MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK
TAX ID5423231979
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Building materials Construction materials Profile of company MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5423231979
KRS0000463730
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MERCURIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK

NIP

5423231979
Copy

REGON

200786253
Copy

KRS

0000463730
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZACHODNIA 28A / 40, 15-345 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2013-05-27

Date of commencement of economic activity

2013-05-27

Act signature

RDF/435352/22/418

Pkd codes

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

46.33 - Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats

47.71 - Retail sale of clothing in specialised stores

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.2 - Management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

78.10 - Activities of employment placement agencies


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Jacek Ciulkin
Chairman Of The Board, 58 years old
shareholders
Jacek Ciulkin

89% 267 (dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości 26.700 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) złotych

Maciej Ciulkin

11% 33 (trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 3.300 (trzy tysiące trzysta) złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

W dniu 04.03.2020 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników HOT SHOT

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana pod nr 00000463730 przez Sąd

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Na Zgromadzeniu Wspólników

reprezentowane było osobiście 100% kapitału zakładowego, żaden ze wspólników nie wniósł zastrzeżeń ani co

do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a więc zgodnie

z art. 231 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie władne było podejmować uchwały.

Na przewodniczącego Zgromadzenia wspólnicy jednomyślnie wybrali Macieja Ciulkin, a na protokolanta

Macieja Ciulkin

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za

  2019 rok.

2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2019 rok.

3. Powzięcie uchwały o udzielenie absolutorium zarządowi spółki.

4. Wolne wnioski.

Wspólnicy jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad 1) Wspólnicy zapoznali się ze sprawozdaniem zarządu i sprawozdaniem finansowym za 2019 r,

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r. oraz

sprawozdanie finansowe, które zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości i obowiązującymi Spółkę przepisami prawa.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 rok, na które składa się:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, suma aktywów, pasywów 19,767,62 zł

b) rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku, wynik finansowy — strata netto 982,00zł

c) informacja dodatkowa.

Ad.2) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

  • strata za 2019 rok w wysokości 982,00 zł zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.3) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium członkom zarządu w osobie Macieja Ciulkin z

wykonania przez nich obowiązków i pozostawić ten sam Zarząd Spółki na 2020 rok.

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad 4) Z braku wolnych wniosków przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector