TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A
Ul.Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
NIP8731013754
TEL+48146235500
Oceń firmę:
TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A
NIP8731013754
KRS0000044181
Kapitał zakładowy21 061 300,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

Numer telefonu

+48146235500

Strona internetowa

http://www.tarr.tarnow.pl

O Firmie

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego, która działa we współpracy z władzami państwowymi i lokalnymi, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz placówkami naukowymi

i kulturalnymi.

Agencja została utworzona w 1995 roku i od tego momentu zajmuje się realizacją przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, wspomaganiem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych sektora publicznego, wpieraniem przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, jak również realizacją przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacji lokalnych środowisk gospodarczych oraz pozyskiwaniem środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych.

Od 1997 roku Agencja jest członkiem Krajowego Systemu Usług. KSU to ogólnopolska sieć około 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2005 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje usługi w oparciu o system zarządzania jakością wg normy PN-EN INO 9001:2001.

W ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Funkcjonuje:

  • Wszechnica Edukacyjna, będąca ośrodkiem kształcenia ustawicznego.
  • Zespół ds. Funduszy Pomocowych, będący wyspecjalizowaną komórką oferującą pomoc przedmiotom gospodarczym i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji unijnych.
  • Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, którego celem jest wsparcie powstawania, funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych.
  • Zespół ds. Administracji, którego pracownicy w efektywny sposób tworzą i realizują wizję firmy i działu jako komórka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie procesów w całej Agencji.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZUJSKIEGO 66, 33-100 TARNÓW

NIP

8731013754
Copy

REGON

850367515
Copy

KRS

0000044181
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. SZUJSKIEGO 66, 33-100 TARNÓW

Data rejestracji w KRS

2001-09-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-18

Sygnatura akt

KR.XII NS-REJ.KRS/8366/23/214

Strona WWW

http://www.tarr.tarnow.pl

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
0,8
1,2
49,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,7
4,7
3,9
-18,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
20,8
19,9
17,1
-14
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
27,5
24,6
21
-14,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,6
8,1
6
-26,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
13,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,7
-0,9
-2,8
-196,6
EBITDA Opis wskaźnika
-1
-1,2
-3
-145,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
19
16,9
11,6
-31,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,1
-1,3
-3,1
-140,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,7
-0,9
-2,8
-196,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-3,5
-4,7
-16,2
-11,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-106,6
-119,4
-236,7
-117,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
75,6
80,7
81,6
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-152,6
-156,7
-257,4
-100,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-106,6
-119,4
-236,7
-117,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
22
25
30
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
30
14,6
11,3
-3,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,3
3,7
1,1
-2,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży