TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A
Ul.Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
NIP8731013754
TEL+48146235500
Oceń firmę:
TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S A
NIP8731013754
KRS0000044181
Kapitał zakładowy21 061 300,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

Numer telefonu

+48146235500

Strona internetowa

http://www.tarr.tarnow.pl

O Firmie

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego, która działa we współpracy z władzami państwowymi i lokalnymi, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz placówkami naukowymi

i kulturalnymi.

Agencja została utworzona w 1995 roku i od tego momentu zajmuje się realizacją przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, wspomaganiem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych sektora publicznego, wpieraniem przedsięwzięć związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego, jak również realizacją przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy, konsolidacji lokalnych środowisk gospodarczych oraz pozyskiwaniem środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć gospodarczych i ekologicznych.

Od 1997 roku Agencja jest członkiem Krajowego Systemu Usług. KSU to ogólnopolska sieć około 130 regionalnych ośrodków wspierania biznesu, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2005 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje usługi w oparciu o system zarządzania jakością wg normy PN-EN INO 9001:2001.

W ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Funkcjonuje:

  • Wszechnica Edukacyjna, będąca ośrodkiem kształcenia ustawicznego.
  • Zespół ds. Funduszy Pomocowych, będący wyspecjalizowaną komórką oferującą pomoc przedmiotom gospodarczym i osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji unijnych.
  • Zespół ds. Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych, którego celem jest wsparcie powstawania, funkcjonowania i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń kredytowych.
  • Zespół ds. Administracji, którego pracownicy w efektywny sposób tworzą i realizują wizję firmy i działu jako komórka odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie procesów w całej Agencji.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZUJSKIEGO 66, 33-100 TARNÓW

NIP

8731013754
Copy

REGON

850367515
Copy

KRS

0000044181
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. SZUJSKIEGO 66, 33-100 TARNÓW

Data rejestracji w KRS

2001-09-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-18

Sygnatura akt

KR.XII NS-REJ.KRS/15419/22/704

Strona WWW

http://www.tarr.tarnow.pl

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
ZARZĄD
Tomasz Jacek Całka
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
Sławomir Antoni Pater
Prezes Zarządu, 55 lat
PROKURA
Anna Irena Zając
prokura łączna tylko z członkiem zarządu, 37 lat
RADA NADZORCZA
Rafał Bolesław Chmiel
44 lata
Piotr Jan Socha
45 lat
Dominik Szary
35 lat
Katarzyna Maria Panek
42 lata
Jan Paweł Ziobro
33 lata

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
0,8
1,2
49,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,7
4,7
3,9
-18,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
20,8
19,9
17,1
-14
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
27,5
24,6
21
-14,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
13,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,6
8,1
6
-26,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,7
-0,9
-2,8
-196,6
EBITDA Opis wskaźnika
-1
-1,2
-3
-145,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,7
-0,9
-2,8
-196,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,1
-1,3
-3,1
-140,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
19
16,9
11,6
-31,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-3,5
-4,7
-16,2
-11,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-106,6
-119,4
-236,7
-117,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
75,6
80,7
81,6
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-152,6
-156,7
-257,4
-100,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-106,6
-119,4
-236,7
-117,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
22
25
30
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
30
14,6
11,3
-3,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,3
3,7
1,1
-2,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży