CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG – wszystko, co musisz wiedzieć o rejestrze przedsiębiorców

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to baza danych, skupiająca informacje o wszystkich przedsiębiorcach, będących osobami fizycznymi. Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o CEIDG?

Z artykułu dowiesz się między innymi:
✔ czym jest CEIDG,
✔ jak można z niej skorzystać,
✔ jakie obowiązki spoczywają na każdym przedsiębiorcy.

Jakie funkcje pełni CEIDG?

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Jest on także odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych danych. Ewidencja ma postać systemu teleinformatycznego. Jej zadania obejmują:

- ewidencjonowanie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi,
- udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w przepisach polskiego systemu prawnego,
- udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie,
- umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
- udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Jak działa ewidencja działalności gospodarczej?

Przekazywanie danych i informacji do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się w formie elektronicznej. Aby dokonać jakiegokolwiek wpisu, należy skorzystać z dostępnego formularza lub jego papierowego odpowiednika. Wszystkie wzory można znaleźć na stronie internetowej CEIDG.

Co zawiera wpis w CEIDG?

Wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej zawiera wszelkie oznaczenia, dotyczące osoby przedsiębiorcy, czyli

- imię i nazwisko,
- numer PESEL,
- datę urodzenia (w przypadku, gdy nie posiada numeru PESEL),
- dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy (czyli w pewnym sensie dodatkowe człony nazwy przedsiębiorstwa),
- oznaczenie "w spadku", jeżeli w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa został ustanowiony zarząd sukcesyjny,
- numer identyfikacyjny REGON oraz NIP,
- informację o obywatelstwie przedsiębiorcy (prowadzenie przedsiębiorstwa w Polsce nie jest zastrzeżone tylko do obywateli polskich),
- adres do doręczeń.

Poza tym w CEIDG zostaną uwzględnione szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonej działalności, czyli

- adres stałego wykonywania działalności gospodarczej,
- przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
- numery NIP i REGON spółki cywilnej - o ile taka istnieje,
- dane przedstawiciela ustawowego,
- data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
- data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
- informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG,
- informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych lub ustanowieniu kurateli,
- informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, a także dane syndyka.

Należy zatem dbać, aby uwzględniona została każda zmiana - CEIDG musi być rejestrem aktualnym.

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jak złożyć wniosek CEIDG?

Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku. Większość wpisów dokonuje się na wniosek – poza drobnymi wyjątkami, dokonywanymi z urzędu. Do wniosku o wpis, który ma postać elektronicznego formularza, przedsiębiorca może dołączyć:

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- zgłoszenie w zakresie VAT,
- żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,
- żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
- żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Konieczne jest również złożenie oświadczeń o podejmowaniu lub wykonywaniu działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, wyszczególnionych w ustawie, a także o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku – elektronicznie lub w formie papierowej (osobiście w urzędzie gminy lub listem poleconym za potwierdzeniem nadania). Co przy tym istotne, wpis do CEIDG nie wymaga żadnej opłaty. Kiedy należy dokonać wpisu do CEIDG? Co do zasady przedsiębiorca ma 7 dni – od rozpoczęcia działalności gospodarczej, zmiany charakteru działalności, jej zawieszenia itd.

Co zrobić, jeżeli wniosek zawiera błędy?

Organ administracji publicznej, który otrzyma nasz wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG, zweryfikuje go pod kątem poprawności i zgodności z przepisami. Jeżeli wnioskodawca dopuści się jakichkolwiek uchybień, organ wezwie go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Jeżeli nie poprawimy błędów we wskazanym terminie, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania. Co przy tym istotne, jeżeli organ nie zauważyłby uchybień i doszłoby finalnie do wpisu błędnych danych, to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę, wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych. Warto zatem starannie i dokładnie wypełniać wniosek. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, możemy również poprosić o pomoc specjalistów.

Na ALEO.com znajdziesz dane o wszystkich firmach zarejestrowanych w CEIDG. Jak je znaleźć?
Skorzystaj z wyszukiwarki poniżej i wpisz wybrany NIP lub nazwę.

Szukaj

Poradnik o pisaniu biznesplanu

Poradniki ALEO.com - ikona
Zespół ALEO.com przygotował kolejny poradnik, w którym tym razem skupiliśmy się na wszystkich aspektach zakładania własnej firmy. Poruszamy w nim takie kwestie jak:
• wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najważniejsze cechy każdej z nich;
• aspekty prawne funkcjonowania firmy, takie jak kwestie podatkowe czy zatrudnianie pracowników;
• kwestie zmian w polskim systemie podatkowym, wprowadzone przez tak zwany "Polski Ład".

E-book dostępny jest dla wszystkich użytkowników naszego serwisu.
Wszystkie nasze artykuły blogowe wyjaśniające wątpliwości związane z zakładaniem własnej firmy znajdziecie na naszym blogu, w zakładce Założenie firmy.

Poprzednie e-booki wciąż są dostępne w części contentowej ALEO.com, w sekcji Poradniki.

Czytaj także

Ile kosztuje założenie firmy?

Ile kosztuje założenie firmy?

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet tego rozwiązania jest wiele, niezależnie od tego, jaką formę prawną przedsiębiorstwa wybierzemy. Osoby, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi zadają sobie jednak jedno, kluczowe pytanie: ile kosztuje założenie firmy?

więcej »

Faktura VAT marża – co powinna zawierać i kiedy ją wystawić?

Faktura VAT marża – co powinna zawierać i kiedy ją wystawić?

Tylko najwięksi optymiści uważają, że założenie firmy bez posiadania odpowiednio dużego budżetu na start może być proste. Z kolei wszelkiego typu pożyczki zawsze są sporym ryzykiem – pieniądze trzeba oddać nawet wtedy, gdy pomysł kompletnie nie wypali. Na szczęście istnieje możliwość finansowania nowej działalności gospodarczej poprzez dotacje na założenie firmy.

więcej »

Jak zdobyć dotacje na założenie firmy?

Jak zdobyć dotacje na założenie firmy?

Faktura VAT marża to konstrukcja, która pozwala na skorzystanie z odrębnej procedury rozliczenia podatku VAT. Mogą jej użyć podmioty, które rozliczają się na podstawie marży. Czy takie rozwiązanie jest korzystne? W jakich branżach się je stosuje? Jak poprawnie wystawić taką fakturę? O tym kilka słów w niniejszym artykule.

więcej »

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje i jak z niej korzystać?

Krajowa Informacja Skarbowa – czym się zajmuje i jak z niej korzystać?

Krajowa Informacja Skarbowa (wcześniej Krajowa Informacja Podatkowa) istnieje w Polsce od 1 lipca 2006 r. Przez dwanaście lat swojego funkcjonowania pomogła milionom polskich podatników, wspierając ich nie tylko merytorycznie, ale również technicznie. Specjaliści KIS wyjaśniają wszelkie zawiłości w przepisach, służą właściwą interpretacją, a także wskazują, w jaki sposób poprawnie wypełnić stosowne deklaracje. Nic zatem dziwnego, że instytucja ta cieszy się ogromną popularnością.

więcej »