Apleona HSG sp. z o.o.
Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
NIP7792088473
TEL48225793232
Oceń firmę:
Apleona HSG sp. z o.o.
NIP7792088473
KRS0000009259
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Numer telefonu

48225793232

Strona internetowa

https://www.apleona.com/en

Media społecznościowe

O Firmie

Apleona jest wiodącym europejskim zarządcą nieruchomości i obiektów, z siedzibą w Neu-Isenburg niedaleko Frankfurtu nad Menem.


Ponad 20 000 pracowników z ponad 30 krajów prowadzi nieruchomości i zarządza nimi we wszystkich klasach aktywów, oferuje usługi deweloperskie i wykończeniowe, prowadzi i utrzymuje zaplecze techniczne, wspiera naszych klientów w produkcji i podejmuje wiele wtórnych procesów.


Nasze usługi obejmują zintegrowane zarządzanie obiektem, technologię budowlaną i wyposażenie wnętrz, a także nieruchomości ze wszystkimi usługami komercyjnymi, wynajem, dzierżawę i marketing nieruchomości.


Wszystkie usługi są świadczone modułowo lub w zintegrowanym pakiecie. W regionalnej lub ponadregionalnej strukturze rachunków zgodnie z wymaganiami klientów firmy operacyjne właściwe dla danego kraju i usługi zapewniają optymalną wydajność i jednolicie wysoki standard jakości ponad granicami krajowymi.


Klientami Apleony są wiodące firmy przemysłowe, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, sektor publiczny, deweloperzy, właściciele i użytkownicy.


Posiadamy wysoki poziom wiedzy technicznej i działalność wewnętrzną oraz zapewniamy wysokiej jakości usługi dla wielu sektorów i gałęzi przemysłu - skoncentrowanych na wydajności i długoterminowości oraz napędzanych wysokimi standardami jakości „niemieckiej inżynierii”.


Nasz model biznesowy koncentruje się na długoterminowych relacjach z klientami - zawsze w oparciu o potrzeby naszych klientów i mając na uwadze ogólny obraz.

Rodzaj działalności

pośrednik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

APLEONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

NIP

7792088473
Copy

REGON

639668393
Copy

KRS

0000009259
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-06-22

Adres rejestrowy

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2001-04-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-04-25

Sygnatura akt

RDF/532437/23/975

Strona WWW

https://www.apleona.com/en

Kody Pkd

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marcin Marek Szularz
Członek Zarządu, 43 lata
Lech Paweł Wodecki
Prezes Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
APLEONA GMBH

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 100.000 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Spółka Apleona HSG Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000009259.


Przedstawienie przebiegu działalności gospodarczej w roku 2018


1. Istotne tendencje rozwojowe na rynku Facility Management (FM) tj. nowoczesnego zarządzania nieruchomościami


Już w 2017 r. wartość światowego rynku FM szacowano na 11,5 tryliona dolarów, z czego cześć objęta outsourcingiem sięgała blisko 466 milionów dolarów, gdzie udział zintegrowanych usług FM stanowił 11,5% tej kwoty. Przedstawione powyżej wartości potwierdzają dwie kluczowe zmiany jakie zaszły na rynku usług Facility Management. Ta tendencja utrzymała się w roku 2018.


Pierwszą z nich jest wysoki jak dla tego segmentu usług wskaźnik poziomu rozwoju, który w ostatnich latach kształtował się na poziomie 7% w skali całego wolumenu usług. Kolejnym aspektem definiującym obecną pozycję rynku FM w ujęciu globalnym, jest wzrastający poziom outsourcingu tychże usług (w światowym ujęciu osiągnął poziom zbliżony do 50%), który do tej pory zarezerwowany był dla dojrzałych rynków, takich jak np. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. USA oraz Europa wciąż stanowią najbardziej zawansowane regiony świata w kontekście rozwoju usług z branży FM, gdzie wiele globalnych organizacji posiada swoje centra operacyjne oraz ośrodki innowacji.


Polska notuje największy skok ekonomiczny od czasu 2011 r. spowodowany wzrostem krajowego popytu oraz wzmożoną aktywność ekonomiczną wymian handlowych z dużymi partnerami z UE. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy obserwować tak intensywne okresy wzrostu PKB jak w 2017 roku, czy też w roku 2018, gdzie wskaźnik nie tylko przekroczył zakładany plan, ale znacząco przewyższał wynik roku poprzedzającego. Jest to istotne ze względu na bezpośrednią zależność rynku FM od sytuacji makroekonomicznej w kraju.


Stale napędzany wzrost gospodarczy miał swoje pozytywne odzwierciedlenie w przemyśle (szczególnie branży automotive, stanowiącej „fundament” polskiego rynku FM w zakresie obsługi obiektów produkcyjnych) oraz budownictwie (wzrost o ok. 4%). W efekcie sprzyjającej koniunktury na przestrzeni ostatnich lat rozpoczęto oraz wykonano wiele inwestycji produkcyjnych i biurowych, które zasiliły polski rynek FM. Dodatkowo wraz z europejskimi inwestorami, do Polski wprowadzono również nowe standardy, a w szczególności bezpośrednią tendencję do outsourcingu (zachodnioeuropejskie organizacje przenosząc swoje zakłady produkcyjne znacznie częściej decydowały się na korzystanie z usług firm zewnętrznych branży FM, niż na rozwiązania typu in-house). Pozwoliło to w bardzo krótkim czasie odwrócić panujące trendy, przybliżając Polskę w stronę dojrzałych krajów Europy zachodniej, takich jak np. Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie poziom outsourcingu sięga blisko 50% podziału rynku.


W zakresie sektora obiektów biurowych, nowe organizacje wkraczające na polski rynek w połączeniu ze zmieniającymi się trendami zarządzania biurowcami, zwiększyły zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, a co za tym idzie, na usługi FM. Kierunki rozwoju w bezpośredni sposób zwracają rynek w stronę rozwiązań typu „flexible/co-working spaces”, rozpoczynając nowy etap ewolucji polskiego rynku FM oraz robiąc miejsce dla usług typu „innovative FM solutions”.


Obok sektora biurowego znaczący wzrost odnotował sektor budynków handlowych i rozrywkowych, gdzie szczególnie pierwszy ze wskazanych obszarów najbardziej skorzystał na sytuacji zwiększającego się poziomu majętności obywateli Polski.


Całościowo, zarówno ukończone, jak i będące w trakcie realizacji inwestycje ze wszystkich wymienionych obszarów, prognozują wiele stabilnych okazji kontraktowych dla dostawców usług „zarządzania nieruchomościami”, które zasilą rynek FM w długoterminowym ujęciu. Trend postępującego wzrostu poziomu outsourcingu wewnątrz sektora Facility Management pozostanie kluczowym czynnikiem wzrostu dla rynku usług FM do 2020 r.


2.   Struktura

W minionym roku obrotowym Spółka nie wprowadzała znaczących zmian strukturalnych.


3.   Rozwój sytuacji w zakresie udzielanych zleceń / portfel zamówień


Głównymi klientami Spółki w 2018 roku nadal były firmy IBM, ABB, Volkswagen, MAN Trucks, Aptiv i Amcor.

Zakres prac świadczonych na rzecz klientów w porównaniu z zeszłymi latami zasadniczo pozostał niezmieniony. W 2018 roku Spółka mocno rozwinęła swoje działania w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych i fit-out oraz usług w zakresie technologii HVAC i ochrony przeciwpożarowej.


W 2018 roku portfel naszych klientów powiększył się o kilka nowych kontraktów. Są to głównie obiekty zlokalizowane w rejonie Dolnego Śląska i w województwie świętokrzyskim, dla których firma świadczy usługi techniki i infrastruktury. Należą do nich między innymi obiekty MAN BUS w Starachowicach oraz fabryka Mercedes-Benz w Jaworze.


4.   Inwestycje

W 2018 roku dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości 131 tysięcy PLN oraz wymieniono i zakupiono środki trwałe o wartości 670 tysięcy PLN, w tym głównie urządzenia techniczne i maszyny (328 tys. PLN).


5.   Konkurencyjność


Rynek usług FM w Polsce boryka się również z dużą konkurencją. Dlatego Spółka Apleona HSG dba o kompleksowość usług, wysoką ich jakość, jak również na bieżące wprowadzanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w świadczonych usługach. Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna. Dostawcy usług FM, w tym także nasza Spółka, często trafiają też na nieuczciwe praktyki konkurencji, np. sztuczne zaniżanie cen, które służą temu, aby za wszelką cenę zdobyć kolejny kontrakt.


6. Rozwój przedsiębiorstwa / wynik działalności w roku obrachunkowym 2018 Rok 2018 był dziewiętnastym rokiem obrotowym firmy Apleona HSG Sp. z o.o.


Na dzień 31 grudnia 2018 w Spółce zatrudnione były łącznie 652 osoby, co oznacza wzrost o 234 osoby w stosunku do roku poprzedniego. Usługi, które nie mogły być wykonane przez własny personel, były zlecane podwykonawcom.


Spółka utrzymała wysoką jakość świadczonych usług jednocześnie rozszerzając ich zakres. Na koniec 2018 r. udało się rozpocząć kilka procesów negocjacyjnych dotyczących znaczących kontraktów, których pomyślne zakończenie w 2019 zapewni Spółce dynamiczny rozwój na kolejne lata.


Rozwój firmy Apleona HSG Sp. z o.o w 2018 roku był pozytywny. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 134,3 miliony PLN (wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego), a wypracowany zysk netto po odliczeniu podatków 3,9 miliona PLN (wzrost o 46% w stosunku do roku poprzedniego).

Suma bilansowa Spółki na koniec 2018 roku wyniosła 54,8 miliona PLN (wzrost o 26% w stosunku do roku poprzedniego).


Przewidywany rozwój w roku 2019


1. Rynek

Jedną z podstaw działania Apleona HSG jest utrzymanie ciągłości w realizacji podstawowych założeń strategicznych firmy określanych na przestrzeni lat. W związku w powyższym, Spółka niezmiennie koncentruje swoje działania wokół ciągłego wzrostu udziału firmy w rynku FM, ze szczególnym uwzględnieniem usług zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, kontynuując kierunek realizacji wyznaczony w latach ubiegłych. Dodatkowo, odpowiadając na zachodzące zmiany w trendach usług Facility Management, poza organicznym wzrostem spółki, Apleona HSG rozszerzy portfolio świadczonych usług w ramach zintegrowanych rozwiązań dla nieruchomości, implementując najnowsze rozwiązania technologiczne oraz dostosowując je do realiów działania i rzeczywistych potrzeb rynku. Nowe założenia w połączeniu z konsekwentną realizacją podstawowych celów firmy, pozwolą odpowiedzieć Spółce na nowe oczekiwania 2019 roku, umiejscawiając APLEONA HSG w gronie najlepszych dostawców na polskim rynku, zarówno w zakresie usług technicznych, jak i zintegrowanych rozwiązań dla biznesu.


2.   Zatrudnienie

W związku z przewidywaną silną ekspansją i rozwojem firmy w miarę pozyskiwania nowych kontraktów będą zatrudniani nowi pracownicy. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w szkolenie i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Planujemy również inwestować w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy naszych pracowników fizycznych.


3.   Plan 2019

W związku z planowanym (opisanym powyżej) rozwojem Spółka planuje znacznie zwiększyć swoje obroty. Spółka będzie również prowadzić intensywne działania mające na celu obniżenie kosztów usług świadczonych przez podwykonawców i materiałów pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych, co powinno pozwolić na osiągnięcie wyższej marży.


4.   Inwestycje

W 2019 roku Spółka nie planuje znaczących inwestycji na potrzeby istniejących kontraktów. Planuje się inwestycje związane z rozpoczęciem obsługi nowych obiektów. W przypadku, gdyby zostały podpisane nowe kontrakty, które będą wymagały inwestycji, będą one na bieżąco przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.


Warszawa, dnia 31 października 2019 r.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
147,5
133,7
154,9
15,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
34,1
35,1
42,1
19,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
18
21,6
21,5
-0,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
52
56,7
63,6
12,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1
1,9
3,9
103,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,9
-0,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
8,6
14
13,5
-3,7
EBITDA Opis wskaźnika
10,3
13,5
15,2
12,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
47
50,7
56,8
12,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
9,4
12,6
14,3
13,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
7,2
10,8
10,8
-0,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
40
50
50
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,9
8,1
6,9
-1,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
34,5
38
33,9
-4,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7
10,1
9,8
-0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,9
10,5
8,7
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
31
24
25
1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży