CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest CEIDG,
✔ jak można z niej skorzystać,
✔ jakie obowiązki spoczywają na każdym przedsiębiorcy.

Jakie funkcje pełni CEIDG?

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Jest on także odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych danych. Ewidencja ma postać systemu teleinformatycznego. Jej zadania obejmują:

– ewidencjonowanie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi,
– udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w przepisach polskiego systemu prawnego,
– udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie,
– umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
– udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Jak działa ewidencja działalności gospodarczej?

Przekazywanie danych i informacji do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się w formie elektronicznej. Aby dokonać jakiegokolwiek wpisu, należy skorzystać z dostępnego formularza lub jego papierowego odpowiednika. Wszystkie wzory można znaleźć na stronie internetowej CEIDG.

Co zawiera wpis w CEIDG?

Wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera wszelkie oznaczenia, dotyczące osoby przedsiębiorcy, czyli

– imię i nazwisko,
– numer PESEL,
– datę urodzenia (w przypadku, gdy nie posiada numeru PESEL),
– dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy (czyli w pewnym sensie dodatkowe człony nazwy przedsiębiorstwa),
– oznaczenie „w spadku”, jeżeli w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
– numer identyfikacyjny REGON oraz NIP,
– informację o obywatelstwie przedsiębiorcy (prowadzenie przedsiębiorstwa w Polsce nie jest zastrzeżone tylko do obywateli polskich),
– adres do doręczeń.

Poza tym w CEIDG zostaną uwzględnione szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonej działalności, czyli

– adres stałego wykonywania działalności gospodarczej,
– przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
– numery NIP i REGON spółki cywilnej – o ile taka istnieje,
– dane przedstawiciela ustawowego,
data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
– data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
– informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,
– informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych lub ustanowieniu kurateli,
– informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, a także dane syndyka.

Należy zatem dbać, aby uwzględniona została każda zmiana – CEIDG musi być rejestrem aktualnym.

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jak złożyć wniosek CEIDG?

Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku. Większość wpisów dokonuje się na wniosek – poza drobnymi wyjątkami, dokonywanymi z urzędu. Do wniosku o wpis, który ma postać elektronicznego formularza, przedsiębiorca może dołączyć:

– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
– zgłoszenie w zakresie VAT,
– żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,
– żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
– żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Konieczne jest również złożenie oświadczeń o podejmowaniu lub wykonywaniu działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, wyszczególnionych w ustawie, a także o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku – elektronicznie lub w formie papierowej (osobiście w urzędzie gminy lub listem poleconym za potwierdzeniem nadania). Co przy tym istotne, wpis do CEIDG nie wymaga żadnej opłaty. Kiedy należy dokonać wpisu do CEIDG? Co do zasady przedsiębiorca ma 7 dni – od rozpoczęcia działalności gospodarczej, zmiany charakteru działalności, jej zawieszenia itd.

Co zrobić, jeżeli wniosek zawiera błędy?

Organ administracji publicznej, który otrzyma nasz wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG, zweryfikuje go pod kątem poprawności i zgodności z przepisami. Jeżeli wnioskodawca dopuści się jakichkolwiek uchybień, organ wezwie go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Jeżeli nie poprawimy błędów we wskazanym terminie, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania. Co przy tym istotne, jeżeli organ nie zauważyłby uchybień i doszłoby finalnie do wpisu błędnych danych, to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę, wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych. Warto zatem starannie i dokładnie wypełniać wniosek. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, możemy również poprosić o pomoc specjalistów.

Na ALEO.com znajdziesz dane o wszystkich firmach zarejestrowanych w CEIDG. Jak je znaleźć?
Skorzystaj z wyszukiwarki poniżej i wpisz wybrany NIP lub nazwę.
$searchEngineInput

Czytaj także