ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA
NIP5252396081
Oceń firmę:
ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5252396081
KRS0000282183
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i wymogów zawodowych kierowców oraz pozostałych osób, którym do wykonywania zawodu potrzebny jest niezawodny pojazd. W tej kategorii dostępne są samochody sprawdzonych producentów, których specyfika jest dopasowana do wymagań klientów.


Samochody osobowe dostępne w ofercie ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to maszyny wyselekcjonowane pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno specjalistów, jak też osób prywatnych. Pojazdy w tej kategorii to najczęściej standardowe modele, które sprawdzą się w większości zastosowań (również we flotach).


Przedsiębiorstwo ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostępne jest w rejestrze KRS od 12.06.2007.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA

NIP

5252396081
Copy

REGON

140976356
Copy

KRS

0000282183
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2007-06-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-06-12

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/54475/22/983

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Patrick Bernard Coll
Członek Zarządu, 52 lata
UDZIAŁOWCY
VISTULA HOLDING B.V.

14,86% 110 udziałów o łącznej wartości 5.500,00 zł

QUELMO B.V.

85,14% 630 udziałów o łącznej wartości 31.500,00 zł

PROKURA
Dorota Służewska
samoistna, 55 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE


Nazwa:   Albedo Inc. Sp. z o.o. GZU-4717(1 dalej. „Spółkq')

,Adres:   ul. Piękna 44/1, 00-672 Warszawa

Telefon/Fax: +48 22 292 04 60 / +48 22 292 04 61

NIP:    525-23-96-081

REGON:   140976356


a) Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca zgodnie z prawem polskim


b) Utworzenie i rejestracja spółki:

Spółka działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Spółka została

zawiązana w Warszawie dnia 16 maja 2007r. przed notariusz Ewą Kuleszą za Rep A nr

3675/2007. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282183


2. STRUKTURA SPÓŁKI


a) Czas trwania/Obszar działalności

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


b) Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z umową Spółki, są między innymi:

1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii.

2. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

3. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

4. Hotele i restauracje.

5. Obsługa nieruchomości.

6. Działalność usługowa pozostała


c) Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000

(tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, Udziały są równe

i niepodzielne. Udziały zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie w roku obrotowym 2018.


d) Wspólnicy

Struktura udziałowa Spółki prezentuje się następująco:


 Galley Head lnyestments Limited — wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym

Spółki, O wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt

złotych);


- New Brigde Trading Limited — wspólnik posiadający 85 udziałów w kapitale zakładowym

Spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.250 zł (cztery tysiące

dwieście pięćdziesiąt złotych);


 Quelmo B.V. — wspólnik posiadający 630 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 31.500 zł (trzydzieści jeden tysięcy

pięćset złotych);


 Vistula Holdings B.V. — wspólnik posiadający 110 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset

złotych);


- Denis Collins wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości

nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł: (sto pięćdziesiąt złotych);


- Noel O'Brien — wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości

nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych);


- Kvarnfalt AB — wspólnik posiadający 166 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 8.300 zł (osiem tysięcy trzysta

złotych)


W roku obrotowym 2018 struktura udziałowa Spółki nie uległa zmianie.


e) Zarząd

Skład zarządu Spółki w 2018r przedstawiał się następująco:


Pan Patrick Coli - Członek Zarządu (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)


Zarząd Spółki zajmował się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji

Zgromadzenia Wspólników,


f) Prokurent

Zarząd Spółki nie powołał prokurentów.


g) Organ nadzoru

Brak


3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 2018


W okresie roku obrotowego 2018:


Spółka była stroną postępowań administracyjnych o  zmianę miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia realizacji zamierzenia inwestycyjnego

polegającego na wybudowaniu budynku hotelowego z ok. 230 pokojami o powierzchni około

20 000 m2, wraz z parkingiem na ok. 150 miejsc postojowych oraz odpowiednią towarzyszącą

wewnętrzna infrastrukturą techniczną i drogową, oraz zagospodarowaniem terenu działek

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2746/3; 2747/3; 2748/1; 2751/3; 2752/1;

2753/1; 2754/3, o powierzchni około 32 140 m2 położonej w obrębie Sywarne Pole w

gminie Kościelisko. W 2018 roku Spółce nie udało się doprowadzić do zmiany planu

miejscowego.


4. DANE EKONOMICZNE I FINANSOWE


Suma bilansowa aktywów i pasywów wynosi 124.095.807,34 złote (sto dwadzieścia cztery

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych 34/100).


Dane finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres 1 stycznia 2018r. - 31 grudnia

20,18r. wykazują stratę w wysokości 12.656,24 złote (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 

sześć złotych 24/100).


Zarząd Spółki postanowił przedstawić Zgromadzeniu Wspólników propozycję, aby stratę

została pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach obrotowych.


5. PLANY SPÓŁKI NA ROK 2019


Działania Spółki w następnym roku obrotowym będą koncentrowały się na uzyskaniu decyzji

administracyjnych pozwalających na realizację zamierzenia inwestycyjnego wskazanego w

pkt. 3 powyżej i alternatywnie na realizacji inwestycji polegającej na budowie 80 mieszkań na

części nieruchomości objętej planem zabudowy kubaturowej.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
127
142,1
146,1
2,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0
-0
-50,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
127,5
142,7
146,7
2,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,5
-0,5
-0,6
-2,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0
-0
-50,5
%
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-0,4
-0,4
-0,4
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży