ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Telekomunikacja Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne Profil firmy CONTRANS TI
CONTRANS TI
NIP8950010282
KRS0000125600
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Polanowicka 66, 51-180 Wrocław

Numer telefonu

+48713252621

Strona internetowa

http://www.contrans.pl

O Firmie

Firma jako autoryzowany dystrybutor oferuje dostawy elementów elektronicznych renomowanych producentów:

 • FERROXCUBE - rdzenie ferrytowe, akcesoria i produkty EMI, rdzenie proszkowe,
 • VACUUMSCHMELZE - elementy indukcyjne i rdzenie z materiałów nanokrystalicznych,
 • WEISSER - karkasy i obudowy do transformatorów,

 • ADELS-Contact - złącza do transformatorów, systemowe złącza oświetleniowe, złącza porcelanowe i steatytowe, złącza PCB,

 • ILME - złącza do automatyki, energetyki, kolejnictwa i przemysłu spożywczego,

 • ERNI - złącza systemowe i sygnałowe do automatyki i przemysłu, obudowy na szynę,

 • ALLOCACOC bv - Power Cube - wielofunkcyjny system doprowadzenia zasilania, innowacyjne listwy zasilające i akcesoria,

 • UCHIYA - bimetalowe wyłączniki termiczne,

 • THINKING Electronic - warystory, termistory, czujniki temperatury, zabezpieczenia ESD,

 • HITACHI - kondensatory elektrolityczne wysokonapięciowe,
  FROLYT - kondensatory elektrolityczne THT, SMD, Pseudo-SMD,

 • ACP - potencjometry montażowe węglowe lub cermetowe, pokrętła,

 • TEXAS INSTRUMENTS - procesory sygnałowe i aplikacyjne, mikrokontrolery pomiarowe, przetworniki A/C i C/A, układy interfejsowe, układy transmisji radiowej, układy liniowe i cyfrowe.

Oferta

Marka Contrans TI utworzona została w 1992 roku z zadaniem promowania i dystrybucji mikrokontrole­rów i procesorów Texas Instruments. Podjęte wspólnie z amerykańskim producentem działania szybko zaowo­cowały szeregiem sympozjów tematycznych, a wkrót­ce dużym zainteresowaniem klientów. Oferta firmy Contrans TI otwarła szeroko bramy do nowoczesnych technologii, trudno dostępnych w początkach nowej ery przedsiębiorczości. Firma jednocześnie kontynu­owała swoją dotychczasową działalność – dystrybucję komponentów elektronicznych, w tym mikroproce­sorów uznanych europejskich producentów, i sprzę­tu komputerowego. Współpraca z wielkim amerykańskim koncernem bardzo pozytywnie wpłynęła na organizację. Partner wymagał od firmy zdecydowanych kroków i dynamicznego rozwoju ale i nie szczędził wsparcia. Otrzy­maliśmy szeroki dostęp do dokumentacji i bogatej oferty szkoleń dla klientów. Szybko nabywaliśmy doświadczenia niezbędnego w pro­mowaniu tak złożonych produktów jak półprzewodniki.

W kolejnych latach Contrans TI nawiązał również współpracę z in­nymi producentami elementów i materiałów elektronicznych, jak Supertex, Ferroxcube, Weisser, Adels Contact, Erni, Ilme, MPS, ACP.

Oferta dystrybucyjna Contrans TI ewoluowała, by skupić się w du­żej mierze wokół komponentów przeznaczonych do układów prze­twarzania energii, w tym półprzewodników Texas Instruments, przez rdzenie ferrytowe Ferroxcube, karkasy firmy We­isser i materiały magnetyczne Vacuumchmelze po akcesoria, jak za­bezpieczenia termiczne Uchiya. Również w przyszłości dziedzina ta będzie z pewnością filarem oferty firmy.

Przez ćwierć wieku firma konsekwentnie realizuje misję zawartą w motto: "być konkurencyjnymi poprzez odpowiednią jakość świad­czonych usług przy wykorzystywaniu najnowszych technologii". Zdobyliśmy ogromne doświadczenie, dzięki któremu dostarczamy klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

Ja­kość oferowanych przez nas usług zapewnia wdrożony już w 2003 roku system zapewniania jakości, potwierdzony certyfikatem PN­-EN ISO 9001:2009.

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CONTRANS TI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POLANOWICKA 66, 51-180 WROCŁAW

NIP

8950010282
Copy

REGON

930595654
Copy

KRS

0000125600
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. POLANOWICKA 66, 51-180 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2002-08-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-08-07

Sygnatura akt

RDF/299784/21/687

Strona WWW

http://www.contrans.pl

Kody Pkd

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB PROKURENT W ZAKRESIE UDZIELONEJ PROKURY.
ZARZĄD
Stefan Aleksander Kaźmirczak
Prezes, 69 lat
UDZIAŁOWCY
Zbigniew Jan Dworak

51,01% 414 udziałów o łącznej wartości 33.120,00 (trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia)złotych

Jacek Karol Sobek

0,19% 1.546 udziałów o łącznej wartości 123.680,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące szećset osiemdziesiąt)złotych

Stefan Aleksander Kaźmirczak

48,8% 396 udziałów o łącznej wartości 31.680,00 (trzydzieści jeden tysięcy szećset osiemdziesiąt) złotych

PROKURA
Radosław Aleksander Kaźmirczak
samoistna, 39 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W 2019 roku Spółka osiągnęła podany poniżej w tabeli przychód ze sprzedaży:


Wyszczególnienie  Struktura przychodów ze  Struktura przychodów ze  Dynamika

          sprzedaży za rok bieżący  sprzedaży

[Tabela]


W 2019 roku przychód ze sprzedaży towarów był na podobnym poziomie jak w 2018 roku —

nieznaczny spadek o 1,07%.


Wartość przychodu ze sprzedaży produktów tj. wyrobów opracowanych i wyprodukowanych

na zamówienie klientów w 2019 roku była wyższa niż w 2018 roku — wzrost o 50,40%.


Spółka na koniec 2019 roku uzyskała zysk bilansowy netto w wysokości 351 546,95 zł. przy

czym ze sprzedaży spółka uzyskała zysk w wysokości 501 583,55 zł.


W 2019 roku na wskutek wahań kursów walut, spółka zanotowała stratę z tytułu większych

ujemnych różnic kursowych niż dodatnie różnice kursowe o wiele mniejszą niż w poprzednim

roku i wyniosła ona jedynie 4 335 zł.


Poziom zapasów na koniec roku 2019 zmalał do wielkości 5 232 034 zł z poziomu 6 452 686 zł

odnotowanego na koniec 2018 roku czyli zmalał o ponad 1 220 tys. zł., tj. o ok. 29 % przy

podobnym poziomie sprzedaży jak w 2018 r..


Poziom należności z tytułu dostaw i usług w 2019 roku zwiększył się o ok. 186 tys. zł w

porównaniu do 2018 roku. W 2019 roku poziom zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług

zmniejszył się o ponad 470 tys. w porównaniu do 2018 roku.


W trakcie 2019 roku spółka korzystała z pożyczki, z kredytu bankowego w rachunku bieżącym

oraz umowy factoringowej w znacznie mniejszym stopniu niż w 2018 roku. Zaciągnięta

pożyczka u udziałowca została spłacona w 2019 roku.


Firma w 2019 roku wzięła udział jako wystawca w 4 imprezach targowych w kraju —

ŚWIATŁO i TEC w Warszawie i Krakowie oraz ENERGETAB w Bielsku Białej oraz za

granicą w targach AMPER w Brnie.


W 2019 roku zatrudnienie zwiększyło się do 13 osób.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku, Spółka po podpisaniu stosownych umów, powierzyła firmie

zewnętrznej prowadzenie usługi pełnej obsługi księgowej i bieżącego doradztwa finansowego i

podatkowego oraz usługi w zakresie obsługi płacowej i kadrowej.


W celu poprawienia sprzedaży poprzez sklep internetowy spółka zawarła w sierpniu 2019 roku 

umowę na opracowanie nowej wersji sklepu internetowego, eliminującej wady dotychczasowej

wersji.


W czerwcu 2019 roku po audicie przeprowadzonym przez ISOCERT we Wrocławiu Spółka

uzyskała pozytywną ocenę potwierdzającą spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009 w

zakresie sprzedaży hurtowej elementów elektronicznych oraz projektowania i produkcji

podzespołów elektronicznych w ramach uzyskanego certyfikatu systemu jakości.


W związku z uzyskaniem w 2019 roku zysku w wysokości 351 546,95 zł Zarząd wnioskuje

do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o przeznaczeniu tej kwoty na kapitał

zapasowy.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15
15,1
13,4
-11,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,5
3,3
3,3
0,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,6
3,9
3,9
0,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,1
7,2
7,3
0,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
31,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-7,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,1
-77,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,3
-41,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,1
7,2
7,2
1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,4
0
-90
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,3
-41,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
7,7
9
0,9
-8,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
2,3
0,3
-2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
44,2
54,1
54
-0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,9
3,2
2,1
-1,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
2,9
0,8
-2,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
111
79
91
12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
2,2
2,2
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży