Polki i Polacy
na rynku pracy

Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce prowadzone jest od maja 1992 roku. Jest ono realizowane zgodnie z corocznym rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym badań statystycznych statystyki publicznej. Poniżej przedstawiamy infografikę, zawierającą wyniki badania z IV kwartału 2021 roku, opracowaną na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego.

1

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 - 89 lat

Aktywność ekonomiczna ludności oznacza wszystkich badanych, którzy wykonują pracę, są bezrobotni lub bierni zawodowo
w danym okresie badawczym.

Badana grupa
W IV kwartale 2021 roku w Polsce było
29 807 000 osób
w wieku 15 - 89 lat.
47,9%
tej grupy, czyli
14,277 mln
osób, to
mężczyźni
Grafika przedstawiająca człowieka 52,1%
tej grupy, czyli
15,53 mln
osób, to
kobiety
2235000 1617000 1636000 778000 1968000 2621000 4303000 715000 1598000 874000 1796000 3538000 972000 1075000 2772000 1309000
Znak zapytania na ciemnoniebieskim tle Wiek produkcyjny w Polsce to:
dla mężczyzn 18 - 64 lat
dla kobiet 18 - 59 lat
Znak zapytania na ciemnoniebieskim tle Spośród aktywnych ekonomicznie Polaków mamy
6,752 mln osób w wieku produkcyjnym
Znak zapytania na ciemnoniebieskim tle 3,39% spośród aktywnych ekonomicznie
to osoby w wieku przedprodukcyjnym,
jest ich 1,01 mln
Struktura wiekowa ludności aktywnej ekonomicznie
2

Aktywni zawodowo w wieku 15 - 89 lat

Aktywność zawodowa oznacza zarówno osoby pracujące, jak i te bezrobotne. Badane osoby pracujące to takie, które są zatrudnione w firmach/instytucjach, prowadzą własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne a także uczniowie, którzy wykonują pracę w ramach nauki zawodu lub przyuczenia. Badani bezrobotni to osoby które w okresie badania spełniają jednocześnie 3 warunki: nie były zatrudnione, aktywnie poszukiwały pracy, były gotowe podjąć pracę.

Aktywni zawodowo
W grupie aktywnych ekonomicznie, aktywnych zawodowo jest
17 278 000 osób,
a biernych zawodowo
12 475 000 osób
Pracujący i bezrobotni 16 780 000 osób to grupa pracujących, a 497 000 to grupa osób bezrobotnych. 54,8%
pracujących
to mężczyźni
9 100 000
45,2%
pracujących
to kobiety
7 518 000
pracujący
97,1%
bezrobotni
2,9%
Aktywni zawodowo to zarówno
pracujący, jak i bezrobotni.
Procentowy podział pracujących i bezrobotnych
w poszczególnych województwach
Pracujący i bezrobotni w podziale
na zdobyte wykształcenie
 gimnazjalne, podstawowe i bez wykształcenia  zasadnicze zawodowe / branżowe  policealne i średnie zawodowe
 średnie ogólnokształcące  wyższe
3

Pracujący według sekcji PKD

Ta sekcja infografiki obrazuje pracujących w ujęciu sektorów na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 19 prezentowanych sekcji PKD to aż 96 działów, które bardziej szczegółowo określają nam profil działalności.


Pracujący
3 250 000 osób
pracuje w przetwórstwie przemysłowym - to prawie 20% wszystkich pracujących
Mężczyźni
Mężczyźni stanowią większość pracujących w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie oraz rolnictwie
Kobiety
Kobiety wiodą prym w takich sektorach jak edukacja, opieka zdrowotna, handel czy administracja
4

Wynagrodzenia

Według GUS średnie wynagrodzenie w Polsce w IV kwartale 2021 roku wynosiło 6013,17 złotych. W tej sekcji przyjrzymy się jak wygląda sytuacja wynagrodzeń, względem średniej krajowej, w poszczególnych województwach oraz jak wyglądają zarobki w wybranych sekcjach PKD.

Średnie wynagrodzenie w poszczególnych województwach. Tylko w pięciu przekracza ono średnią krajową
Średnie wynagrodzenie
Według danych GUS w IV kwartale 2021 roku średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło
6 013,17 złotych
Średnie wynagrodzenie według sekcji PKD w poszczególnych województwach. W dwóch branżach jest ono wyższe niż średnie wynagrodzenie w Polsce.
Średnie wynagrodzenie według sekcji PKD
w poszczególnych województwach.
przemysł ogółem
budownictwo
handel, naprawa pojazdów samochodowych
transport i gospodarka magazynowa
zakwaterowanie i gastronomia
informacja i komunikacja
obsługa rynku nieruchomości
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
administrowanie i działalność wspierająca