GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA
NIP5213742685
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Nieruchomości i usługi powiązane Usługi najmu i zarządzania nieruchomości Profil firmy GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5213742685
KRS0000629121
Kapitał zakładowy25 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA

O Firmie

Branża reklamowa i marketingowa przeżywa obecnie istny boom. Odpowiednia reklama to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdej działalności. Z pomocą przychodzi firma GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, świadcząca usługi z zakresu reklamy i marketingu. Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy w sieci, sprawdź studia reklamy, które od lat zajmują się marketingiem internetowym i reklamą dla przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Masz wiele możliwości wyboru odpowiedniej agencji – nie chcą się one ograniczać jedynie do marketingu online, ale często sięgają również po reklamy offline, takie jak billboardy czy anonse w papierowych wydaniach magazynów. Wychodzą naprzeciw dużym oczekiwaniom klientów, stale rozszerzając swoją ofertę. Tak działa też firma GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA

NIP

5213742685
Copy

REGON

365025307
Copy

KRS

0000629121
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2016-07-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-07-20

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/59708/22/597

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 200.000 ZŁ – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH POWYŻEJ 200.000 ZŁ A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 500.000 ZŁ – PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W SPRAWACH POWYŻEJ 500.000 ZŁ – PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki


a) Dane rejestrowe

Nazwa Spółki:  Good Looking Studio Sp. z o.o.

Adres rejestrowy: Al. Niepodległości 138 lok. 12,

         02-554 Warszawa

Numer KRS:    0000629121

Numer REGIN:   365025307

b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 30.05.2016 roku (Rep. A - 7521/2016) pod firmą

Good Looking Studio Sp. z o.o.

Dnia 20.07.2016 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629121.

c) Działalność Spółki

Główny przedmiot działalności Spółki obejmuje działalność w zakresie wynajmu powierzchni pod murale.


2. Wyniki Spółki w danym Roku Obrotowym


a) Wynik finansowy

Rok Obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 36.967,76 PLN,

który Zarząd Spółki proponuje pokryć zyskiem z lat następnych.

b) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W badanym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 983.854,02 PLN.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym Roku Obrotowym 1.036.719,38 PLN, przy czym

największą pozycję w wysokości 1.029.027,58 PLN zanotowano jeśli chodzi o usługi obce.

c) Aktywa

Na dzień 31 grudnia 2019 roku suma bilansowa wyniosła 39.862,02 PLN. Aktywa trwałe na koniec Roku

Obrotowego miały wartość netto 28.339,74 PLN i składały się w 35% z inwestycji długoterminowych w

nieruchomości w kwocie 10.000,00 PLN.

Na koniec Roku Obrotowego Spółka posiadała aktywa obrotowe w wysokości 11.522,28 PLN. Największą

pozycję aktywów obrotowych stanowiły krótkoterminowe aktywa obrotowe w kwocie 10.260,28 PLN.

Na koniec badanego okresu Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości 1.262,00 PLN,

spośród których największą wartość stanowiły należności z tytułu podatków w wysokości 1.262,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności długoterminowe Spółki wyniosły O PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Spółki wyniosły

10.260,28 PLN.

d) Zobowiązania

Na koniec Roku Obrotowego zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 88.502,91 PLN, gdzie w 55 °A)

stanowiły je zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, w kwocie 48.502,91 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły 9000,00 PLN.

e) Ocena uzyskiwanych wyników

Zarząd Spółki mimo poniesionej straty pozytywnie ocenia uzyskane przez Spółkę wyniki w danym Roku

Obrotowym.

f) Informacje o nabyciu udziałów własnych

W Roku Obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych

g) Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (przedstawicielstwach)

W Roku Obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów ani przedstawicielstw.


3. Istotne zdarzenia w Roku Obrotowym


a) Zatrudnienie

W danym Roku Obrotowym Spółka zatrudniała pracowników na umowę o prace.

b) Udziałowcy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki w wysokości 10.000,00 PLN tworzyło 100 udziałów

o nominalnej wartości 100,00 PLN każdy.

Na koniec Roku Obrotowego struktura własności udziałów w Spółce przedstawiała się następująco:

Udziałowiec      Ilość udziałów Łaczna wartość udziałów % udział


Bartłomiej Antoni Leśniewski50        5.000,00 PLN    50

Marek Karol Szufladowicz  50        5.000,00 PLN    50


c) Księgi rachunkowe Spółki.

Księgi rachunkowe Spółki w  Roku Obrotowym od 02.08.2017 roku jak również

w chwili obecnej prowadzone są przez Gotard Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. i przechowywane są w siedzibie

Gotard Biuro Rachunkowe Sp. z o.o pod adresem ul. Kopernik 30 lok. 530, 00-336 Warszawa.

d) Badania i Rozwój

W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działania w zakresie badań i rozwoju.

e) Inne istotne zdarzenia w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym nie wystąpiły istotne zdarzenia bilansowe.


4. Istotne zdarzenia po zakończeniu Roku Obrotowego

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.


5. Przyszła sytuacja Spółki

a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki

Bilans Spółki wykazuje stratę lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz

połowę kapitału zakładowego. Udziałowcy Spółki nie podjęli jeszcze uchwały o kontynuowaniu przez Spółkę

działalności. Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności, mimo poniesionej straty. Spółka

jest wciąż w fazie rozwoju i w kolejnych latach będzie osiągać zyski. Zdaniem Zarządu, oczekiwane zyski

pokryją obecne straty.

b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości

Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.

c) Przewidywana sytuacja finansowa

Zarząd Spółki planuje dalszy rozwój działalności Spółki w przyszłym Roku Obrotowym i bada potencjalne

możliwości rozwoju.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1
1,2
1,8
47,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
39,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,1
-0
0
345,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
95,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-78,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0
0
30,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0
0
2,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0
0
38,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
0
0,1
241,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0
0
2,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
64,1
-248,8
140,7
389,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3,8
2,5
2,3
-0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-144,6
-14,5
18,3
32,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-5,4
2,8
1,9
-0,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,8
2,8
2,5
-0,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
33
26
24
-2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
0,4
1
0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
0,3
0,9
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży