Zemar Kody Kreskowe sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 83-304 Załęże
TAX ID5892019714
Phone48586942660
Rate company:
Zemar Kody Kreskowe sp. z o.o.
TAX ID5892019714
KRS0000569550
Share capital10,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Długa 1, 83-304 Załęże

Phone number

48586942660

Website

www.zemar.pl

About us

This text has been translated automatically

In our offer you will find labels that meet the BRC requirements, i.e. products that are safe for indirect food contact. Our entire production is based on the Integrated Quality Management System. We have ISO 9001: 2008. For years, we have been known primarily as a supplier of excellent quality white labels for barcode printers. Currently, the company has developed the label department to the extent that we are able to prepare stickers in any technology. We have machines that can print flexo and digital. The latest novelty is the introduction of screen printing. Outlays and projects are not a barrier for us. We fulfill orders from one item to millions of copies. We work with the largest concerns in the world as well as with small family businesses. We do not divide clients into important and less important ones. We implement all projects with great passion.

Activity type

manufacturer, service provider

Register Data

Full name

ZEMAR KODY KRESKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DŁUGA 1, 83-304 ZAŁĘŻE

NIP

5892019714
Copy

REGON

362194989
Copy

KRS

0000569550
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-03-24

Register Address

UL. DŁUGA 1, 83-304 ZAŁĘŻE

Date of registration in KRS

2015-08-06

Date of commencement of economic activity

2015-08-06

Act signature

RDF/506918/23/470

Website

www.zemar.pl

Pkd codes

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Marcin Jaroń
Chairman Of The Board, 46 years old
shareholders
Marcin Jaroń

100% 10 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Informacje o jednostce

  ZEMAR Kody Kreskowe Sp. z o.o. z siedzibą w Załężu ul. Długa 1, 83-304

Przodkowo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością i posiada osobowość prawną. Podmiot został zawiązany aktem

notarialnym z dnia 17 lipca 2015 r. (Repertorium A nr 543/2015) i wpisany do Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku, VIII

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569550. Spółka została utworzona na

czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego. W roku 2019 r. w skład

Zarządu Spółki wchodzili: Prezes Zarządu — Pan Marcin Jaroń

  Dominującym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja pozostałych wyrobów

z papieru i tektury (PKD 17.29Z) oraz świadczenie usług w zakresie pozostałego drukowania

(PKD 18.12.Z).II. Przychody ze sprzedaży

  W roku 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży towarów i produktów

w wysokości 13 061 242,65 zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2 %.III. Personel i świadczenia socjalne

  W roku 2019 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło 37 osób. Nie wypłacono

  świadczeń socjalnych.


IV. Finansowanie

  Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił: 1 419 145,83 zł.

Na tę wartość złożyły się: kapitał podstawowy w kwocie 10.000,00 zł, który dzieli się na 10

równych udziałów po 1 000,00 zł każdy, Kapitał rezerwowy w kwocie 1 384 719,93 zł oraz

zysk netto za 2019 r. w wysokości 24 425,90 zł.

  Na koniec okresu obrachunkowego Spółka nie posiada zobowiązań

długoterminowych, .V.   Przewidywany rozwój jednostki

    W roku 2019 r Spółka osiągnęła zamierzone cele. W 2020 r. Spółka w dalszym ciągu

będzie się starała rozwijać swoją podstawową działalność. Podejmie działania reklamowe

oraz marketingowe, które spowodują umocnienie pozycji na rynku jako dostawcy wysokiej

jakości produktów. Dodatkowo będzie dążyła do pozyskania klientów poza terytorium kraju,

w szczególności zwiększenie sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.VI.  Sytuacja majątkowa i finansowa

    W roku 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto z działalności w kwocie: 24 425,90 zł.

Nastąpił spadek w stosunku do roku ubiegłego. Jest to spowodowane poniesionymi nakładami

na środki trwałe, wyposażenie oraz wzrost kosztów płacy.

    W roku 2020 r. Spółka zamierza kontynuować działalność.

Głównymi celami jakie Spółka stawia sobie na rok 2020 jest:

- rozszerzenie produkcji i świadczenia usług oraz sprzedaży towarów

- rozszerzenie współpracy z kontrahentami zagranicznymi

- osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
14,3
17,5
22,9
30,5
Liabilities and provisions Indicator description
3
5,2
4,7
-9,6
Equity Indicator description
2,3
3,5
7,6
115,4
Total assets Indicator description
5,3
8,8
12,4
40,8
Cash and cash equivalents Indicator description
1,8
2,2
1,1
-50,3
Depreciation Indicator description
0,1
0,2
0,3
31,1
Gross profit / loss Indicator description
1,1
1,5
5,1
234,9
EBITDA Indicator description
1,2
1,8
5,4
206,6
Current assets Indicator description
4,5
7,1
9,2
30,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,1
1,5
5,1
233,4
Net profit / loss Indicator description
0,9
1,2
4,1
228,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
38,2
35,1
53,6
18,5
Return on sales (ROS) Indicator description
6,1
7,1
17,9
10,8
Equity ratio Indicator description
43,6
40,3
61,6
21,3
EBITDA margin Indicator description
8,6
10
23,5
13,5
Gross profit margin Indicator description
7,7
8,7
22,2
13,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
63
108
76
-32
Current ratio Indicator description
1,9
1,4
1,9
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-1
-1,1
-0,2
0,9
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector