Interpretacje podatkowe – kiedy przepisy wymagają doprecyzowania?

Interpretacje podatkowe – kiedy przepisy wymagają doprecyzowania?

Interpretacje podatkowe to mechanizm, po który sięga coraz więcej Polaków. Tym rozwiązaniem zainteresowani są w szczególności przedsiębiorcy, dokonujący poważnych transakcji, powodujących powstawanie znacznych zobowiązań podatkowych. Interpretacje nie tylko wyjaśniają różnego rodzaju zawiłości prawne, ale również dają podatnikom pewność, że nie dotkną ich żadne negatywne konsekwencje określonego zachowania.

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ jakie są typy interpretacji podatkowych,
✔ jak wystąpić o interpretację podatkową,
✔ dlaczego warto korzystać z interpretacji podatkowych.

Czym jest interpretacja ogólna?

Przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - o ordynacji podatkowej rozróżniają dwa zasadnicze rodzaje interpretacji – ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe. Oba typy są swoistymi opiniami na temat obowiązującego prawa i sposobu jego stosowania. Interpretacja ogólna odnosi się do jednego z podstawowych zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej ma on dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności poprzez dokonywanie interpretacji (z urzędu lub na wniosek).

Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego. Po drugie natomiast wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz ze stosownym uzasadnieniem prawnym.

Jak wystąpić o interpretację ogólną?

W celu wystąpienia o interpretację ogólną należy sporządzić stosowny wniosek i wnieść należną opłatę. Pismo to kieruje się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Powinno ono zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, a w szczególności przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego, wymagających wydania interpretacji ogólnej, wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Interpretacja podatkowa

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r o ogólnej interpretacji podatkowej. Wysokość opłaty za interpretację ogólną jest taka sama w przypadku pojedynczej interpretacji indywidualnej i wynosi 40 zł. Uiszcza się ją na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej. Wydanie interpretacji jest możliwe, jeżeli w dniu złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, nie zostało wniesione odwołanie od wydanej już decyzji albo zażalenie na postanowienie.

Z kolei minister może odmówić wydania takiej interpretacji, jeżeli nie spełnia warunków, wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej albo przedstawione we wniosku zagadnienie jest już przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Drugim rodzajem interpretacji podatkowych są indywidualne interpretacje podatkowe. Te z kolei wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odniesieniu do konkretnej sprawy podatnika. Wniosek o interpretację podatkową może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Ordynacja podatkowa przewiduje pewne wyłączenia – a zatem w odniesieniu do niektórych przepisów prawa podatkowego, wydanie interpretacji nie będzie możliwe.

W ramach tego katalogu wskazano przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Jak wystąpić o interpretację indywidualną?

Składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik, tak jak w przypadku interpretacji ogólnej, jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej. Dodatkowo wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego, objęte wnioskiem, w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Jeżeli złożone przez podatnika oświadczenie okaże się fałszywe, wydana indywidualna interpretacja podatkowa nie wywoła żadnych skutków prawnych. Wzór takiego wniosku również jest elementem aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek. Wniosek wymaga uiszczenia opłaty w kwocie 40 zł za każdy analizowany stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe (np. jeśli badanie są 2 stany faktyczne oraz 2 zdarzenia przyszłe, opłata wyniesie 160 zł). Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodzi się ze stanowiskiem podatnika, może po prostu uznać je za prawidłowe i odstąpić od uzasadnienia prawnego. Z kolei w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskującego, konieczne jest szerokie omówienie problemu. Co również istotne, wniosek podatnika o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Dlaczego warto skorzystać z interpretacji podatkowych?

Przede wszystkim interpretacje podatkowe niejako "tłumaczą" podatnikom poszczególne zawiłości prawa podatkowego. Dzięki temu wnioskujący mają też pewność, że zastosowane przez nich rozwiązanie, jest zgodne z przepisami prawa i nie wywoła żadnych problemów i niepotrzebnych postępowań podatkowych. Co również warte podkreślenia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub stwierdzeniem jej wygaśnięcia nie może szkodzić wnioskodawcy. Podobnie nie może powodować negatywnych konsekwencji dla podatnika, zastosowanie się do wytycznych interpretacji ogólnej.

Przed złożeniem wniosku o interpretację ogólną lub indywidualną, warto jednak skorzystać z Systemu Informacji Podatkowej. Jego elementem jest bowiem wyszukiwarka interpretacji podatkowych. Znajdują się tam wszystkie, wydane dotychczas interpretacje podatkowe. W ten sposób za darmo możemy dowiedzieć się, czy organy administracji już rozstrzygały sprawę podobną do naszej. Wyszukiwarka interpretacji podatkowych dostępna jest na stronie http://sip.mf.gov.pl.

Interpretacje podatkowe - o czym należy pamiętać?

Sporządzając wniosek o interpretację podatkową, należy pamiętać, aby maksymalnie precyzyjnie opisać swoje żądanie, stan prawny i faktyczny. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do nieograniczonego badania okoliczności sprawy. Jeżeli na przykład podatnik pyta o sposób opodatkowania podatkiem VAT określonych usług, które świadczy jego firma, to wnioskujący jest zobowiązany do precyzyjnego określenia klasyfikacji statystycznych tych usług. Jeżeli tego nie zrobi albo zrobi to błędnie, wydana przez organ interpretacja podatkowa okaże się bezużyteczna. Zastosowanie jakiegokolwiek środka zaskarżenia interpretacji nie będzie natomiast zasadne.

Interpretacje podatkowe – z której skorzystać?

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że zarówno interpretacja ogólna, jak i interpretacja indywidualna są niezwykle przydatnymi narzędziami w sporach z organami administracji publicznej. Interpretacja ogólna zmierza do całościowego uporządkowania i usystematyzowania wydawanych orzeczeń, z kolei interpretacja indywidualna odnosi się do konkretnej sprawy podatnika. Korzyści, wynikające z uzyskania obu interpretacji są jednak takie same. Narzędzia te dążą do objęcia podatnika swoistą ochroną prawną.

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje i jak z niej korzystać?

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje i jak z niej korzystać?

Krajowa Informacja Skarbowa (wcześniej Krajowa Informacja Podatkowa) istnieje w Polsce od 1 lipca 2006 r. Przez dwanaście lat swojego funkcjonowania pomogła milionom polskich podatników, wspierając ich nie tylko merytorycznie, ale również technicznie. Specjaliści KIS wyjaśniają wszelkie zawiłości w przepisach, służą właściwą interpretacją, a także wskazują, w jaki sposób poprawnie wypełnić stosowne deklaracje. Nic zatem dziwnego, że instytucja ta cieszy się ogromną popularnością.

więcej »

Analiza sprawozdania finansowego w kilku krokach

Analiza sprawozdania finansowego w kilku krokach

Z artykułu "Sprawozdanie finansowe, czyli drogowskaz w biznesie" dowiedziałeś się, jakie są cechy i elementy sprawozdania finansowego. Teraz chcemy pokazać, jak w prawidłowy sposób, bez specjalistycznej wiedzy analitycznej, odczytać zawarte w tych dokumentach informacje. Pomoże Ci to w podjęciu decyzji o współpracy z daną firmą, a także da odpowiedź, czy warto udzielić kredytu kupieckiego Twojemu kontrahentowi.

więcej »