Czym jest składka wypadkowa?

Czym jest składka wypadkowa?

Każdy aktywny zawodowo, w różnym stopniu, narażony jest na wypadek przy pracy. Niektóre zawody dodatkowo narażone są na choroby zawodowe wynikające z charakteru wykonywanych czynności. Jeśli pracownik stanie się ofiarą wypadku w pracy może liczyć na zasiłek wypadkowy wynikający ze składki wypadkowej. Czym jest i kto ją opłaca? Sprawdźcie w naszym artykule.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest składka wypadkowa;
✔ ile ona wynosi;
✔ kiedy przysługuje zasiłek wypadkowy.

Czym jest składka wypadkowa?

W naszym artykule o odpowiedzialności za nieprawidłowo odprowadzone składki rozkładaliśmy wynagrodzenie brutto pracownika na czynniki. Wskazaliśmy wysokości składek i podatku jakie pracodawca jest zobowiązany odprowadzać za pracownika do ZUS i US. Oprócz składek odprowadzanych z pensji brutto, pracodawca także ponosi koszty składek za pracownika.

Tak więc jednym z obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników na podstawie umowy o pracę jest opłacanie za zatrudnionych składki wypadkowej.

Są jednak wyjątki i niektóre osoby nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

 • osoby bezrobotne, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby, które pobierają:
  • świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu,
  • zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
  • świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
 • członkowie rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie,
 • osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Składka wypadkowa- wysokość

Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej jest zależna od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego:

 1. Jeśli płatnik składek zgłasza mniej niż 10 pracowników, to stopa procentowa składki jest zryczałtowana i wynosi 1,67%. Wartość ta to 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.
 2. Jeśli płatnik składek podlega wpisowi do rejestru REGON i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz nie przekazał informacji ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe samodzielnie ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy. Wysokość stóp procentowych składki dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (załącznik nr 1 do poradnika).


Sprawdźmy jak wygląda składka wypadkowa w praktyce.


Zasiłek wypadkowy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi, przysługuje prawo do zasiłku od pierwszego dnia niezdolności do pracy, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Zasiłek przysługuje mu także, jeżeli niezdolność do pracy pojawiła się po jakimś czasie, ale jest konsekwencją stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy,
 • w czasie podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


Choroba zawodowa to także przesłanka do wypłaty zasiłku wypadkowego. Wymienione one zostały w wykazie chorób zawodowych i jest to na przykład pylica płuc. Spowodowane są szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy lub sposób wykonywania pracy.

Chorobę zawodową można stwierdzić również po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym. Okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, zależy on od choroby i jest podany w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych.

Podsumowanie

Pracownik podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu może liczyć, w przypadku wypadku, na zasiłek. Opłata składki wypadkowej jest obowiązkiem pracodawcy a jej wysokość zależna jest od ilości zatrudnionych.

Adres URL grafiki: https://unsplash.com/photos/Xruf17OrkwM

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Najczęściej mówi się o tym, jakie prawa ma pracownik. A jakie obowiązki powinien spełniać pracodawca i jakich przepisów przestrzegać? Co z prawami pracodawcy? Czy jest to takie oczywiste? Przeczytaj nasz artykuł, by rozwiać swoje wątpliwości.

Umowa B2B vs praca na etat

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo odprowadzone składki?

Każdy pracujący w oparciu na umowę o pracę podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ile one wynoszą i kto jest odpowiedzialny za ich rozliczenie? Przeczytaj nasz najnowszy tekst.

Czym jest umowa o pracę?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to podstawowy dokument regulujący stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wydaje się proste. Sprawdź czy Twoja wiedza na jej temat jest kompletna - zapraszamy na bloga..

Ile kosztuje założenie firmy?

Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w firmie. Czasami jednak dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w takiej sytuacji? Przeczytaj nasz artykuł i uzyskaj odpowiedź.