Czym jest regulamin pracy?

Czym jest regulamin pracy?

Wiele firm działa w oparciu o zestaw wewnętrznych norm i reguł, zazwyczaj zebranych i opublikowanych w postaci oficjalnych dokumentów. Jednym z nich jest regulamin pracy, o którym piszemy w naszym najnowszym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest regulamin pracy i kto jest zobowiązany do jego wprowadzenia;
✔ jak poinformować pracowników o wprowadzeniu i zmianie regulaminu pracy;
✔ kiedy regulamin pracy wchodzi w życie, a kiedy traci ważność.

Regulamin pracy - kogo obowiązuje?

Regulamin pracy musi wprowadzić każdy pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Obowiązek sporządzenia i opublikowania regulaminu pracy powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika.

Pracodawca zatrudniający od 20 do 50 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy, gdy wystąpi o to działająca w zakładzie pracy organizacja związkowa, a treść właściwa dla regulaminu nie została ustalona w układzie zbiorowym pracy.

W kwestii ustalenia rzeczywistej liczby osób pracujących w danej firmie zawsze decydujące znaczenie ma osiągnięcie w danej chwili określonego ustawowo stanu zatrudnienia, a nie na przykład średnie zatrudnienie w ciągu roku. Do limitu nie są wliczane osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kto ustala regulamin pracy i jego treść?

Pracodawca może wprowadzić regulamin pracy jedynie po uprzednim uzyskaniu akceptacji jego treści przez zakładową organizację związkową. Jeśli w danym zakładzie pracy funkcjonuje więcej niż jedna tego typu organizacja, muszą one, w terminie 30 dni od przekazania proponowanej treści regulaminu, przekazać pracodawcy ich wspólne stanowisko. Jeśli tego nie zrobią, pracodawca może zdecydować sam o wprowadzeniu regulaminu.

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Dokument ten zawiera przede wszystkim:
• postanowienia regulujące porządek wewnętrzny w zakładzie pracy;
• postanowienia określające prawa i obowiązki pracowników związane z organizacją i porządkiem pracy.

Regulamin pracy powinien w szczególności ustalać:
• sposób organizacji pracy;
• zasady, w oparciu o które pracownicy przebywają na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu;
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej;
• system pracy;
• rozkład czasu pracy i zasady dotyczące pracy w porze nocnej;
• przyjęte okresy rozliczeniowe i sposób wypłaty wynagrodzenia;
• sposób potwierdzania obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności w niej;
• wykaz prac wzbronionym pracownikom młodocianym oraz pracownicom;
• wykaz prac lekkich, które są dozwolone pracownikom młodocianym, zatrudnionym w celu innym niż przygotowanie zawodowe;
• organizację pracy pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
• informację o karach wymierzanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Kiedy regulamin pracy wchodzi w życie?

Regulamin pracy wchodzi w życie w ciągu 2 tygodni od chwili przekazania jego treści do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w zakładzie pracy (zazwyczaj na piśmie). Termin ten można wydłużyć, ale nie wolno go skrócić.

Jak poinformować pracowników o regulaminie pracy?

Pracodawca może przekazać pracownikom treść regulaminu pracy na kilka sposobów:
• wywieszenie na tablicy ogłoszeń;
• pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, na przykład w dziale kadr;
• przesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową.

Zmiana regulaminu pracy - jak poinformować pracowników?

Każda zmiana regulaminu pracy wymaga postępowania w takim samym trybie, w jakim go uchwalono.

Do kiedy obowiązuje regulamin pracy?

Co do zasady, regulamin pracy obowiązuje na czas nieokreślony (chyba, że w regulaminie postanowiono inaczej), a traci swą moc:
• gdy upłynie okres, na jaki został zawarty;
• gdy nadejdzie termin ważności regulaminu;
• na skutek zmiany regulaminu;
• jeśli, na mocy ustawy, pracodawca nie spełnia przesłanek do obowiązku wprowadzania go;
• gdy podjęto układ zbiorowy pracy, wyczerpujący treść właściwą dla regulaminu pracy.

Kary za łamanie wewnątrzzakładowych przepisów

W regulaminach pracy zawiera się także przepisy dotyczące kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Mogą to być:
• upomnienie i nagana - stosowane w przypadku pojedynczych naruszeń przepisów, szczególnie, jeśli nie są one rażące;
• grzywna - najbardziej dotkliwa kara, dla osób, które przychodzą do pracy nietrzeźwe lub opuszczają miejsce pracy bez żadnego usprawiedliwienia.

Kodeks pracy a regulamin wewnętrzny

Regulamin pracy w firmie nie może zawierać zapisów mniej korzystnych niż te, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy. Ponadto, jeśli jakaś z kwestii nie została opisana w regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Regulaminy poszczególnych przedsiębiorstw mają z założenia precyzować zagadnienia nieznajdujące odzwierciedlenia w Kodeksie pracy lub opisane w nim pobieżnie, tak, że wymagają dokładniejszego wyjaśnienia dla danego zakładu pracy.

Podsumowanie

Regulamin pracy to dokument, który obowiązkowo wprowadzić muszą większe firmy, zatrudniające 50 lub więcej osób. Musi on zostać zaakceptowany przez zakładową organizację związkową i przekazaną wszystkim pracownikom, najlepiej na piśmie.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł wskazał najważniejsze zagadnienia z tej tematyki i rozwiał wątpliwości naszych czytelników.

Źródło grafiki: https://unsplash.com/photos/TswOPhWcrmQ

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Monitoring i kontrola czasu pracy. Czy pracodawca może nagrywać pracownika?

Monitoring i kontrola czasu pracy. Czy pracodawca może nagrywać pracownika?

Do obowiązków pracownika należy przede wszystkim sumienne i staranne wykonywanie pracy, co wiąże się oczywiście między innymi z przestrzeganiem czasu pracy...

Umowa B2B vs praca na etat

Umowa B2B vs praca na etat

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem formy zatrudnienia, to nie jesteś sam. Wiele osób poszukuje informacji, a czasem także inspiracji, co do możliwości, jakie oferuje rynek. Zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt, czyli umowa B2B - mają swoje plusy i minusy.

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca?

Najczęściej mówi się o tym, jakie prawa ma pracownik. A jakie obowiązki powinien spełniać pracodawca i jakich przepisów przestrzegać? Co z prawami pracodawcy? Czy jest to takie oczywiste? Przeczytaj nasz artykuł, by rozwiać swoje wątpliwości.

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

Każda osoba pracująca na etacie ma swoje prawa i obowiązki, w tym wykonywanie pracy sumiennie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Wszystkie czynności muszą być zgodne z umową o pracę i Kodeksem pracy. Jak Kodeks reguluje prawa i obowiązki pracownika? Przeczytaj nasz artykuł by dowiedzieć się więcej.