Bezzwrotne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – kompendium wiedzy?

Bezzwrotne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – kompendium wiedzy?

Już niejednokrotnie pisaliśmy na naszym blogu o różnych aspektach prowadzenia działalności. Co zrobić jeśli mamy pomysł na biznes, ale wymaga on na start wkładu finansowego, a nie chcemy zaczynać od pożyczki? Przeczytaj nasz artykuł, który odpowie na to pytanie.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest bezzwrotna pożyczka i kto może z niej skorzystać
✔ jakie warunki są niezbędne do otrzymania wsparcia
✔ jak ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
✔ jjaka jest wysokość jednorazowego wsparcia

Bezzwrotna pożyczka - czym jest i kto może z niej skorzystać?

Obecnie istnieje wiele sposobów na pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności, na przykład utworzenie startupu. Niektóre przybierają formę pożyczek niskooprocentowanych ( np. “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, oprocentowanie poniżej 1% rocznie), dotacji z funduszy z Unii Europejskiej lub wymagają czasu (crowdfunding - finansowanie poprzez różnego rodzaju zrzutki).

Oczywistym jest, że rozpoczynając przygodę z własnym biznesem chcielibyśmy mieć “czyste konto” - bez żadnych obciążeń. Czasami także trzeba kuć żelazo póki gorące i czekanie na zbiórkę nie wchodzi w grę.

Całkowicie bezzwrotną pomocą są Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, które możemy uzyskać z Urzędu Pracy. Kwestie przyznawania tego typu środków reguluje art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Szanse na otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mają:
• osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne
• osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
• absolwenci centrum integracji społecznej oraz absolwenci klubów integracji społecznej zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej w tym polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Aby starać się o bezzwrotną pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej niezbędne jest spełnienie warunków przez składające wniosek osoby;

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osoba ubiegająca się nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
  • ubiegający się o środki nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
  • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
  • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
  • nie złożyła wniosku do innego urzędu pracy.

W związku z obowiązującym w całym kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszonym z powodu pandemii wirusa COVID-19, od dnia 21 stycznia 2021 r. zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej (Dz. U. poz. 1380).

Jak ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jeśli osoba zainteresowana otrzymaniem wsparcia spełnia wyżej wymienione warunki, aby dostać dotację musi złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w trakcie trwania ogłoszonego naboru. Wzory wniosku dostępne są na stronach lokalnych urzędów pracy wraz z regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz innymi załącznikami.

We wniosku oprócz danych osobowych znajdziemy między innymi takie rubryki jak:
• Posiadana wiedza, umiejętności doświadczenie zawodowe wobec planowanej działalności gospodarczej(wykształcenie, kursy, doświadczenie zawodowe)
• planowana siedziba firmy (w tym tytuł prawny do lokalu)
• uzasadnienie wyboru planowanej działalności i charakterystyka produktu/usługi
• opis konkurencji, klientów
• cechy wyróżniające planowaną działalność gospodarczą
• planowana strategia marketingowa
• kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
• przewidywane dochody

Osoba, której zostaną przyznane środki, musi podpisać umowę z urzędem pracy oraz założyć własną działalność gospodarczą w terminie wskazanym we wniosku. Środki muszą zostać wydane zgodnie z wnioskiem, a udokumentowania i rozliczenia poniesionych wydatków trzeba dokonać w 2 miesiące od dnia podjęcia działalności.

Firma, która powstała w wyniku skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, musi być prowadzona przez 12 miesięcy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia. 21 stycznia 2021 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które pozwala na takie rozwiązanie w związku w związku z pandemią COVID-19. Zawieszenie lub podjęcie pracy obowiązuje podczas ogłoszonego zagrożenia epidemiologicznego, oraz w okresie 30 dni po jego odwołaniu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganego okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy mogą wynosić 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe kryteria przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej określają wewnętrzne regulaminy powiatowych urzędów pracy.

Adres URL grafiki tytułowej: https://unsplash.com/photos/FtQPiDsBvZU

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.