Apleona HSG sp. z o.o.
Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
TAX ID7792088473
Phone48225793232
Rate company:
Apleona HSG sp. z o.o.
TAX ID7792088473
KRS0000009259
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Phone number

48225793232

Website

https://www.apleona.com/en

Social media

About us

This text has been translated automatically

Apleona is a leading European property and facility manager, based in Neu-Isenburg near Frankfurt am Main.


Over 20,000 employees from over 30 countries run and manage real estate in all asset classes, offer development and finishing services, run and maintain technical facilities, support our clients in production and undertake many secondary processes.


Our services include integrated facility management, construction technology and interior design, as well as real estate with all commercial services, rental, lease and marketing of real estate.


All services are provided modularly or in an integrated package. In the regional or supra-regional structure of accounts, in accordance with the requirements of customers, country-specific operating companies and services ensure optimal performance and a uniformly high quality standard across national borders.


Apleona's clients are leading industrial companies, investment funds, insurance companies, banks, the public sector, developers, owners and users.


We have a high level of technical knowledge and internal operations, and provide high-quality services to many sectors and industries - focused on performance and long-term performance, and driven by high quality standards of 'German engineering'.


Our business model focuses on long-term customer relationships - always based on the needs of our customers and keeping the overall picture in mind.

Activity type

broker

Register Data

Full name

APLEONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

NIP

7792088473
Copy

REGON

639668393
Copy

KRS

0000009259
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-06-22

Register Address

UL. KRAKOWIAKÓW 36, 02-255 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2001-04-25

Date of commencement of economic activity

2001-04-25

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/50653/22/457

Website

https://www.apleona.com/en

Pkd codes

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

56.29.Z - Other food service activities

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

81.30.Z - Landscape service activities

82.11.Z - Office administrative service activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Marcin Marek Szularz
Member Of The Board, 42 years old
Lech Paweł Wodecki
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
APLEONA GMBH

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 100.000 złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka Apleona HSG Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000009259.


Przedstawienie przebiegu działalności gospodarczej w roku 2018


1. Istotne tendencje rozwojowe na rynku Facility Management (FM) tj. nowoczesnego zarządzania nieruchomościami


Już w 2017 r. wartość światowego rynku FM szacowano na 11,5 tryliona dolarów, z czego cześć objęta outsourcingiem sięgała blisko 466 milionów dolarów, gdzie udział zintegrowanych usług FM stanowił 11,5% tej kwoty. Przedstawione powyżej wartości potwierdzają dwie kluczowe zmiany jakie zaszły na rynku usług Facility Management. Ta tendencja utrzymała się w roku 2018.


Pierwszą z nich jest wysoki jak dla tego segmentu usług wskaźnik poziomu rozwoju, który w ostatnich latach kształtował się na poziomie 7% w skali całego wolumenu usług. Kolejnym aspektem definiującym obecną pozycję rynku FM w ujęciu globalnym, jest wzrastający poziom outsourcingu tychże usług (w światowym ujęciu osiągnął poziom zbliżony do 50%), który do tej pory zarezerwowany był dla dojrzałych rynków, takich jak np. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. USA oraz Europa wciąż stanowią najbardziej zawansowane regiony świata w kontekście rozwoju usług z branży FM, gdzie wiele globalnych organizacji posiada swoje centra operacyjne oraz ośrodki innowacji.


Polska notuje największy skok ekonomiczny od czasu 2011 r. spowodowany wzrostem krajowego popytu oraz wzmożoną aktywność ekonomiczną wymian handlowych z dużymi partnerami z UE. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy obserwować tak intensywne okresy wzrostu PKB jak w 2017 roku, czy też w roku 2018, gdzie wskaźnik nie tylko przekroczył zakładany plan, ale znacząco przewyższał wynik roku poprzedzającego. Jest to istotne ze względu na bezpośrednią zależność rynku FM od sytuacji makroekonomicznej w kraju.


Stale napędzany wzrost gospodarczy miał swoje pozytywne odzwierciedlenie w przemyśle (szczególnie branży automotive, stanowiącej „fundament” polskiego rynku FM w zakresie obsługi obiektów produkcyjnych) oraz budownictwie (wzrost o ok. 4%). W efekcie sprzyjającej koniunktury na przestrzeni ostatnich lat rozpoczęto oraz wykonano wiele inwestycji produkcyjnych i biurowych, które zasiliły polski rynek FM. Dodatkowo wraz z europejskimi inwestorami, do Polski wprowadzono również nowe standardy, a w szczególności bezpośrednią tendencję do outsourcingu (zachodnioeuropejskie organizacje przenosząc swoje zakłady produkcyjne znacznie częściej decydowały się na korzystanie z usług firm zewnętrznych branży FM, niż na rozwiązania typu in-house). Pozwoliło to w bardzo krótkim czasie odwrócić panujące trendy, przybliżając Polskę w stronę dojrzałych krajów Europy zachodniej, takich jak np. Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie poziom outsourcingu sięga blisko 50% podziału rynku.


W zakresie sektora obiektów biurowych, nowe organizacje wkraczające na polski rynek w połączeniu ze zmieniającymi się trendami zarządzania biurowcami, zwiększyły zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, a co za tym idzie, na usługi FM. Kierunki rozwoju w bezpośredni sposób zwracają rynek w stronę rozwiązań typu „flexible/co-working spaces”, rozpoczynając nowy etap ewolucji polskiego rynku FM oraz robiąc miejsce dla usług typu „innovative FM solutions”.


Obok sektora biurowego znaczący wzrost odnotował sektor budynków handlowych i rozrywkowych, gdzie szczególnie pierwszy ze wskazanych obszarów najbardziej skorzystał na sytuacji zwiększającego się poziomu majętności obywateli Polski.


Całościowo, zarówno ukończone, jak i będące w trakcie realizacji inwestycje ze wszystkich wymienionych obszarów, prognozują wiele stabilnych okazji kontraktowych dla dostawców usług „zarządzania nieruchomościami”, które zasilą rynek FM w długoterminowym ujęciu. Trend postępującego wzrostu poziomu outsourcingu wewnątrz sektora Facility Management pozostanie kluczowym czynnikiem wzrostu dla rynku usług FM do 2020 r.


2.   Struktura

W minionym roku obrotowym Spółka nie wprowadzała znaczących zmian strukturalnych.


3.   Rozwój sytuacji w zakresie udzielanych zleceń / portfel zamówień


Głównymi klientami Spółki w 2018 roku nadal były firmy IBM, ABB, Volkswagen, MAN Trucks, Aptiv i Amcor.

Zakres prac świadczonych na rzecz klientów w porównaniu z zeszłymi latami zasadniczo pozostał niezmieniony. W 2018 roku Spółka mocno rozwinęła swoje działania w zakresie prowadzonych projektów inwestycyjnych i fit-out oraz usług w zakresie technologii HVAC i ochrony przeciwpożarowej.


W 2018 roku portfel naszych klientów powiększył się o kilka nowych kontraktów. Są to głównie obiekty zlokalizowane w rejonie Dolnego Śląska i w województwie świętokrzyskim, dla których firma świadczy usługi techniki i infrastruktury. Należą do nich między innymi obiekty MAN BUS w Starachowicach oraz fabryka Mercedes-Benz w Jaworze.


4.   Inwestycje

W 2018 roku dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości 131 tysięcy PLN oraz wymieniono i zakupiono środki trwałe o wartości 670 tysięcy PLN, w tym głównie urządzenia techniczne i maszyny (328 tys. PLN).


5.   Konkurencyjność


Rynek usług FM w Polsce boryka się również z dużą konkurencją. Dlatego Spółka Apleona HSG dba o kompleksowość usług, wysoką ich jakość, jak również na bieżące wprowadzanie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w świadczonych usługach. Dostawca usług FM, który na co dzień nie prezentuje pomysłów na ulepszenie i ubogacenie sposobu realizacji swojego zakresu świadczeń w umowie, staje się mało interesujący dla klienta, a jego oferta niekonkurencyjna. Dostawcy usług FM, w tym także nasza Spółka, często trafiają też na nieuczciwe praktyki konkurencji, np. sztuczne zaniżanie cen, które służą temu, aby za wszelką cenę zdobyć kolejny kontrakt.


6. Rozwój przedsiębiorstwa / wynik działalności w roku obrachunkowym 2018 Rok 2018 był dziewiętnastym rokiem obrotowym firmy Apleona HSG Sp. z o.o.


Na dzień 31 grudnia 2018 w Spółce zatrudnione były łącznie 652 osoby, co oznacza wzrost o 234 osoby w stosunku do roku poprzedniego. Usługi, które nie mogły być wykonane przez własny personel, były zlecane podwykonawcom.


Spółka utrzymała wysoką jakość świadczonych usług jednocześnie rozszerzając ich zakres. Na koniec 2018 r. udało się rozpocząć kilka procesów negocjacyjnych dotyczących znaczących kontraktów, których pomyślne zakończenie w 2019 zapewni Spółce dynamiczny rozwój na kolejne lata.


Rozwój firmy Apleona HSG Sp. z o.o w 2018 roku był pozytywny. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 134,3 miliony PLN (wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego), a wypracowany zysk netto po odliczeniu podatków 3,9 miliona PLN (wzrost o 46% w stosunku do roku poprzedniego).

Suma bilansowa Spółki na koniec 2018 roku wyniosła 54,8 miliona PLN (wzrost o 26% w stosunku do roku poprzedniego).


Przewidywany rozwój w roku 2019


1. Rynek

Jedną z podstaw działania Apleona HSG jest utrzymanie ciągłości w realizacji podstawowych założeń strategicznych firmy określanych na przestrzeni lat. W związku w powyższym, Spółka niezmiennie koncentruje swoje działania wokół ciągłego wzrostu udziału firmy w rynku FM, ze szczególnym uwzględnieniem usług zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, kontynuując kierunek realizacji wyznaczony w latach ubiegłych. Dodatkowo, odpowiadając na zachodzące zmiany w trendach usług Facility Management, poza organicznym wzrostem spółki, Apleona HSG rozszerzy portfolio świadczonych usług w ramach zintegrowanych rozwiązań dla nieruchomości, implementując najnowsze rozwiązania technologiczne oraz dostosowując je do realiów działania i rzeczywistych potrzeb rynku. Nowe założenia w połączeniu z konsekwentną realizacją podstawowych celów firmy, pozwolą odpowiedzieć Spółce na nowe oczekiwania 2019 roku, umiejscawiając APLEONA HSG w gronie najlepszych dostawców na polskim rynku, zarówno w zakresie usług technicznych, jak i zintegrowanych rozwiązań dla biznesu.


2.   Zatrudnienie

W związku z przewidywaną silną ekspansją i rozwojem firmy w miarę pozyskiwania nowych kontraktów będą zatrudniani nowi pracownicy. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w szkolenie i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Planujemy również inwestować w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy naszych pracowników fizycznych.


3.   Plan 2019

W związku z planowanym (opisanym powyżej) rozwojem Spółka planuje znacznie zwiększyć swoje obroty. Spółka będzie również prowadzić intensywne działania mające na celu obniżenie kosztów usług świadczonych przez podwykonawców i materiałów pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych, co powinno pozwolić na osiągnięcie wyższej marży.


4.   Inwestycje

W 2019 roku Spółka nie planuje znaczących inwestycji na potrzeby istniejących kontraktów. Planuje się inwestycje związane z rozpoczęciem obsługi nowych obiektów. W przypadku, gdyby zostały podpisane nowe kontrakty, które będą wymagały inwestycji, będą one na bieżąco przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.


Warszawa, dnia 31 października 2019 r.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
113,4
134,3
147,5
9,9
Liabilities and provisions Indicator description
30,1
40,1
34,1
-15
Equity Indicator description
13,4
14,7
18
22,3
Total assets Indicator description
43,6
54,8
52
-5
Depreciation Indicator description
0,4
0,8
0,9
12,7
Cash and cash equivalents Indicator description
2,5
4,4
1
-77
Gross profit / loss Indicator description
3,5
5,1
8,6
70,8
EBITDA Indicator description
4,2
6,3
10,3
61,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
3,8
5,5
9,4
69
Net profit / loss Indicator description
2,7
3,9
7,2
83,6
Current assets Indicator description
40,2
50,4
47
-6,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,9
26,6
40
13,4
Return on sales (ROS) Indicator description
2,4
2,9
4,9
2
Equity ratio Indicator description
30,9
26,8
34,5
7,7
EBITDA margin Indicator description
3,7
4,7
7
2,3
Gross profit margin Indicator description
3,1
3,8
5,9
2,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
81
62
31
-31
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector