GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA
TAX ID5213742685
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213742685
KRS0000629121
Share capital25,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

GOOD LOOKING STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA

NIP

5213742685
Copy

REGON

365025307
Copy

KRS

0000629121
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 138 / 5, 02-554 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2016-07-20

Date of commencement of economic activity

2016-07-20

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/59708/22/597

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

43.3 - Building completion and finishing

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

74.10.Z - Specialised design activities

82.11.Z - Office administrative service activities

90.03.Z - Artistic creation activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 200.000 ZŁ – KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH POWYŻEJ 200.000 ZŁ A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 500.000 ZŁ – PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W SPRAWACH POWYŻEJ 500.000 ZŁ – PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MANAGEMENT
Barbara Kotowska
Member Of The Board, 42 years old
Piotr Mirosław Ruszkowski
Chairman Of The Board, 40 years old
Karol Gustaw Klepacki
Member Of The Board, 36 years old
Marek Karol Szufladowicz
Vice President, 41 years old
Bartłomiej Antoni Leśniewski
Vice President, 38 years old
shareholders
Piotr Mirosław Ruszkowski

13% 65 udziałów o łącznej wartości 3.250 zł

Karol Gustaw Klepacki

11.2% 56 udziałów o łącznej wartości 2.800 złotych

Marek Karol Szufladowicz

38.8% 194 udziały o łącznej wartości 9.700 zł

Bartłomiej Antoni Leśniewski

37% 185 udziałów o łącznej wartości 9.250 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Podstawowe informacje dotyczące Spółki


a) Dane rejestrowe

Nazwa Spółki:  Good Looking Studio Sp. z o.o.

Adres rejestrowy: Al. Niepodległości 138 lok. 12,

         02-554 Warszawa

Numer KRS:    0000629121

Numer REGIN:   365025307

b) Zawiązanie i rejestracja Spółki w KRS

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 30.05.2016 roku (Rep. A - 7521/2016) pod firmą

Good Looking Studio Sp. z o.o.

Dnia 20.07.2016 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629121.

c) Działalność Spółki

Główny przedmiot działalności Spółki obejmuje działalność w zakresie wynajmu powierzchni pod murale.


2. Wyniki Spółki w danym Roku Obrotowym


a) Wynik finansowy

Rok Obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 36.967,76 PLN,

który Zarząd Spółki proponuje pokryć zyskiem z lat następnych.

b) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej

W badanym okresie Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 983.854,02 PLN.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w omawianym Roku Obrotowym 1.036.719,38 PLN, przy czym

największą pozycję w wysokości 1.029.027,58 PLN zanotowano jeśli chodzi o usługi obce.

c) Aktywa

Na dzień 31 grudnia 2019 roku suma bilansowa wyniosła 39.862,02 PLN. Aktywa trwałe na koniec Roku

Obrotowego miały wartość netto 28.339,74 PLN i składały się w 35% z inwestycji długoterminowych w

nieruchomości w kwocie 10.000,00 PLN.

Na koniec Roku Obrotowego Spółka posiadała aktywa obrotowe w wysokości 11.522,28 PLN. Największą

pozycję aktywów obrotowych stanowiły krótkoterminowe aktywa obrotowe w kwocie 10.260,28 PLN.

Na koniec badanego okresu Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości 1.262,00 PLN,

spośród których największą wartość stanowiły należności z tytułu podatków w wysokości 1.262,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności długoterminowe Spółki wyniosły O PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Spółki wyniosły

10.260,28 PLN.

d) Zobowiązania

Na koniec Roku Obrotowego zobowiązania krótkoterminowe Spółki wyniosły 88.502,91 PLN, gdzie w 55 °A)

stanowiły je zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, w kwocie 48.502,91 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania długoterminowe Spółki wyniosły 9000,00 PLN.

e) Ocena uzyskiwanych wyników

Zarząd Spółki mimo poniesionej straty pozytywnie ocenia uzyskane przez Spółkę wyniki w danym Roku

Obrotowym.

f) Informacje o nabyciu udziałów własnych

W Roku Obrotowym Spółka nie nabyła udziałów własnych

g) Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (przedstawicielstwach)

W Roku Obrotowym Spółka nie posiadała oddziałów ani przedstawicielstw.


3. Istotne zdarzenia w Roku Obrotowym


a) Zatrudnienie

W danym Roku Obrotowym Spółka zatrudniała pracowników na umowę o prace.

b) Udziałowcy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki w wysokości 10.000,00 PLN tworzyło 100 udziałów

o nominalnej wartości 100,00 PLN każdy.

Na koniec Roku Obrotowego struktura własności udziałów w Spółce przedstawiała się następująco:

Udziałowiec      Ilość udziałów Łaczna wartość udziałów % udział


Bartłomiej Antoni Leśniewski50        5.000,00 PLN    50

Marek Karol Szufladowicz  50        5.000,00 PLN    50


c) Księgi rachunkowe Spółki.

Księgi rachunkowe Spółki w  Roku Obrotowym od 02.08.2017 roku jak również

w chwili obecnej prowadzone są przez Gotard Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. i przechowywane są w siedzibie

Gotard Biuro Rachunkowe Sp. z o.o pod adresem ul. Kopernik 30 lok. 530, 00-336 Warszawa.

d) Badania i Rozwój

W Roku Obrotowym Spółka nie była zaangażowana w działania w zakresie badań i rozwoju.

e) Inne istotne zdarzenia w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym nie wystąpiły istotne zdarzenia bilansowe.


4. Istotne zdarzenia po zakończeniu Roku Obrotowego

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia wykraczające poza bieżącą działalność Spółki.


5. Przyszła sytuacja Spółki

a) Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń dla funkcjonowania Spółki

Bilans Spółki wykazuje stratę lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz

połowę kapitału zakładowego. Udziałowcy Spółki nie podjęli jeszcze uchwały o kontynuowaniu przez Spółkę

działalności. Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności, mimo poniesionej straty. Spółka

jest wciąż w fazie rozwoju i w kolejnych latach będzie osiągać zyski. Zdaniem Zarządu, oczekiwane zyski

pokryją obecne straty.

b) Przewidywany rozwój jednostki w przyszłości

Zarząd Spółki przewiduje dalszy rozwój Spółki bez żadnych większych przeszkód.

c) Przewidywana sytuacja finansowa

Zarząd Spółki planuje dalszy rozwój działalności Spółki w przyszłym Roku Obrotowym i bada potencjalne

możliwości rozwoju.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1
1,2
1,8
47,4
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,1
39,2
Equity Indicator description
-0,1
-0
0
345,5
Total assets Indicator description
0
0,1
0,2
95,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
-78,8
Gross profit / loss Indicator description
-0
0
0
30,5
EBITDA Indicator description
-0,1
0
0
2,9
Current assets Indicator description
0
0
0,1
241,4
Net profit / loss Indicator description
-0
0
0
38,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
0
0
2,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
64,1
-248,8
140,7
389,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-3,8
2,5
2,3
-0,2
Equity ratio Indicator description
-144,6
-14,5
18,3
32,8
EBITDA margin Indicator description
-5,4
2,8
1,9
-0,9
Gross profit margin Indicator description
-3,8
2,8
2,5
-0,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
33
26
24
-2
Current ratio Indicator description
0,1
0,4
1
0,6
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,7
0,3
0,9
0,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector