Ruger Polska sp. z o.o.
Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice
NIP9542657505
TEL+48 32 223 59 70
Oceń firmę:
Ruger Polska sp. z o.o.
NIP9542657505
KRS0000319840
Kapitał zakładowy860 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice

Numer telefonu

+48 32 223 59 70

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w transporcie drogowym, morskim oraz lotniczym jak również dostawach just-in-time.


Naszym klientom oferujemy również transport ponadnormatywny, transport całopojazdowy oraz transport drobnicowy. Świadczymy obsługę celną oraz intrastat dzięki własnej agencji celnej.


Zajmujemy się także logistyką maszyn i urządzeń przemysłowych. Dysponujemy własnym specjalistycznym sprzętem: ciężkimi wózkami widłowymi, urządzeniami dźwigowymi i suwnicami, platformami i rolkami transportowymi, podnośnikami oraz osprzętem hydraulicznym.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej. 

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WOSZCZEROWICZA 25, 40-749 KATOWICE

NIP

9542657505
Copy

REGON

241072694
Copy

KRS

0000319840
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-12-10

Adres rejestrowy

UL. WOSZCZEROWICZA 25, 40-749 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2008-12-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-12-16

Sygnatura akt

RDF/309728/21/44

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

49.20.Z - Transport kolejowy towarów

49.41.Z - Transport drogowy towarów

51.21.Z - Transport lotniczy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Arkadiusz Józef Turczyński
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
Arkadiusz Józef Turczyński

1.634 udziały o łącznej wartości 817.000,00 zł

PROKURA
Karolina Agnieszka Kuś
prokura samoistna, 36 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie Zarządu

Ruger Polska Sp. z o. o.

za 2019 rok


 Adres Firmy:

 ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice


 Skład Zarządu:

 Arkadiusz Turczyński — Prezes Zarządu


 Katowice, 30 czerwca 2020 r.


A Część ogólna


1. Forma prawna jednostki — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedmiot działalności zgodny z Aktem Notarialnym z dnia 09.12.2008 Repertorium A numer 16085/2008.

3. Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

  PKD 52. 29. C Działalność pozostałych agencji transportowych.

4. Jednostka została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII

  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.12.2008 pod numerem KRS

  0000319840.

5. Spółka jest zarejestrowana w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach pod numerem

  9542657505.

6. Urząd Statystyczne nadał spółce numer REGON 241072694.

7. Kapitał własny spółki wynosi 860 000,00 złotych.

8. Spółkę tworzą : Arkadiusz Turczyński wkład — 817 000,00 złotych Maria Turczyńska

  wkład — 43 000,00 złotych.

9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 nie było objęte badaniem przez biegłego

  rewidenta.

10. Bilans za rok 2019 został zatwierdzony przez Zgromadzenie Zarządu uchwałą z dnia

  30.06.2020r.

11. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.


B Część szczegółowa


1. Jednostka stosuje ciągłość zasad rachunkowości oraz ciągłość bilansową.

2. Kierownictwo jednostki: Arkadiusz Turczyński.

3. Dokumentacja operacji gospodarczych jest poprawna. Dowody zewnętrzne obce są

  akceptowane przez zarząd spółki.

4. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo.

5. W firmie funkcjonuje zakładowy PLAN KONT zatwierdzony przez Zarząd Spółki na

  początku roku obrachunkowego.

6. Rejestry sprzedaży i kosztów rozdzielane są wg stawek podatku VAT.

7 Ze względu na stan zatrudnienia spółka nie odprowadza środków na Państwowy

  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Spółka nie ma zadłużenia wobec Skarbu Państwa i pracowników.

9. Wszelkie zobowiązania wobec budżetu są odprowadzane terminowo.

10. Wynagrodzenie dla pracowników jest wypłacane zgodnie z regulaminem płac.

11. Spółka ciągle się rozwija i tworzy nowe miejsca pracy.

12. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów

  zamyka się sumą: 3 468 325,90 zł.

13. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk

  w wysokości 7 971,78 zł.Zarząd przedstawiając sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 wyraża nadzieję,

że zostanie ono przyjęte bez zastrzeżeń i jednogłośnie przez Zgromadzenie Wspólników.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10,6
12,5
14,7
17,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,4
2,6
3,8
47,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1
0,9
0,9
1,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,4
3,5
4,7
35,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,3
193,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
143,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0
0
59
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
38,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,1
0
-20,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,7
2,9
4,1
44,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0
0
104,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
14,1
0,9
1,8
0,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,3
0,1
0,1
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,5
26,2
19,6
-6,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,3
0,8
0,9
0,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,6
0,2
0,2
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
81
75
82
7
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,1
1,3
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,3
3,1
2,2
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży