THERMODOM
Boczna 6, 44-240 Żory
TAX ID6510003733
Phone+48 32 434 28 73
Rate company:
THERMODOM
TAX ID6510003733
KRS0000112415
Share capital54,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Boczna 6, 44-240 Żory

Phone number

+48 32 434 28 73

Website

http://www.thermodom.pl

About us

This text has been translated automatically

We are a construction company with 26 years of experience, we operate primarily as a contractor of construction works - which we supply to virtually every construction segment.

We started in 1991, introducing a pioneering solution to the construction market, which was the thermomur system - a technology for erecting energy-efficient buildings. We were then one of the companies that laid the foundations for the development of energy-saving construction in Poland and Europe.

Today we are on, we have developed. We have built up a wide range of construction services for our clients and a team of competent engineers is ready to take on large and difficult tasks. The company's showcase is many successful investment projects in the areas of:

 • housing construction (single and multi-family)

 • commercial construction (commercial and service buildings)

 • industrial construction (production and technical buildings)

 • public utility construction

The company offers a full range of construction works from general contracting of investments through general construction and finishing works to renovation and thermal insulation works.

Reliable and professional execution of orders, high quality of services and deadlines, give our clients reasons for satisfaction and constitute the image of our company.

We supplement our services with the purchase of building materials - in particular products dedicated to energy-saving and passive construction. In our offer you will find high quality building systems and technologies with excellent usability.

We have also successfully implemented our own development venture. In 2015, we commissioned a modern multi-family building, in which 25 high-standard apartments were built.

In all undertaken activities, we attach particular importance to care for integrity and transparency in relations with clients, investors and cooperating entities.

Offer

This text has been translated automatically

Building services in full scope:

 • housing construction,
 • commercial construction,
 • industrial construction

Modern building materials:

 • IZODOM shuttering and insulating system
 • THERMOMUR shuttering and insulating system
 • JS type shuttering boards for a reinforced concrete ceiling of coarse-grained slab,
 • other materials for energy-saving construction.

New apartments - in a modern multi-family building in Żory. Excellent location, attractive - quiet neighborhood, very high quality, energy-saving technologies.

Commercial real estate - renting, leasing - industrial areas in an additional location in Żory.

Activity type

manufacturer, distributor, service provider

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "THERMODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BOCZNA 6, 44-240 ŻORY

NIP

6510003733
Copy

REGON

003449640
Copy

KRS

0000112415
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-11-19

Register Address

UL. BOCZNA 6, 44-240 ŻORY

Date of registration in KRS

2002-05-17

Date of commencement of economic activity

2002-05-17

Act signature

RDF/385702/22/243

Website

http://www.thermodom.pl

Pkd codes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.31.Z - Plastering

43.33.Z - Floor and wall covering

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.91.Z - Roofing activities

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Bartosz Smołka
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Mieczysław Marek Andreasik

17.95% 7 udziałów o łącznej wartości 6.300zł

Bartosz Zenon Smołka

20.51% 8 udziałów o łącznej wysokości 7200,00 zł

61.54% 24 udziały o łącznej wartości nominalnej 21.600zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Skład Zarządu

W okresie będącym przedmiotem Sprawozdania Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

Prezes Zarządu Bartosz Smołka

Wiceprezes Zarządu Szymon Cieślik

Członek Zarządu Renata Myszor

W 2019 roku Zarząd odbył 12 posiedzeń. Zarząd Spółki na bieżąco i aktywnie uczestniczył we wszystkich

posiedzeniach Rady Nadzorczej.

1. Wspólnicy

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w strukturze właścicielskiej Spółki.

2. Podstawowe informacje ekonomiczne.

 • przychody netto ze sprzedaży produktów – w 2019r. – wyniosły 4.141.450,88zł

i było to o 11,99% więcej niż w roku poprzednim (2018),

 • koszty działalności operacyjnej w 2019r. wyniosły 3.991.844,67zł i były niższe niż w

2018r. o 13,37%

 • przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi– w 2019r. wyniosły 3.345.745,29zł

i było to o 14,21% mniej niż w roku poprzednim (2018),

 • przychody ze sprzedaży usług budowlanych w 2019r. wyniosły 2.675.655,62zł

i ukształtowały się praktycznie na tym samym poziomie co w 2018 (spadek o 0,98%)

 • przychody ze sprzedaży materiałów i towarów w 2019r. wyniosły 506.538,42zł

wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 34,57%,

 • przychody ze sprzedaży usług pozostałych (typu czynsze) w 2019r. wyniosły:

299.462,37zł - czyli utrzymano praktycznie poziom z 2018 (wzrost wyniósł 0,12%)

 • przychody ze sprzedaży powierzchni budynku na ul. Giedroycia wyniosły:

1.164.485,11 zł,

 • kapitał własny Spółki na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie

1.424.724,19 zł (na koniec 2018r. wynosił 1.867.502,01zł, czyli nastąpiło zmniejszenie

o 23,71%).

 • w roku 2019 Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 442.777,82zł,

Zatrudnienie w Spółce przedstawiało się następująco:

na 31.12.2019r. 21 osób (18,08 etatu)

na 31.12.2018r. 27 osób (21,96 etatu)

na 31.12.2017r. 26 osób (22,71 etatu)

Część merytoryczna

A. Ogólna informacja o profilu działalności.

Struktura ofertowa Spółki - w okresie będącym przedmiotem sprawozdania - nie

uległa zmianom. Spółka realizuje – jako wykonawca generalny lub podwykonawca -

usługi budowlane w obszarze budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego,

przemysłowego, oraz użyteczności publicznej. Realizowane są zlecenia krajowe.

Uzupełnieniem oferty Spółki są: handel materiałami budowlanymi (system Izodom,

stropy JS) oraz wynajem i dzierżawa nieruchomości pozostających w zasobach Spółki.

W 2019r. prowadzona była również sprzedaż powierzchni mieszkalnych, garażowych

i gospodarczych w zrealizowanym przez Spółkę budynku wielorodzinnym przy

ul. Giedroycia w Żorach.

B. Struktura personalna i organizacyjna

Struktura kadrowa i organizacyjna Spółki uległa w 2019r. kilku istotnym zmianom.

Pracę w Spółce zakończył jeden inżynier budowy i jeden kierownik budowy – po

analizie możliwości (i aspektów dyscypliny kosztowej) podjęta została decyzja

o niezatrudnianiu w ich miejsce nowych pracowników a obowiązki solidarnie

realizowane są przez pozostałe osoby z działu budowlanego i Dyrektora. Niewielka

rotacja miała miejsce w grupie pracowników fizycznych. Spółka odczuwała negatywne

skutki sytuacji na rynku pracy – niska była podaż pracy a pozyskanie fachowców czy

nawet pomocników trudne. Aby nie zakłócać płynności realizacji kontraktów

i utrzymać możliwość zwiększania frontu robót Zarząd Spółki korzystał z możliwości

zatrudnienia cudzoziemców (z Ukrainy).

W roku 2020 ewentualne korekty kadrowo-organizacyjne będą dokonywane tylko

w sytuacji pojawienia się realnych potrzeb w realizacji pozyskanych kontraktów.

Łączna wartość wynagrodzeń w Spółce – w 2019r. określona w pozycji B.V.

w Rachunku zysków i strat - zamknęła się kwotą 946.767,19 zł – praktycznie ten sam

poziom co w roku 2018 (spadek o 0,67%).


C. Charakterystyka sytuacji gospodarczej Spółki

Sprzedaż łączna oferty Spółki w roku 2019 określona w Rachunku zysków i strat

pozycjami przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów

wyniosła 4.647.989,30zł (o 3,93% więcej niż w roku 2018). Wygenerowana wartość -

przy istniejącej strukturze majątkowo – organizacyjnej i kosztowej, nie pozwoliła

osiągnąć dodatniego wyniku finansowego.

Przychody ze sprzedaży usług budowlanych oraz z tytułu wynajmu powierzchni

magazynowych i biurowych ukształtowały się na podobnym poziomie jak w roku

2018, natomiast pogorszeniu uległy wyniki osiągnięte na sprzedaży materiałów

(spadek obrotów o 34,57%). Podstawowym celem Zarządu Spółki było i jest

utrzymanie płynności finansowej, przy jednoczesnym dążeniu do eliminowania

z portfela zamówień tych potencjalnie nierentownych i tych z ryzykiem

niewypłacalności inwestorów. Zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i nie

odnotowano większych trudności w ściąganiu należności. W 2019r. prolongowano

umowę z bankiem PKO BP dotyczącą kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Praktycznie od przełomu kwietnia i maja 2019r. Spółka nie korzysta aktywnie

z tego kredytu.

W obszarze działalności podstawowej – usługach budowlanych - Spółka

musiała (i musi) mierzyć się z typowymi dla całej branży problemami tj. niską

rentownością kontraktów, wzrostami oczekiwań finansowych podwykonawców i

pracowników, wzrostowym trendem cen materiałów. Czynniki te, przy jednoczesnej

niechęci potencjalnych inwestorów do akceptacji wyższych cen ofertowych

i wprowadzania ewentualnych klauzul waloryzacyjnych do umów, znacząco

ograniczają możliwości szybkiego poprawiania standingu finansowego Spółki. Spółka

nie generuje też takiego poziomu kapitału, który umożliwiłby pozyskanie kontraktów

większej skali – takich, które mogłyby dać szansę uzyskania zdecydowanie wyższych

marż. Spółka – podobnie jak większość firm tej kategorii z branży budowlanej –

boryka się z brakiem możliwości pozyskania tego kapitału w postaci kredytów czy

gwarancji bankowych.

Trudno wskazać bezpośrednio przyczynę spadku sprzedaży elementów

styropianowych - mimo dużej ilości przygotowywanych ofert, rzeczywistych realizacji

zakupowych było zdecydowanie mniej niż w roku 2018. Ograniczone polityką

producenta (Izodom 2000 Polska) są możliwości udzielania rabatów

i kształtowania cen na poziomie satysfakcjonującym i oczekiwanym przez

inwestorów, mimo wielu lat działań pro edukacyjnych utrzymuje się poziom

„nieufności” (nieuzasadnionych uprzedzeń) do systemu szalunku traconego

Producent praktycznie nie prowadzi istotnych działań promocyjnych wspierających

partnerów handlowych.

Spółka rozpoczęła rok 2019 z ofertą 4 mieszkań i trzech stanowisk garażowych

w budynku przy ul. Giedroycia. Tak jak poinformowaliśmy Wspólników

– podsumowując inwestycję podczas ubiegłorocznego Zwyczajnego Zgromadzenia -

w pierwszej połowie 2019r. przeprowadzono skuteczną sprzedaż tych lokali oraz

zamknięto sprzedaż powierzchni w lokalu garażu wielostanowiskowego. Wraz ze

sprzedażą ostatnich przestrzeni w tym budynku Spółka przestała wnosić opłaty do

Wspólnoty Mieszkaniowej i nie płaci podatku od tej nieruchomości.

Pozostające własnością Spółki nieruchomości na terenie przemysłowym przy

ul. Bocznej 6 były w zdecydowanej większości wydzierżawione (na moment

sporządzania niniejszego Sprawozdania do wynajęcia pozostają powierzchnie biurowe

nad byłą halą produkcyjną a na koniec kwietnia wpłynęło wypowiedzenie umowy

dzierżawy na część hali produkcyjnej i wiaty magazynowej, funkcjonująca tam od

wielu lat Spółka przenosi się do nowej siedziby – prowadzone są rozmowy

z potencjalnymi dzierżawcami). Uzyskiwana wartość czynszów pokrywała bieżące

koszty utrzymania poszczególnych przestrzeni i obciążenia podatkowe. Mając jednak

na uwadze bieżącą sytuację Spółki, duże prawdopodobieństwo konieczności

poniesienia nakładów na remonty oraz ryzyko braku podmiotów zainteresowanych

dzierżawą (najmem), Zarząd Spółki zlecił wykonanie operatu szacunkowego wyceny

tych nieruchomości i od przełomu 2018 i 2019 prowadzi działania mające na celu

nawiązanie kontaktu z podmiotami zainteresowanymi tego typu nieruchomościami.

Rynek dla tego typu nieruchomości (obiekty o długiej historii eksploatowania) jest

bardzo trudny – poszczególne podmioty wybierają raczej nowoczesne obiekty

(budowa, dzierżawa) dopasowane dokładnie do swoich potrzeb.


D. Promocja

Podobnie jak w latach ubiegłych zaangażowanie w działania promocyjne w 2019 roku

nie było intensywne i ograniczono się do korzystania z podstawowych form promocji

oferty tj. własnych serwisów internetowych.

E. Perspektywa

Początek roku 2020 zdawał się potwierdzać, że branża budowlana utrzyma

niewielki ale stabilny wzrost. Wiadome było, że nadal trudne będzie pozyskanie

wysoko rentownych inwestycji, że utrzyma się na rynku duża konkurencja

(niejednokrotnie z ofertą usług w cenach, które można by określić dumpingowymi).

Niezmienne pozostałyby – wcześniej opisane – czynniki determinujące warunki

funkcjonowania Spółki. Jednak nikt nie spodziewał się, że na przełomie lutego

i marca 2020r. firmy budowlane podobnie jak i cała gospodarka staną o obliczu

wyzwania o nieobliczalnych obecnie skutkach – pandemią koronawirusa. Doszło do

sytuacji, w której przynajmniej chwilowo na dalszy plan zeszły ceny materiałów

budowlanych czy brak fachowców. Pojawiły się ryzyka: wstrzymywania budów,

odkładania realizacji planów inwestycyjnych na nieznany czas czy „spustoszeń”

kadrowych - w sytuacji zachorowań czy też obowiązkowej kwarantanny. Dla Spółki

Thermodom istotnym problemem może stać się zmniejszenie strumienia

finansowego na inwestycje budowlane od prywatnych inwestorów – obecnie w tej

grupie odczuwalna jest niepewność i wyczekiwanie. Nastąpił już dość szybki odpływ

pracowników zagranicznych – 4 pracowników z Ukrainy wyjechało do swojego kraju

(oznacza to dla Spółki utratę niewielkiej brygady wykonawczej). Na moment

sporządzania niniejszego sprawozdania nasza Spółka kontynuuje prace na wszystkich

zakontraktowanych budowach – bez większych zakłóceń. Choć obawy o przyszłe

funkcjonowanie w innych obszarach gospodarki są nieco większe to nastroje w branży

budowlanej wynikające z długofalowych skutków pandemii nie są optymistyczne.

Pojawiły się sygnały o zaostrzeniu polityki kredytowej i gwarancyjnej banków również

wobec sektora budowlanego. Jeszcze większe obostrzenia i wyższe marże stosowane

przez banki zniwelują efekt obniżonych stóp procentowych i ostudzą zapał

inwestycyjny inwestorów. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pandemia COVID-19

przyczyni się do zmniejszenia liczby inwestycji państwowych i samorządowych, nie

wiadomo tylko, jak duża będzie skala tych ograniczeń. Spółka stara się wykorzystywać

możliwości niwelowania negatywnych skutków sytuacji korzystając w możliwym

zakresie z tzw. tarczy antykryzysowej.

W odniesieniu do składników nieruchomościowych majątku trwałego (obiekty

przy ul. Bocznej 6), konieczna jest ciągła analiza stanu technicznego i ewentualne

prowadzenie działań modernizacyjno – remontowych (tych niezbędnych) tak aby

utrzymać obecnych i pozyskać nowych dzierżawców przestrzeni przeznaczonych do

wynajmu/wydzierżawienia. Bardzo istotne będzie znalezienie dzierżawcy części hali

produkcyjnej. Koniecznym jest wzmocnienie działań zorientowanych na sprzedaż

poszczególnych składników majątku (niewykorzystywanych w działalności

podstawowej). W tym celu podjęto współpracę z biurami nieruchomości

specjalizującymi się w nieruchomościach komercyjnych, oferta została przedstawiona

również podmiotom działającym na terenie przemysłowym przy ul. Bocznej –

dotychczas żaden podmiot nie wykazał większego zainteresowania. Niestety stan

wizualny i techniczny budynków i budowli wynikający z ich zużycia w długim okresie

użytkowania a przy tym skromnych działaniach modernizacyjnych znacząco utrudnia

rozmowy z potencjalnymi klientami.

Spółka pozostaje głównym akcjonariuszem Spółki KB Fadom (48,51%), posiada

30,95% udziałów w Spółce Pol-Dom oraz 0,49% akcji w Spółce Akcyjnej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości. W maju 2019r. dokonano umorzenia dwóch ostatnich

udziałów w Spółce Euro-Mix – uzyskana wartość z umorzenia wyniosła 244,800,00zł

a koszty wyniosły 12.441,90zł co dało zysk w kwocie 232.358,10zł, od którego

zapłacono podatek dochodowy w wysokości 44.148,00zł. Spółka Pol-Dom aktywnie

stara się pozyskać nabywców na nieruchomości gruntowe na terenie przemysłowym

przy ul. Bocznej w Żorach. Thermodom, może być z racji posiadanych udziałów w tej

Spółce beneficjentem korzyści finansowych (zwrot dopłat i wypłaty dywidend).

Mając na uwadze treść Sprawozdania i sytuację gospodarczą Spółki, Zarząd

wnosi do Zgromadzenia Wspólników podjęcie dyskusji uwzględniającej

przedstawione dane, wyrażenie opinii oraz wypracowanie propozycji, które

strategicznie określą przyszłe funkcjonowanie firmy.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,9
3,3
4,9
45,1
Liabilities and provisions Indicator description
0,8
0,3
0,8
150,9
Equity Indicator description
1,9
1,4
1,5
3,5
Total assets Indicator description
2,7
1,8
2,3
31,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,2
0,6
155,6
Depreciation Indicator description
0,1
0
0
22,2
Gross profit / loss Indicator description
-0,7
-0,4
0
101,6
EBITDA Indicator description
-0,6
-0,6
0
107
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,7
-0,6
0
101,3
Current assets Indicator description
1,9
1
1,5
55
Net profit / loss Indicator description
-0,7
-0,4
0
101,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-38,9
-31,1
0,4
31,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-18,6
-13,2
0,1
13,3
Equity ratio Indicator description
70,1
81,1
64
-17,1
EBITDA margin Indicator description
-15,8
-17,9
0,9
18,8
Gross profit margin Indicator description
-18,6
-11,9
0,1
12
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
75
36
34
-2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector