Green Label Sp. z o.o.
Klimczaka 5/4, 02-797 Warszawa
TAX ID9512376090
Rate company:
ALEO.com Companies Remaining categories Online shops Profile of company Green Label Sp. z o.o.
Green Label Sp. z o.o.
TAX ID9512376090
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Klimczaka 5/4, 02-797 Warszawa

About us

This text has been translated automatically

Green Label Sp. z o. o

Producer of high quality liquidów / oils / liquids for e-cigarettes.

Register Data

Full name

GREEN LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KLIMCZAKA 5 / 4, 02-797 WARSZAWA

NIP

9512376090
Copy

REGON

147057405
Copy

KRS

0000494409
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-07-09

Register Address

UL. KLIMCZAKA 5 / 4, 02-797 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2014-01-15

Date of commencement of economic activity

2014-01-15

Act signature

RDF/367534/22/727

Pkd codes

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

12 - Manufacture of tobacco products

13 - Manufacture of textiles

14 - Manufacture of wearing apparel

18 - Printing and reproduction of recorded media

22 - Manufacture of rubber and plastic products

23 - Manufacture of other non-metallic mineral products

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

31 - Manufacture of furniture

32 - Other manufacturing

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

62 - Computer programming, consultancy and related activities

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

68 - Real estate activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

73 - Advertising and market research

74 - Other professional, scientific and technical activities

77 - Rental and leasing activities

96 - Other personal service activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Paulina Marcjanna Zaremba
Member Of The Board, 37 years old
Konrad Zaremba
Chairman Of The Board, 37 years old
shareholders
Jarosław Jan Zaremba

10% 20 udziałów o łącznej wysokości 1 000,00 złotych

Konrad Zaremba

90% 180 udziałów o łącznej wysokości 9 000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Green Label Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego

dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu

15.01.2045 roku pod numerem KRS 0000494409.


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 - Handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem pojazdów samochodowych


W roku 2019 kapitał zakładowy Spółki wynosił 10.000 zł. Na dzień 31.12.2019 struktura

kapitałowa przedstawiała się następująco:

 1) Konrad Zaremba 90% udziałów czyli 180 udziałów po 50,- PLN

 2) Jarosław Zaremba 10% udziałów czyli 20 udziałów po 50,- PLN


Na dzień 31.12.2019 roku Zarząd spółki był jednosobowy:

 1) Konrad Zaremba — Prezes Zarządu


Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jaka nastąpiły w roku

obrotowym 01.01.2019-31.12.2019, a także po jego zakończeniu — do dnia zatwierdzenia

sprawozdania finansowego.


W roku 2019 Spółka nie wykonywała działalności gospodarczej. Przychód Spółki wynosił w

2016 roku 0,-PLN


Przewidywalny rozwój

W kolejnym roku obrotowym Spółka nie planuje wykonywania działalności gospodarczej.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi prac w zakresie badań i rozwoju.

Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa Spółki


Obecną sytuację finansową przedstawia sporządzone na koniec okresu rozrachunkowego

sprawozdanie finansowe.


Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosi: 36.078,13 PLN

Rok obrotowy Spółka zamknęła zyskiem równym: 0,00 PLN


Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość

nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia

oraz cena sprzedaży tych udziałów w przypadku ich zbycia.


W roku sprawozdawczym 2019 nie dokonano w Spółce sprzedaży udziałów własnych ani

dopłat.


Posiadane przez jednostkę oddziały

Jednostka nie posiada oddziałów.

Instrumenty finansowe w zakresie:


 a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istniejących zakłóceń przepływów środków

  pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.

 b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie

  z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla

  których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.


 Spółka nie stosuje instrumentów finansowych.

 Finansowanie spółki nastąpiło z pożyczek od udziałowca.


 W roku 2020 Spółka nie planuje kontynuowania działalności gospodarczej.


Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector