Green Label Sp. z o.o.
Klimczaka 5/4, 02-797 Warszawa
NIP9512376090
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pozostałe Sklepy internetowe Profil firmy Green Label Sp. z o.o.
Green Label Sp. z o.o.
NIP9512376090
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Klimczaka 5/4, 02-797 Warszawa

O Firmie

Green Label Sp. z o.o.

Producent wysokiej jakości liquidów / olejków / płynów do e-papierosów.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GREEN LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KLIMCZAKA 5 / 4, 02-797 WARSZAWA

NIP

9512376090
Copy

REGON

147057405
Copy

KRS

0000494409
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-09

Adres rejestrowy

UL. KLIMCZAKA 5 / 4, 02-797 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2014-01-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-01-15

Sygnatura akt

RDF/367534/22/727

Kody Pkd

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

12 - Produkcja wyrobów tytoniowych

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Paulina Marcjanna Zaremba
Członek Zarządu, 37 lat
Konrad Zaremba
Prezes Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
Jarosław Jan Zaremba

10% 20 udziałów o łącznej wysokości 1 000,00 złotych

Konrad Zaremba

90% 180 udziałów o łącznej wysokości 9 000,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Green Label Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu

15.01.2045 roku pod numerem KRS 0000494409.


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 - Handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem pojazdów samochodowych


W roku 2019 kapitał zakładowy Spółki wynosił 10.000 zł. Na dzień 31.12.2019 struktura

kapitałowa przedstawiała się następująco:

 1) Konrad Zaremba 90% udziałów czyli 180 udziałów po 50,- PLN

 2) Jarosław Zaremba 10% udziałów czyli 20 udziałów po 50,- PLN


Na dzień 31.12.2019 roku Zarząd spółki był jednosobowy:

 1) Konrad Zaremba — Prezes Zarządu


Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jaka nastąpiły w roku

obrotowym 01.01.2019-31.12.2019, a także po jego zakończeniu — do dnia zatwierdzenia

sprawozdania finansowego.


W roku 2019 Spółka nie wykonywała działalności gospodarczej. Przychód Spółki wynosił w

2016 roku 0,-PLN


Przewidywalny rozwój

W kolejnym roku obrotowym Spółka nie planuje wykonywania działalności gospodarczej.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi prac w zakresie badań i rozwoju.

Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki


Obecną sytuację finansową przedstawia sporządzone na koniec okresu rozrachunkowego

sprawozdanie finansowe.


Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosi: 36.078,13 PLN

Rok obrotowy Spółka zamknęła zyskiem równym: 0,00 PLN


Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość

nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia

oraz cena sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia.


W roku sprawozdawczym 2019 nie dokonano w Spółce sprzedaży udziałów własnych ani

dopłat.


Posiadane przez jednostkę oddziały

Jednostka nie posiada oddziałów.

Instrumenty finansowe w zakresie:


 a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istniejących zakłóceń przepływów środków

  pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

 b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie

  z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla

  których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.


 Spółka nie stosuje instrumentów finansowych.

 Finansowanie spółki nastąpiło z pożyczek od udziałowca.


 W roku 2020 Spółka nie planuje kontynuowania działalności gospodarczej.


Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży