ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA
TAX ID5252396081
Rate company:
ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252396081
KRS0000282183
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ALBEDO INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA

NIP

5252396081
Copy

REGON

140976356
Copy

KRS

0000282183
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. NIEDŹWIEDZIA 29B, 02-737 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2007-06-12

Date of commencement of economic activity

2007-06-12

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/54475/22/983

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Patrick Bernard Coll
Member Of The Board, 52 years old
shareholders
VISTULA HOLDING B.V.

14.86% 110 udziałów o łącznej wartości 5.500,00 zł

QUELMO B.V.

85.14% 630 udziałów o łącznej wartości 31.500,00 zł

proxies
Dorota Służewska
spontaneous, 55 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE


Nazwa:   Albedo Inc. Sp. z o.o. GZU-4717(1 dalej. „Spółkq')

,Adres:   ul. Piękna 44/1, 00-672 Warszawa

Telefon/Fax: +48 22 292 04 60 / +48 22 292 04 61

NIP:    525-23-96-081

REGON:   140976356


a) Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca zgodnie z prawem polskim


b) Utworzenie i rejestracja spółki:

Spółka działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Spółka została

zawiązana w Warszawie dnia 16 maja 2007r. przed notariusz Ewą Kuleszą za Rep A nr

3675/2007. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282183


2. STRUKTURA SPÓŁKI


a) Czas trwania/Obszar działalności

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


b) Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z umową Spółki, są między innymi:

1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii.

2. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

3. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

4. Hotele i restauracje.

5. Obsługa nieruchomości.

6. Działalność usługowa pozostała


c) Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000

(tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, Udziały są równe

i niepodzielne. Udziały zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie w roku obrotowym 2018.


d) Wspólnicy

Struktura udziałowa Spółki prezentuje się następująco:


 Galley Head lnyestments Limited — wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym

Spółki, O wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt

złotych);


- New Brigde Trading Limited — wspólnik posiadający 85 udziałów w kapitale zakładowym

Spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.250 zł (cztery tysiące

dwieście pięćdziesiąt złotych);


 Quelmo B.V. — wspólnik posiadający 630 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 31.500 zł (trzydzieści jeden tysięcy

pięćset złotych);


 Vistula Holdings B.V. — wspólnik posiadający 110 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset

złotych);


- Denis Collins wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości

nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł: (sto pięćdziesiąt złotych);


- Noel O'Brien — wspólnik posiadający 3 udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości

nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych);


- Kvarnfalt AB — wspólnik posiadający 166 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o

wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 8.300 zł (osiem tysięcy trzysta

złotych)


W roku obrotowym 2018 struktura udziałowa Spółki nie uległa zmianie.


e) Zarząd

Skład zarządu Spółki w 2018r przedstawiał się następująco:


Pan Patrick Coli - Członek Zarządu (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)


Zarząd Spółki zajmował się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji

Zgromadzenia Wspólników,


f) Prokurent

Zarząd Spółki nie powołał prokurentów.


g) Organ nadzoru

Brak


3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU 2018


W okresie roku obrotowego 2018:


Spółka była stroną postępowań administracyjnych o  zmianę miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia realizacji zamierzenia inwestycyjnego

polegającego na wybudowaniu budynku hotelowego z ok. 230 pokojami o powierzchni około

20 000 m2, wraz z parkingiem na ok. 150 miejsc postojowych oraz odpowiednią towarzyszącą

wewnętrzna infrastrukturą techniczną i drogową, oraz zagospodarowaniem terenu działek

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2746/3; 2747/3; 2748/1; 2751/3; 2752/1;

2753/1; 2754/3, o powierzchni około 32 140 m2 położonej w obrębie Sywarne Pole w

gminie Kościelisko. W 2018 roku Spółce nie udało się doprowadzić do zmiany planu

miejscowego.


4. DANE EKONOMICZNE I FINANSOWE


Suma bilansowa aktywów i pasywów wynosi 124.095.807,34 złote (sto dwadzieścia cztery

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych 34/100).


Dane finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres 1 stycznia 2018r. - 31 grudnia

20,18r. wykazują stratę w wysokości 12.656,24 złote (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 

sześć złotych 24/100).


Zarząd Spółki postanowił przedstawić Zgromadzeniu Wspólników propozycję, aby stratę

została pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach obrotowych.


5. PLANY SPÓŁKI NA ROK 2019


Działania Spółki w następnym roku obrotowym będą koncentrowały się na uzyskaniu decyzji

administracyjnych pozwalających na realizację zamierzenia inwestycyjnego wskazanego w

pkt. 3 powyżej i alternatywnie na realizacji inwestycji polegającej na budowie 80 mieszkań na

części nieruchomości objętej planem zabudowy kubaturowej.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
127
142,1
146,1
2,8
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0
-0
-0
-50,5
Liabilities and provisions Indicator description
127,5
142,7
146,7
2,8
Equity Indicator description
-0,5
-0,5
-0,6
-2,9
Current assets Indicator description
0
0
0
-100
Net profit / loss Indicator description
-0
-0
-0
-50,5
%
%
%
p.p.
Equity ratio Indicator description
-0,4
-0,4
-0,4
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector