Ruger Polska sp. z o.o.
Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice
TAX ID9542657505
Phone+48 32 223 59 70
Rate company:
Ruger Polska sp. z o.o.
TAX ID9542657505
KRS0000319840
Share capital860,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice

Phone number

+48 32 223 59 70

About us

This text has been translated automatically

Our company specializes in road, sea and air transport as well as just-in-time deliveries.


We also offer our clients oversize transport, full truck load and groupage transport. We provide customs and intrastat services thanks to our own customs agency.


We also deal with logistics for industrial machinery and equipment. We have our own specialized equipment: heavy forklifts, lifting equipment and gantries, platforms and transport rollers, lifts and hydraulic accessories.


We invite you to familiarize yourself with our offer on the website.

Register Data

Full name

RUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WOSZCZEROWICZA 25, 40-749 KATOWICE

NIP

9542657505
Copy

REGON

241072694
Copy

KRS

0000319840
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-12-10

Register Address

UL. WOSZCZEROWICZA 25, 40-749 KATOWICE

Date of registration in KRS

2008-12-16

Date of commencement of economic activity

2008-12-16

Act signature

RDF/419189/22/709

Pkd codes

52.29.C - Other transportation agencies activities

49.20.Z - Freight rail transport

49.41.Z - Freight transport by road

51.21.Z - Freight air transport

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52.29.B - Inland transportation agencies activities

53.20.Z - Other postal and courier activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Arkadiusz Józef Turczyński
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Arkadiusz Józef Turczyński

1.634 udziały o łącznej wartości 817.000,00 zł

proxies
Karolina Agnieszka Kuś
spontaneous prokura, 36 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu

Ruger Polska Sp. z o. o.

za 2019 rok


 Adres Firmy:

 ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice


 Skład Zarządu:

 Arkadiusz Turczyński — Prezes Zarządu


 Katowice, 30 czerwca 2020 r.


A Część ogólna


1. Forma prawna jednostki — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedmiot działalności zgodny z Aktem Notarialnym z dnia 09.12.2008 Repertorium A numer 16085/2008.

3. Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

  PKD 52. 29. C Działalność pozostałych agencji transportowych.

4. Jednostka została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII

  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.12.2008 pod numerem KRS

  0000319840.

5. Spółka jest zarejestrowana w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach pod numerem

  9542657505.

6. Urząd Statystyczne nadał spółce numer REGON 241072694.

7. Kapitał własny spółki wynosi 860 000,00 złotych.

8. Spółkę tworzą : Arkadiusz Turczyński wkład — 817 000,00 złotych Maria Turczyńska

  wkład — 43 000,00 złotych.

9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 nie było objęte badaniem przez biegłego

  rewidenta.

10. Bilans za rok 2019 został zatwierdzony przez Zgromadzenie Zarządu uchwałą z dnia

  30.06.2020r.

11. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.


B Część szczegółowa


1. Jednostka stosuje ciągłość zasad rachunkowości oraz ciągłość bilansową.

2. Kierownictwo jednostki: Arkadiusz Turczyński.

3. Dokumentacja operacji gospodarczych jest poprawna. Dowody zewnętrzne obce są

  akceptowane przez zarząd spółki.

4. Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo.

5. W firmie funkcjonuje zakładowy PLAN KONT zatwierdzony przez Zarząd Spółki na

  początku roku obrachunkowego.

6. Rejestry sprzedaży i kosztów rozdzielane są wg stawek podatku VAT.

7 Ze względu na stan zatrudnienia spółka nie odprowadza środków na Państwowy

  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Spółka nie ma zadłużenia wobec Skarbu Państwa i pracowników.

9. Wszelkie zobowiązania wobec budżetu są odprowadzane terminowo.

10. Wynagrodzenie dla pracowników jest wypłacane zgodnie z regulaminem płac.

11. Spółka ciągle się rozwija i tworzy nowe miejsca pracy.

12. Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2019r., który po stronie aktywów i pasywów

  zamyka się sumą: 3 468 325,90 zł.

13. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk

  w wysokości 7 971,78 zł.Zarząd przedstawiając sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 wyraża nadzieję,

że zostanie ono przyjęte bez zastrzeżeń i jednogłośnie przez Zgromadzenie Wspólników.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
10,6
12,5
14,7
17,8
Liabilities and provisions Indicator description
2,4
2,6
3,8
47,6
Equity Indicator description
1
0,9
0,9
1,8
Total assets Indicator description
3,4
3,5
4,7
35,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
0,3
193,3
Depreciation Indicator description
0,1
0
0,1
143,7
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0
0
59
EBITDA Indicator description
0,2
0,1
0,1
38,6
Net profit / loss Indicator description
0,1
0
0
104,4
Current assets Indicator description
2,7
2,9
4,1
44,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,1
0
-20,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
14,1
0,9
1,8
0,9
Return on sales (ROS) Indicator description
1,3
0,1
0,1
0
Equity ratio Indicator description
29,5
26,2
19,6
-6,6
EBITDA margin Indicator description
2,3
0,8
0,9
0,1
Gross profit margin Indicator description
1,6
0,2
0,2
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
81
75
82
7
Current ratio Indicator description
1,1
1,1
1,3
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
2,3
3,1
2,2
-0,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector