HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM
Dąbrowa 41, 43-190 Mikołów
NIP6351831468
Oceń firmę:
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM
NIP6351831468
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Dąbrowa 41, 43-190 Mikołów

Strona internetowa

http://medifarm.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Medifarm to dynamicznie rozwijająca się hurtownia farmaceutyczna z siedzibą na Śląsku, działająca aktywnie na terenie całego kraju. Wysoko wykwalifikowana kadra oraz coraz szersza oferta sprawia, iż dostarczamy produkty najwyższej jakości, gwarantując bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w placówkach państwowych i prywatnych. Nasze główne linie produktowe to płyny infuzyjne, produkty związane z dezynfekcją, żywieniem pacjentów oraz leki. Współpraca z takimi producentami z branży farmaceutycznej jak B-Braun, czy Ecolab zapewnia nam unikalną ofertę produktową światowej klasy.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BŁAWATKÓW 6, 43-100 TYCHY

NIP

6351831468
Copy

REGON

243183096
Copy

KRS

0000450399
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-12

Adres rejestrowy

UL. BŁAWATKÓW 6, 43-100 TYCHY

Data rejestracji w KRS

2013-02-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-02-11

Sygnatura akt

RDF/349883/21/391

Strona WWW

http://medifarm.pl

Kody Pkd

20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
ZARZĄD
Artur Gil
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
Piotr Bluszcz
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Artur Gil

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Piotr Bluszcz

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Informacje o jednostce

Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana dnia 11.02.2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000450399. Wpis został dokonany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Zarząd.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Piotr Bluszcz.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Artur Gil.

Głównym profilem prowadzonej działalności gospodarczej jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z.

2. Działalność w roku sprawozdawczym

W 2019 r. Spółka kontynuowała przyjętą w poprzednich latach strategię prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jej elementów było utrzymywanie i pogłębianie relacji z dotychczasowymi klientami, jak również pozyskanie nowych odbiorców dla oferowanego asortymentu firmy poprzez udział w przetargach organizowanych przez publiczne placówki medyczne. Dzięki wypracowanym na przestrzeni lat kontaktom biznesowym pod koniec roku 2019 jednostka podpisała korzystną umowę z polską firmą farmaceutyczną na dostawę produktów leczniczych do podawania pacjentom w warunkach szpitalnych. Pierwsza dostawa została zrealizowana pod koniec 2019 r. Kolejne partie dostaw będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 r. W 2019 r. firma aktywnie obserwowała krajowy rynek produktów leczniczych. W przypadku pojawiających się braków, za zgodą ministerstwa zdrowia, jednostka dokonywała zakupów interwencyjnych poprzez import towarów, m.in. z Turcji oraz Indii. Ponadto spółka kontynuowała współpracę z dotychczasowymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi.

W 2019 r. spółka nie poniosła nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

W 2019 r. Spółka osiągnęła przychód netto w wysokości 20.599.326,74 zł.

Rok obrotowy zamknęła zyskiem netto w wysokości 403.740,05 zł.

3. Istotne zdarzenia po roku sprawozdawczym.

Po zakończeniu roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na sytuację majątkowo-finansową oraz wynik finansowy jednostki za 2019 r. W pierwszym kwartale 2020 r. na skutek pandemii koronawirusa covid-19 sytuacja majątkowo-finansowa jednostki nie uległa pogorszeniu. Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności zarządu, władze spółki nie przewidują zagrożenia kontynuacji działalności jednostki na skutek pandemii.

4. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka zamierza kontynuować działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, wprowadzając nowe produkty na polski rynek oraz nawiązując relacje z nowymi klientami i dostawcami.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w roku sprawozdawczym nie miała żadnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. Nie podjęła, jak również nie planuje rozpocząć prac badawczo-rozwojowych oraz nie ponosiła żadnych nakładów z tym związanych.

6. Informacja dotycząca oddziałów

Spółka nie posiada oddziałów oraz dodatkowych zakładów.

7. Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka nie wypracowała jednolitych zasad zarządzania ryzykiem finansowym.

W celu zachowania płynności finansowej, jednostka posiada kredyt na rachunku bieżącym, podlegający corocznej prolongacie po uzyskaniu pozytywnej akceptacji instytucji finansującej.

Ponadto dla poprawy płynności finansowej jednostka korzysta z usług faktoringu powierniczego.

W 2019 r. spółka nie podjęła działań prowadzących do zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym towarzyszącym w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,9
20,6
23,2
12,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,1
6,9
5,2
-24,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,7
2,1
3,1
47,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,8
9
8,3
-7,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-45,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
0,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,5
1,3
156,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,6
1,5
133,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,6
8,8
8,2
-7,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,6
1,4
148,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,4
1
143,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,4
19,5
32,2
12,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,7
2
4,2
2,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
28,8
23,1
37
13,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,7
3
6,3
3,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1
2,5
5,6
3,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
94
122
82
-40
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,2
1,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży