HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM
Dąbrowa 41, 43-190 Mikołów
TAX ID6351831468
Rate company:
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM
TAX ID6351831468
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Dąbrowa 41, 43-190 Mikołów

Website

http://medifarm.pl

About us

This text has been translated automatically

Medifarm is a dynamically growing pharmaceutical wholesale company based in Silesia, operating actively throughout the country. Highly qualified staff and the ever-wider offer means that we deliver products of the highest quality, guaranteeing the safety of patients and medical personnel in state and private institutions. Our main product lines are infusion fluids, products related to disinfection, nutrition of patients and medicines. Cooperation with such pharmaceutical companies as B-Braun or Ecolab provides us with a unique world-class product offer.

Register Data

Full name

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BŁAWATKÓW 6, 43-100 TYCHY

NIP

6351831468
Copy

REGON

243183096
Copy

KRS

0000450399
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-02-12

Register Address

UL. BŁAWATKÓW 6, 43-100 TYCHY

Date of registration in KRS

2013-02-11

Date of commencement of economic activity

2013-02-11

Act signature

RDF/520088/23/631

Website

http://medifarm.pl

Pkd codes

20.41.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations

20.42.Z - Manufacture of perfumes and toilet preparations

21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances

21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

46.75.Z - Wholesale of chemical products

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

47.75.Z - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

73.20.Z - Market research and public opinion polling

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

78.30.Z - Other human resources provision

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Artur Gil
Vice President, 51 years old
Piotr Bluszcz
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Piotr Bluszcz

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Artur Gil

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Informacje o jednostce

Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana dnia 11.02.2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000450399. Wpis został dokonany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Zarząd.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Piotr Bluszcz.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Artur Gil.

Głównym profilem prowadzonej działalności gospodarczej jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z.

2. Działalność w roku sprawozdawczym

W 2019 r. Spółka kontynuowała przyjętą w poprzednich latach strategię prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z jej elementów było utrzymywanie i pogłębianie relacji z dotychczasowymi klientami, jak również pozyskanie nowych odbiorców dla oferowanego asortymentu firmy poprzez udział w przetargach organizowanych przez publiczne placówki medyczne. Dzięki wypracowanym na przestrzeni lat kontaktom biznesowym pod koniec roku 2019 jednostka podpisała korzystną umowę z polską firmą farmaceutyczną na dostawę produktów leczniczych do podawania pacjentom w warunkach szpitalnych. Pierwsza dostawa została zrealizowana pod koniec 2019 r. Kolejne partie dostaw będą realizowane w pierwszym półroczu 2020 r. W 2019 r. firma aktywnie obserwowała krajowy rynek produktów leczniczych. W przypadku pojawiających się braków, za zgodą ministerstwa zdrowia, jednostka dokonywała zakupów interwencyjnych poprzez import towarów, m.in. z Turcji oraz Indii. Ponadto spółka kontynuowała współpracę z dotychczasowymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi.

W 2019 r. spółka nie poniosła nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

W 2019 r. Spółka osiągnęła przychód netto w wysokości 20.599.326,74 zł.

Rok obrotowy zamknęła zyskiem netto w wysokości 403.740,05 zł.

3. Istotne zdarzenia po roku sprawozdawczym.

Po zakończeniu roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na sytuację majątkowo-finansową oraz wynik finansowy jednostki za 2019 r. W pierwszym kwartale 2020 r. na skutek pandemii koronawirusa covid-19 sytuacja majątkowo-finansowa jednostki nie uległa pogorszeniu. Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności zarządu, władze spółki nie przewidują zagrożenia kontynuacji działalności jednostki na skutek pandemii.

4. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka zamierza kontynuować działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, wprowadzając nowe produkty na polski rynek oraz nawiązując relacje z nowymi klientami i dostawcami.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w roku sprawozdawczym nie miała żadnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. Nie podjęła, jak również nie planuje rozpocząć prac badawczo-rozwojowych oraz nie ponosiła żadnych nakładów z tym związanych.

6. Informacja dotycząca oddziałów

Spółka nie posiada oddziałów oraz dodatkowych zakładów.

7. Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka nie wypracowała jednolitych zasad zarządzania ryzykiem finansowym.

W celu zachowania płynności finansowej, jednostka posiada kredyt na rachunku bieżącym, podlegający corocznej prolongacie po uzyskaniu pozytywnej akceptacji instytucji finansującej.

Ponadto dla poprawy płynności finansowej jednostka korzysta z usług faktoringu powierniczego.

W 2019 r. spółka nie podjęła działań prowadzących do zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym towarzyszącym w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
20,6
23,2
17,1
-26,5
Liabilities and provisions Indicator description
6,9
5,2
4,4
-15,9
Equity Indicator description
2,1
3,1
4
31,2
Total assets Indicator description
9
8,3
8,4
1,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,5
5729
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0
-59,4
Gross profit / loss Indicator description
0,5
1,3
1
-26,5
EBITDA Indicator description
0,6
1,5
1
-30,2
Current assets Indicator description
8,8
8,2
8,3
1
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,6
1,4
1
-28,9
Net profit / loss Indicator description
0,4
1
1
-3,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,5
32,2
23,8
-8,4
Return on sales (ROS) Indicator description
2
4,2
5,6
1,4
Equity ratio Indicator description
23,1
37
47,8
10,8
EBITDA margin Indicator description
3
6,3
5,9
-0,4
Gross profit margin Indicator description
2,5
5,6
5,6
0
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
122
82
90
8
Current ratio Indicator description
1,6
2
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
1,6
-0,2
-1,8
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector