SPARTAN GROUP
NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA
NIP7010409154
TEL+48512399586
Oceń firmę:
SPARTAN GROUP
NIP7010409154
KRS0000493830
Kapitał zakładowy400 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA

Numer telefonu

+48512399586

Strona internetowa

http://spartangroup.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Kluczowa działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług służących poprawie płynności finansowej Klientów. Główne oferowane przez Spółkę usługi można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą stanowią usługi pozwalające Klientom na uzyskiwanie środków pieniężnych przed terminem zapłaty należności, usługi faktoringu i kupna wierzytelności. W ramach drugiej z grup wyróżnić można usługi windykacji wierzytelności, zakupu wierzytelności oraz inkasa, które służą rozwiązywaniu problemów związanych z należnościami przeterminowanymi.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Oferujemy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu zadłużeń, jak i odzyskiwania należności w trybie polubownym i prawnym. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje zatrudnianego zespołu pracowników stanowią gwarancję skuteczności prowadzonych działań czyniąc z nas rzetelnego partnera biznesowego.

Korzyści wynikające z windykacji:

§ Elastyczny system windykacji dostosowany do potrzeb Klienta

§ Brak opłat wstępnych oraz opłat abonamentowych

§ Pomniejszenie nakładów własnych związanych z procesem odzyskania należności i kosztów kontroli finansowej

§ Możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy zamrożonych w należnościach i poprawy płynności finansowej własnej firmy

§ Duża skuteczność i szybka egzekucja

§ Kompleksowa i profesjonalna obsługa Klienta zapewniona przez zespół profesjonalistów

§ Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Skupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego z tytułu faktur oraz not odsetkowych. Transakcja zakupu dokonywana jest na podstawie Cesji, czyli Umowy Przelewu Wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę.

Zalety zakupu wierzytelności:

§ Zwiększenie obrotów i poprawa płynności finansowej Klienta poprzez szybkie uruchomienie finansowania

§ Zmniejszenie kosztów związanych z dochodzeniem należności poprzez wyeliminowanie ryzyka.

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

SPARTAN GROUP S.A. wychodzi również naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zadłużonych, których obroty uległy zmniejszeniu poprzez osłabienie kondycji finansowej, będącej niejednokrotnie wynikiem nieprawidłowego zarządzania, czy też mającej swoje podstawy w niemożności odzyskania należności własnych. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ma w takim przypadku na celu wskazanie pożądanych kierunków działań naprawczych, poprzez analizę zadłużenia, wdrożenie efektywnych sposobów zarządzania, wypracowanie warunków spłaty a w efekcie uzyskanie poprawy płynności

Skuteczność w działaniu wypracowujemy w oparciu o:

§ Wszechstronna analiza prawna i ekonomiczna przedsiębiorstwa

§ Konsolidacja zadłużenia

FINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ

Finansowanie zobowiązań stanowi połączenie zalet kredytu inwestycyjnego z usługą factoringu. Spółka analizuje potrzeby Klienta w oparciu o kontrakty, które winny zostać sfinansowane i uruchamia środki na poczet określonej inwestycji.

Korzyści płynące z finansowania zobowiązań:

§ Uregulowanie zobowiązań wymagalnych

§ Szybki dostęp do środków finansowych

§ Eliminacja ryzyka ograniczenia bieżącej działalności Klienta z powodu utraty płynności finansowej

§ Elastyczne warunki spłaty i zabezpieczenia [na wierzytelnościach, na nieruchomościach]

§ Kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi dostawcami towarów i usług

§ Kontrola kosztu obsługi zadłużenia

AUDYT WIERZYTELNOŚCI [DUE DILIGENCE]

Usługa ta stanowi istotny element zakupu wierzytelności portfeli korporacyjnych, w których każda z wierzytelności wyceniana jest osobno.W ramach audytu specjaliści Spółki analizują dokumentację, ustalając stan prawny wierzytelności i szacując wielkość kwot, które można odzyskać, co pozwala oszacować realną wartość kupowanego portfela.

Głównym celem audytu jest:

§ Kompleksowy przegląd wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa w kontekście bezpieczeństwa finansowego transakcji

§ Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie ryzyka utraty należności

§ Rozpoznanie słabych punktów struktury finansowej mających negatywny wpływ na strukturę przedsiębiorstwa

§ Analiza stosowanych rozwiązań umownych, skierowana na ustalenie istnienia wszelkich możliwych i dogodnych zabezpieczeń prawnych oraz pochodnych;

§ Opracowanie raportu zawierającego syntezę ustaleń dokonanych w oparciu o przeprowadzone analizy

KONTROLA NALEŻNOŚCI

Uzyskanie regularnych spływów płatności wynikających z realizowanych transakcji i umów handlowych niejednokrotnie bywa trudne do osiągnięcia. Oferowana przez Spółkę usługa ma na celu zmobilizowanie Kontrahentów Klienta do regulowania ciążących na nich zobowiązań w sposób terminowy i rzetelny, przy równoczesnym poszanowaniu wzajemnych relacji łączących Strony transakcji. W ramach usługi oferujemy doradztwo finansowe bez konieczności ponoszenia opłat wstępnych przy równoczesnej możliwości podjęcia szybkich i skutecznych działań.

FAKTORING

Spółka oferuje przedsiębiorcom możliwość ściągnięcia należności poprzez odsprzedaż SPARTAN GROUP S.A. przez Klienta dokumentu sprzedaży (faktury) przed upływem terminu jej płatności. Jest to optymalna forma zamiany niewymagalnej jeszcze wierzytelności w gotówkę.

Zalety faktoringu:

§ Zwiększenie obrotów i poprawa płynności finansowej Klienta poprzez szybkie uruchomienie finansowania

§ Zmniejszenie kosztów związanych z ryzykiem dochodzenia należności przy równoczesnym zachowaniu dobrych stosunków z Kontrahentem

§ Zmniejszenie formalności i zabezpieczeń

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE:

Spółka oferuje przedsiębiorcom możliwość szybkiego uruchomienia finansowania i tym samym poprawy płynności finansowej.

Zalety finansowania przez SPARTAN GROUP S.A.:

§ Zwiększenie obrotów i poprawa płynności finansowej Klienta poprzez szybkie uruchomienie finansowania

§ Szybkość decyzji i minimum formalności

§ Elastyczne warunki spłaty i zabezpieczenia [na wierzytelnościach, na nieruchomościach]

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI HIPOTECZNYMI

Spółka oferuje Klientom usługę zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi, w zakres której wchodzą wszelkie działania prawne, zarówno o charakterze windykacyjnym jak i handlowym, związane z wierzytelnościami zabezpieczonymi ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości.

Oferujemy:

§ Analizę stanu prawnego nieruchomości

§ Konsolidację wpisów

§ Wskazanie potencjalnych nabywców

§ Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przeprowadzenie samej sprzedaż nieruchomości

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPARTAN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NIEKŁAŃSKA 35 / 1, 03-924 WARSZAWA

NIP

7010409154
Copy

REGON

147051756
Copy

KRS

0000493830
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-24

Adres rejestrowy

UL. NIEKŁAŃSKA 35 / 1, 03-924 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2014-01-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-01-14

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/48520/21/748

Strona WWW

http://spartangroup.pl

Kody Pkd

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Robert Sienczewski
Prezes Zarządu, 48 lat
RADA NADZORCZA
Izabela Katarzyna Sadowiak
43 lata
Jarosław Paweł Lewandowski
60 lat
Karol Krawczyk
38 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
38,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
1,7
1,7
3,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,1
0
-59,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,8
1,7
1,8
0,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-71
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-16,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0
-0
19,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0
-0
-168,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,7
1,7
1,7
3,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
-0
-0
-149
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0
-0
19,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,3
-74,1
-146,4
-72,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
51,8
-52,2
-30,1
22,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
5,9
3,6
1,4
-2,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
165,4
17,3
-8,5
-25,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
51,8
-52,2
-30,1
22,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1870
756
748
-8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży