przetwarzania zeznania podatkowego można sprawdzić w łatwy i szybki sposób na dwa sposoby:
• przez rządowy Portal Podatkowy (https://www.podatki.gov.pl/) - wystarczy zalogować się na konto i wejść w zakładkę “Złożone dokumenty”;
• dzwoniąc do urzędu skarbowego.

Co zrobić, gdy nie otrzymałeś zwrotu podatku w terminie?

Jest to bardzo mało prawdopodobna sytuacja. Jeśli jednak do tego dojdzie, należy przede wszystkim skontaktować się z urzędem skarbowym (na przykład telefonicznie), do którego zostało złożone zeznanie podatkowe i wystosować zapytanie o przyczynę zwłoki w zwrocie nadpłaty podatku.

Najczęstsze przyczyny nieterminowego zwrotu podatku

Przyczyny takiego obrotu spraw są często dosyć błahe. Rzadko jednak zdarza się, że to urząd skarbowy “po prostu zapomniał”. Najczęściej dzieje się tak, gdy:
• podatnik zapomniał o fakcie złożenia korekty deklaracji, co dodatkowo wydłużyło czas zwrotu podatku;
• podatnik pomylił numeru konta bankowego, na które miał przyjść zwrot (aby poprawić numer rachunku bankowego do zwrotu należy złożyć dokument ZAP-3);
• nadpłata podatku została przekazana na spłatę zaległości finansowych (niezapłaconych mandatów lub długów względem urzędów) - fiskus uznaje taką spłatę za priorytetową względem wypłaty zwrotu z podatku.

Jeśli urząd skarbowy zatrzymał zwrot podatku, aby pokryć nieopłacone należności skarbowe, powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o tym podatnika. Jeśli podatnik nie otrzymał stosownego powiadomienia w tej sprawie, może złożyć zażalenie do urzędu, do którego składał swój PIT.

Nieuzasadniony brak zwrotu podatku

Jeśli jednak doszło do niezgodnego z prawem opóźnienia przez urząd zwrotu pieniędzy na rzecz podatnika, należy złożyć ponaglenie do dyrektora izby skarbowej.

Jeśli uzna on argumenty wymienione w takim ponagleniu za zasadne, wyznaczy automatycznie nowy, pilny termin zwrotu podatku. Jeśli nawet taka interwencja nie przyniesie skutków, należy złożyć skargę na bezczynność urzędu skarbowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie można jednak tego zrobić bez uprzedniego ponaglenia dyrektora izby skarbowej.

Ile wynosi termin zwrotu podatku w przypadku kontroli i czynności sprawdzających?

Sam fakt podjęcia kontroli deklaracji rocznej przez organy podatkowe nie zmienia terminu, w którym należy dokonać zwrotu.

Jeśli wynika on z prowadzenia czynności sprawdzających, następuje okresie 90 dni kalendarzowych, począwszy od daty skorygowania deklaracji. Jeśli natomiast odbywa się bez udziału podatnika - termin 90 dni należy liczyć od daty, do której podatnik może dokonać sprzeciwu od przeprowadzonej przez organ zmiany w treści deklaracji. Gdy do tego dojdzie, podatnik powinien otrzymać uwierzytelnioną kopię deklaracji, automatycznie skorygowaną przez urząd skarbowy (jeśli kwota korekty nie przekracza 5 tysięcy złotych).

Sposób zwrotu podatku z PIT

Nadpłacony podatek jest zwracany:
• na wskazany w deklaracji podatkowej PIT rachunek bankowy;
• w gotówce, jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania firmowego konta bankowego, chyba, że podał go w deklaracji PIT (co jest równoznaczne z żądaniem zwrotu na rachunek bankowy).

Jeśli kwota zwrotu podatku nie przekracza kwotu 23,20 złotych - można ją odebrać wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Ze zwrotem podatku przekazem pocztowym (w gotówce) wiąże się opłata manipulacyjna za przekazanie nadpłaty. Jej wartość wynosi 1% kwoty przekazu plus 5,20 złotych. Opłata ta nie jest naliczana w przypadku zwrotu na konto bankowe.

Podatnik, który chce otrzymać zwrot przekazu na konto, musi podać jego numer na odpowiednim druku (CEiDG-1, ZAP-3, NIP-7) lub w deklaracji rocznej PIT-37. Podanie numeru rachunku w deklaracji podatkowej jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty na taki rachunek.

Nie ma konieczności składania corocznie druków z numerem rachunku ani podawania danych rachunku w deklaracji PIT. Trzeba to zrobić tylko w sytuacji, gdy dane rzeczywiście ulegną zmianie, a podatnik oczekuje zwrotu na inny rachunek niż podany w poprzednich lata.

Jeśli podatnik wybrał opcję zwrotu podatku przekazem pocztowym, pieniądze dostarczane są na wskazany na stosownym druku lub deklaracji rocznej adres zamieszkania. Podatnik ma obowiązek aktualizacji danych adresowych w przypadku jakichkolwiek zmian.

Zwrot podatku a zaległości wobec urzędu skarbowego

Jeśli podatnik ma zaległości lub bieżące zobowiązania podatkowe względem fiskusa (także z innych tytułów niż PIT), to nadpłata zostaje zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości. Podatnik może również złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot podatku VAT

Podatek od towarów i usług (potocznie zwanym podatkiem VAT) to podatek pośredni, pobierany na każdym etapie obrotu produktem lub usługą. Największe znaczenie dla przedsiębiorców ma to, czy jest to związany ze sprzedażą podatek należny (który stanowi kwotę, jaką należy zapłacić na rzecz urzędu skarbowego) czy pojawiający się się przy zakupach podatek naliczony (a więc kwotą, o którą można pomniejszyć zobowiązanie VAT podlegające wpłacie do urzędu).

Nie każdy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT. Z takiego przywileju mogą skorzystać tylko i wyłącznie czynni podatnicy VAT, nie mogą zaś korzystający ze zwolnienia z VAT i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ile wynosi termin odliczenia podatku VAT?

Odliczenie podatku naliczonego możliwe jest w momencie otrzymania faktury VAT. Można tego dokonać przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe. Podatnicy rozliczający się miesięcznie mają na to dwa kolejne miesiące, a ci rozliczający się kwartalnie - dwa kolejne kwartały.

Ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku VAT?

Czasem podatek należny może być niższy niż ten naliczony. W takiej sytuacji powstałą nadwyżkę podatku VAT naliczonego można zaliczyć na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych, jeśli zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego zostaną pomniejszone o tę nadwyżkę. Jeśli w kolejnych okresach także powstaną nadwyżki, trzeba je zsumować i przenieść na kolejny okres rozliczeniowy. Można także zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot całości lub części nadwyżki.

Zwrot podatku VAT może nastąpić w jednym z przewidzianych w ustawie terminów (liczonych od dnia złożenia deklaracji):
• 60 dni - bez względu na rodzaj dokonywanych zakupów ani stawki sprzedawanych towarów i usług;
• 180 dni (termin wydłużony) - jeśli w danym okresie rozliczeniowym wykazane zostały jedynie koszty, a nie sprzedaż;
• do 25 dni - jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek rozliczeniowy podatnika, należy spełnić pewne warunki (wymienione poniżej), jeśli na rachunek VAT - zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową.

Czas oczekiwania na zwrot podatku może zostać skrócony do 25 dni pod kilkoma warunkami.

Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, powinny wynikać z:
• faktur dokumentujących kwoty należności w całości zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatniku lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej;
• pozostałych faktur dokumentujących należności, jeśli łączna kwota tych należności nie przekracza kwoty 15 tysięcy złotych;
• dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone;
• importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca jeśli w deklaracji podatkowej wykazano kwotę podatku należnego od tych transakcji.

Ponadto podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów, a przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT lub składał deklaracje VAT za każdy okres rozliczeniowy.

Kolejnym warunkiem jest kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji. Nie może ona przekraczać 3 tysięcy złotych.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/Ber3q-zEhd4

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Jakie podatki płaci przedsiębiorca?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem płacenia i rozliczania odpowiednich podatków. Dlatego zanim zarejestrujesz działalność, sprawdź podstawowe zasady opodatkowania przedsiębiorców.

Kiedy warto być podatnikiem VAT?

Kiedy warto być podatnikiem VAT?

W polskim prawie zagwarantowano podatnikom możliwość wyboru: czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług czy skorzystać ze zwolnienia? Może ono jednak przysługiwać im tylko w ściśle określonych sytuacjach, a do tego w wielu przypadkach rejestracja jako czynny płatnik VAT jest obowiązkowa. W tym artykule wyjaśnimy kiedy warto, a kiedy nie opłaca się korzystać z takiej możliwości.

Zaliczka na podatek dochodowy - jak ją obliczyć?

Zaliczka na podatek dochodowy - jak ją obliczyć?

Od 2019 roku nastąpiły istotne zmiany w wyliczaniu podatku dochodowego. Na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę, chcąc mieć pewność, że nasze obliczenia są poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami?

Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-11?

Jak wypełnić i rozliczyć deklarację PIT-11?

Na początku roku wszyscy zleceniodawcy i pracodawcy muszą przygotować, a następnie wysłać do urzędu skarbowego oraz pracowników wypełniony formularz PIT-11. Na jego podstawie pracownicy tworzą własne zeznanie podatkowe. W tym artykule wyjaśniamy, jak krok po kroku wypełnić i rozliczyć PIT-11.