Komu i na jakich zasadach przysługują wczasy pod gruszą?

Dodatkowe pieniądze na wakacje? Sprawdź, czy przysługuje Ci dofinansowanie do wakacji w formie wczasów pod gruszą.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Według Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do wypłacania świadczenia dopuszczone są firmy, które na dzień 1 stycznia zatrudniają co najmniej 50 osób na etat. W przypadku jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 osób to jest ona zwolniona z obowiązku zakładania takiego funduszu. Może natomiast dobrowolnie do niego przystąpić na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Aby otrzymać dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należy uprzednio zapoznać się z jego regulaminem, którego treść w każdym zakładzie pracy może być nieco inna.

Na czym polegają wczasy pod gruszą?

Potocznie nazywane ,,wczasy pod gruszą'' są dopłatami do urlopu wypoczynkowego, które są wypłacane przez pracodawcę po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją materialną pracownika. W wysokości świadczenia decydują nie tylko zarobki, ale również sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Kwoty przeznaczone na wypoczynek, jak wcześniej wspomniano pobierane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Należy pamiętać, że mimo iż w przedsiębiorstwie funkcjonuje ZFŚS, pracodawca nie jest zobligowany do wypłaty świadczenia w ramach dopłaty do urlopu. Pieniądze te może przeznaczyć na inne cele, które zostały określone przez niego w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Mogą być to świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku, ale również na cele:

  • działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
  • zapewnienia opieki nad dziećmi;
  • pomocy materialnej;
  • mieszkaniowe.

Czym różnią się - świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe, chodź mają podobne znaczenie to bardzo często są ze sobą mylone. Oba świadczenia przysługują pracownikom w ramach urlopu wypoczynkowego natomiast zasady korzystania i przyznawania poszczególnych dodatków są nieco odmienne.

Sprawdź czym różnią się wczasy pod gruszą od świadczenia urlopowego:

  • Świadczenie urlopowe
    Pracodawca, który nie założył zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może wypłacać tak zwane świadczenie urlopowe. Zgodnie z przepisem art. 162 w Kodeksie pracy, pracownik powinien wykorzystać w danym roku kalendarzowym nieprzerwanie 14 dni urlopowych. W tym samym kodeksie mowa jest również o terminie wypłacenia świadczenia, które w praktyce oznacza, że pracodawca musi co najmniej dzień przed planowanym urlopem wypłacić pracownikowi pieniądze. Ważną kwestią jest również to, że wypłacane środki są proporcjonalne zestawione z godzinami przepracowanymi przez pracownika. Może mieć to znaczącą różnicę w kwotach wypłacanych osobom korzystających z wczasów pod gruszą.
  • Wczasy pod gruszą
    W firmie, w której funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłaca się dofinansowanie socjalne - tak zwane wczasy pod gruszą. Główna różnica jaka jest pomiędzy świadczeniem urlopowym a tym dodatkiem to to, że dużo zależy w głównej mierze od sytuacji materialnej osoby uprawnionej i innych czynników określonych w regulaminie funkcjonowania zfśs. Dlatego też osoba zatrudniona nie może być w żaden sposób roszczeniowa w stosunku do pracodawcy. W związku z indywidualnym rozpatrywaniem sytuacji życiowej elastyczne są także terminy, wysokość świadczenia oraz częstotliwość. Wczasy pod gruszą mogą obejmować nie tylko obecnych pracowników, ale też ich rodziny i osoby pozostające poza czasem zatrudnienia ale były związane wcześniej z firmą umową (emeryci i renciści).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Według zasad funduszu świadczeń socjalnych, wczasy pod gruszą są przyznawane każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, a więc mogą z niego korzystać pracownicy, a także ich rodziny. Świadczenia mogą być przyznawane nawet emerytowanym byłym pracownikom i rencistom. W celu otrzymania takiego dodatku należy zapoznać się z kilkoma niezbędnymi warunkami opisanymi poniżej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wczasy pod gruszą?

Ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy muszą wykorzystać?

Warunkiem, aby otrzymać wypłatę świadczenia urlopowego jest pobranie przez pracownika 14 dni nieprzerwanego urlopu. Pracownik sam decyduje o tym, gdzie w tym czasie będzie przebywał, czy będzie to wyjazd za granicę, czy pobyt w domu - nie ma to znaczenia w kwestii wypłaty świadczenia.

Czy status sytuacji materialnej pracownika ma znaczenie?

Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania do „wczasów pod gruszą” w 2024?

Jak wcześniej wspomniano, wczasy pod gruszą są finansowane przez pracodawcę z funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość dopłaty ma charakter uznaniowy a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie, dlatego nie dopuszczalna jest sytuacja równej zapłaty dla wszystkich pracowników. Osoby zatrudnione znajdujące się w cięższej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej otrzymają w praktyce wyższe świadczenie urlopowe, niż osoby o wyższych zarobkach.

Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” nie może być większe, niż wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przyznaje się je według poniższych warinantów:

Wariant 1. Kwota odpisu wynosi 2 417,14 zł.

Wariant 2. Kwota odpisu wynosi 3 222,86 zł – wyższa kwota obowiązuje dla firm z pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Teoretycznie firma może więc wypłacić maksymalnie 2417,14 zł albo 3222,86 zł jako dofinansowanie do "wczasów pod gruszą". W praktyce jednak jest to kwota około 300 zł – 1000 zł.

Kwestiami spornymi są często kwestie różnic w zatrudnieniu pracowników. Wyjaśniamy zatem - wczasy pod gruszą mogą otrzymać pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko czy staż pracy. O przyznaniu świadczenia decyduje w tym wypadku w głównej mierze kryterium dochodowe.

Czy dofinansowania do wypoczynku podlegają odprowadzaniu podatku dochodowego?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wczasy pod gruszą nie podlegają odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazując dokładniej, w artykule 21. ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym znajduje się informacja o zwolnieniu z opodatkowania. Świadczenia sfinansowane w całości ze środków ZFŚS są wolne od podatku dochodowego łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Ważną informacją jest również to, że od środków zfśs nie są również pobierane składki ZUS.

Jak wygląda złożenie wniosku o wczasy pod gruszą?

Należy pamiętać, że nie jest to zwykłe świadczenie urlopowe i wymaga złożenia więcej dokumentów, niż tylko wniosek o urlop. Każdy, kto chciałby uzyskać dofinansowanie w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ubiegać się o tak zwane ,,wczasy pod gruszą'', powinien złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie w swojej firmie.

W regulaminie zfśs znajdują się wytyczne do złożenia odpowiednich dokumentów, na podstawie których w późniejszym czasie pracodawca będzie przyznawał świadczenia. Podstawowym dokumentem do złożenia będzie oświadczenie o sytuacji materialnej, czyli o dochodach swoich i członków rodziny. Niektóre firmy wymagają przedłożenia również PIT-u za poprzedni rok. Przyznanie dofinansowania o wczasy pod gruszą, będzie zależeć głównie od tego, jakie zapisy zostały określone wcześniej w regulaminie.

Podsumowanie

Wczasy pod gruszą są bardzo atrakcyjną formą dofinansowania do wypoczynku dla pracownika, która może być wykorzystana w wielu dziedzinach spędzania wolnego czasu. W ramach wczasów można otrzymać świadczenie, które jest szczególnie popularne w zakładach budżetowych. Otrzymanie świadczenia nie ogranicza staż pracy, kwalifikacje ani obejmowane stanowisko a dodatek w szczególności będzie mógł przysługiwać osobom o niższych zarobkach. Aby móc ubiegać się o tego rodzaju świadczenie należy jedynie pobrać 14- dniowy urlop oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Sprawdź usługi oferowane przez ING księgowość:
1) Samodzielna księgowość
2) Konsultacje księgowe
3) Biuro rachunkowe
4) Windykacja

Czytaj także