Minimalna temperatura w pracy a obowiązki pracodawcy


Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki i komfort pracy, które regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy oraz BHP. Jednym z czynników, które wpływają na samopoczucie i zdrowie pracownika jest odpowiednia temperatura powietrza w miejscu pracy. Dowiedz się, jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy w kwestii temperatury w pomieszczeniach biurowych w szczególności w okresie zimowym.

Minimalna temperatura w biurze

Kwestie dotyczące temperatury w miejscu pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi zapisami w zakładach pracy należy zapewnić temperaturę stosowną do rodzaju wykonywanej pracy i intensywności podejmowanego wysiłku fizycznego, który jest niezbędny do jej wykonania.

Zgodnie z § 30 Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi poniższe warunki dotyczące minimalnej temperatury w miejscu pracy:

  1. Minimalna temperatura w biurze i przy wykonywaniu lżejszej pracy fizycznej nie powinna spaść poniżej 18 stopni celsjusza.
  2. Minimalna temperatura przy wykonywaniu pracy ciężkiej fizycznie, to minimum 14 stopni celsjusza (chyba że nie da się tego zapewnić ze względu na problemy technologiczne).

W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikom minimalnej temperatury, pracownik może odmówić wykonywania pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że przepisy niestety nie określają minimalnej temperatury w pracy, która zwalniałaby z wykonywania obowiązków.

Ponadto prace wykonywane na zewnątrz oraz te, które muszą być wykonywane z zachowaniem niższej temperatury, nie podlegają tym zasadom. Pracodawca ma jednak obowiązek zapewnić pracownikowi dostęp do pomieszczenia o temperaturze nie niższej niż 16 stopni celsjusza, które służyłoby do ogrzania się w zimniejsze dni.

Maksymalna temperatura w biurze

O ile przepisy BHP regulują kwestię niskich temperatur w miejscach pracy, to przy maksymalnych temperaturach nie zostały określone konkretne warunki, jakie powinny panować w przestrzeniach biurowych. Specjaliści jednak radzą, aby w przypadku pracy biurowej maksymalna temperatura w pomieszczeniu wynosiła 30°C, a podczas pracy fizycznej nie przekraczała 28°C.

W przepisach BHP określono jedynie dopuszczalną maksymalną temperaturę dla osób młodocianych oraz kobiet w ciąży - wynosi ona 30°C.

W bardzo upalne dni zaleca się możliwie zapewnienie pracownikom komfortu pracy. Niebezpieczne promieniowanie słoneczne, brak dostępu do wody oraz przemęczenie, wynikające z długotrwałego narażenia na słońce, może prowadzić do wielu niebezpiecznych zdarzeń a w konsekwencji chorób.

Biorąc pod uwagę dobro pracowników, gdy w pomieszczeniu temperatura powietrza przekracza 28°C, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi bezpłatne chłodne napoje. Przysługują one również pracownikom fizycznym, pracującym powyżej 25°C.

Zalecana temperatura w pomieszczeniu biurowym

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, miejsca pracy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed utratą ciepła oraz zapobiegać nadmiernemu przegrzaniu lub wychłodzeniu. Obecnie w wielu przestrzeniach funkcjonują automatyczne klimatyzacje a zimą ogrzewanie, niestety nie zawsze warunki temperatury utrzymują się na odpowiednim poziomie sprzyjającym wykonywanie prac.

Aby utrzymać prawidłową temperaturę w pomieszczeniu, klimatyzacja oraz wentylacja nie powinny być bezpośrednio ukierunkowane na pracownika, powodować przeciągów, ani być nieszczelne przepuszczając chłodne lub ciepłe powietrze z zewnątrz. Przy urządzeniach wentylacyjnych należy stosować środki zmniejszające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu oraz drgań, jakie one powodują - wpływa to również na komfort pracy. Dlatego też zaleca się regularne kontrole sprawności tego typu urządzeń.

Ponadto jeśli warunki pracy nie pozwalają na utrzymanie minimalnej temperatury w związku ze specyfiką działalności firmy - pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednią odzież, posiłki regeneracyjne i częstsze przerwy od wykonywania pracy.

Minimalna temperatura a nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawcę

Jeśli pracodawca celowo nie zapewni pracownikom odpowiedniej minimalnej temperatury w pracy, a warunki technologiczne na to pozwalają, może otrzymać grzywnę od Państwowej Inspekcji Pracy, w wysokości do 2000 zł. Ponadto przepisy Kodeksu Pracy (art. 282 § 1) dopuszczają w wyjątkowych sytuacjach związanych z zaniedbaniem zasad BHP grzywny dla pracodawcy w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Wiele osób zastanawia się: czy w związku z niską temperaturą pracownik ma prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków?

Zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków służbowych, jeśli poziom maksymalnie dopuszczalnej niskiej temperatury w miejscu pracy nie jest osiągnięty i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.

Czytaj także