MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK
NIP5423231979
Oceń firmę:
MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5423231979
KRS0000463730
Kapitał zakładowy30 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK

O Firmie

Branża reklamowa i marketingowa przeżywa obecnie istny boom. Odpowiednia reklama to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdej działalności. Z pomocą przychodzi firma Hot Shot sp. z o.o., świadcząca usługi z zakresu reklamy i marketingu. Chcąc zaistnieć w internecie, sprawdź agencje reklamowe z Białegostoku, które od lat zajmują się marketingiem internetowym i reklamą dla przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Oprócz reklamy online, agencje często stawiają również na marketing offline, jak billboardy czy reklamy w magazynach drukowanych. Wychodzą naprzeciw dużym oczekiwaniom klientów, stale rozszerzając swoją ofertę. Tak działa też firma Hot Shot sp. z o.o.

Firma Hot Shot sp. z o.o., której siedziba mieści się w mieście Białystok, Ul. Dziesięciny 1 /32 (woj. podlaskie) jest obecna na rynku od 26.05.2013.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK

NIP

5423231979
Copy

REGON

200786253
Copy

KRS

0000463730
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK

Data rejestracji w KRS

2013-05-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-05-27

Sygnatura akt

RDF/435352/22/418

Kody Pkd

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.33 - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

47.71 - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

78.10 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Jacek Ciulkin
Prezes Zarządu, 58 lat
UDZIAŁOWCY
Jacek Ciulkin

89% 267 (dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości 26.700 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) złotych

Maciej Ciulkin

11% 33 (trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 3.300 (trzy tysiące trzysta) złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 04.03.2020 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOT SHOT

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana pod nr 00000463730 przez Sąd

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Na Zgromadzeniu Wspólników

reprezentowane było osobiście 100% kapitału zakładowego, żaden ze wspólników nie wniósł zastrzeżeń ani co

do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a więc zgodnie

z art. 231 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie władne było podejmować uchwały.

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólnicy jednomyślnie wybrali Macieja Ciulkin, a na protokolanta

Macieja Ciulkin

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za

  2019 rok.

2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2019 rok.

3. Powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium zarządowi spółki.

4. Wolne wnioski.

Wspólnicy jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad 1) Wspólnicy zapoznali się ze sprawozdaniem zarządu i sprawozdaniem finansowym za 2019 r,

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r. oraz

sprawozdanie finansowe, które zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości i obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składa się:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, suma aktywów, pasywów 19,767,62 zł

b) rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku, wynik finansowy — strata netto 982,00zł

c) informacja dodatkowa.

Ad.2) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

  • strata za 2019 rok w wysokości 982,00 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.3) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium członkom zarządu w osobie Macieja Ciulkin z

wykonania przez nich obowiązków i pozostawić ten sam Zarząd Spółki na 2020 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 4) Z braku wolnych wniosków przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży