THERMODOM
Boczna 6, 44-240 Żory
NIP6510003733
TEL+48 32 434 28 73
Oceń firmę:
THERMODOM
NIP6510003733
KRS0000112415
Kapitał zakładowy54 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Boczna 6, 44-240 Żory

Numer telefonu

+48 32 434 28 73

Strona internetowa

http://www.thermodom.pl

O Firmie

Jesteśmy przedsiębiorstwem budowlanym z 26-letnim doświadczeniem, działamy przede wszystkim jako wykonawca robót budowlanych – które dostarczamy praktycznie do każdego segmentu budownictwa.

Zaczynaliśmy w 1991 roku wprowadzając na rynek budowlany pionierskie wówczas rozwiązanie jakim był system thermomur – technologia wznoszenia budynków energooszczędnych. Byliśmy wtedy jedną z firm, która kładła podwaliny pod rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce i Europie.

Dziś jesteśmy dalej, rozwinęliśmy się. Zbudowaliśmy dla naszych klientów szeroką ofertę usług budowlanych a zespół kompetentnych inżynierów jest gotowy by podjąć się dużych i trudnych zadań. Wizytówką przedsiębiorstwa jest wiele udanie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarach:

 • budownictwa mieszkaniowego (jedno- i wielorodzinnego)

 • budownictwa komercyjnego (budynki handlowe i usługowe)

 • budownictwa przemysłowego (budynki produkcyjne, techniczne)

 • budownictwa użyteczności publicznej

Firma oferuje pełny zakres robót budowlanych począwszy od generalnego wykonawstwa inwestycji poprzez roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, aż po prace remontowe i termoizolacyjne.

Rzetelna i fachowa realizacja zleceń, wysoka jakość wykonanych usług i dotrzymane terminy, dają naszym klientom powody do zadowolenia i stanowią o wizerunku naszej firmy.

Działalność usługową uzupełniamy o handel materiałami budowlany – w szczególności produktami dedykowanymi budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokiej jakości systemy i technologie budowlane o doskonałych walorach użytkowych.

Mamy również na swoim koncie bardzo udanie zrealizowane – własne - przedsięwzięcie deweloperskie. W 2015 roku oddaliśmy do użytkowania nowoczesny budynek wielorodzinny, w którym powstało 25 mieszkań o wysokim standardzie.

We wszystkich podejmowanych działaniach szczególną wagę przykładamy do dbałości o uczciwość i przejrzystość w relacjach z klientami, inwestorami i podmiotami współpracującymi.

Oferta

Usługi budowlane w pełnym zakresie:

 • budownictwa mieszkaniowego,
 • budownictwa komercyjnego,
 • budownictwa przemysłowego

Nowoczesne materiały budowlane:

 • system szalunkowo-izolacyjny IZODOM
 • system szalunkowo-izolacyjny THERMOMUR
 • szalunkowe płyty typu JS pod żelbetowy strop gęstożebrowy,
 • inne materiały dla budownictwa energooszczędnego.

Nowe mieszkania - w nowoczesnym budynku wielorodzinnym w Żorach. Doskonała lokalizacja, atrakcyjna - spokojna okolica, bardzo wysoka jakość, energooszczędne technologie.

Nieruchomości komercyjne - wynajem, dzierżawa - tereny przemysłowe w dosonałej lokalizacji w Żorach.

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "THERMODOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BOCZNA 6, 44-240 ŻORY

NIP

6510003733
Copy

REGON

003449640
Copy

KRS

0000112415
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-19

Adres rejestrowy

UL. BOCZNA 6, 44-240 ŻORY

Data rejestracji w KRS

2002-05-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-17

Sygnatura akt

RDF/385702/22/243

Strona WWW

http://www.thermodom.pl

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.31.Z - Tynkowanie

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD SPÓŁKI
Bartosz Smołka
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Bartosz Zenon Smołka

20,51% 8 udziałów o łącznej wysokości 7200,00 zł

Mieczysław Marek Andreasik

17,95% 7 udziałów o łącznej wartości 6.300zł

61,54% 24 udziały o łącznej wartości nominalnej 21.600zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Skład Zarządu

W okresie będącym przedmiotem Sprawozdania Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

Prezes Zarządu Bartosz Smołka

Wiceprezes Zarządu Szymon Cieślik

Członek Zarządu Renata Myszor

W 2019 roku Zarząd odbył 12 posiedzeń. Zarząd Spółki na bieżąco i aktywnie uczestniczył we wszystkich

posiedzeniach Rady Nadzorczej.

1. Wspólnicy

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w strukturze właścicielskiej Spółki.

2. Podstawowe informacje ekonomiczne.

 • przychody netto ze sprzedaży produktów – w 2019r. – wyniosły 4.141.450,88zł

i było to o 11,99% więcej niż w roku poprzednim (2018),

 • koszty działalności operacyjnej w 2019r. wyniosły 3.991.844,67zł i były niższe niż w

2018r. o 13,37%

 • przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi– w 2019r. wyniosły 3.345.745,29zł

i było to o 14,21% mniej niż w roku poprzednim (2018),

 • przychody ze sprzedaży usług budowlanych w 2019r. wyniosły 2.675.655,62zł

i ukształtowały się praktycznie na tym samym poziomie co w 2018 (spadek o 0,98%)

 • przychody ze sprzedaży materiałów i towarów w 2019r. wyniosły 506.538,42zł

wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 34,57%,

 • przychody ze sprzedaży usług pozostałych (typu czynsze) w 2019r. wyniosły:

299.462,37zł - czyli utrzymano praktycznie poziom z 2018 (wzrost wyniósł 0,12%)

 • przychody ze sprzedaży powierzchni budynku na ul. Giedroycia wyniosły:

1.164.485,11 zł,

 • kapitał własny Spółki na koniec okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie

1.424.724,19 zł (na koniec 2018r. wynosił 1.867.502,01zł, czyli nastąpiło zmniejszenie

o 23,71%).

 • w roku 2019 Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 442.777,82zł,

Zatrudnienie w Spółce przedstawiało się następująco:

na 31.12.2019r. 21 osób (18,08 etatu)

na 31.12.2018r. 27 osób (21,96 etatu)

na 31.12.2017r. 26 osób (22,71 etatu)

Część merytoryczna

A. Ogólna informacja o profilu działalności.

Struktura ofertowa Spółki - w okresie będącym przedmiotem sprawozdania - nie

uległa zmianom. Spółka realizuje – jako wykonawca generalny lub podwykonawca -

usługi budowlane w obszarze budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego,

przemysłowego, oraz użyteczności publicznej. Realizowane są zlecenia krajowe.

Uzupełnieniem oferty Spółki są: handel materiałami budowlanymi (system Izodom,

stropy JS) oraz wynajem i dzierżawa nieruchomości pozostających w zasobach Spółki.

W 2019r. prowadzona była również sprzedaż powierzchni mieszkalnych, garażowych

i gospodarczych w zrealizowanym przez Spółkę budynku wielorodzinnym przy

ul. Giedroycia w Żorach.

B. Struktura personalna i organizacyjna

Struktura kadrowa i organizacyjna Spółki uległa w 2019r. kilku istotnym zmianom.

Pracę w Spółce zakończył jeden inżynier budowy i jeden kierownik budowy – po

analizie możliwości (i aspektów dyscypliny kosztowej) podjęta została decyzja

o niezatrudnianiu w ich miejsce nowych pracowników a obowiązki solidarnie

realizowane są przez pozostałe osoby z działu budowlanego i Dyrektora. Niewielka

rotacja miała miejsce w grupie pracowników fizycznych. Spółka odczuwała negatywne

skutki sytuacji na rynku pracy – niska była podaż pracy a pozyskanie fachowców czy

nawet pomocników trudne. Aby nie zakłócać płynności realizacji kontraktów

i utrzymać możliwość zwiększania frontu robót Zarząd Spółki korzystał z możliwości

zatrudnienia cudzoziemców (z Ukrainy).

W roku 2020 ewentualne korekty kadrowo-organizacyjne będą dokonywane tylko

w sytuacji pojawienia się realnych potrzeb w realizacji pozyskanych kontraktów.

Łączna wartość wynagrodzeń w Spółce – w 2019r. określona w pozycji B.V.

w Rachunku zysków i strat - zamknęła się kwotą 946.767,19 zł – praktycznie ten sam

poziom co w roku 2018 (spadek o 0,67%).


C. Charakterystyka sytuacji gospodarczej Spółki

Sprzedaż łączna oferty Spółki w roku 2019 określona w Rachunku zysków i strat

pozycjami przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów

wyniosła 4.647.989,30zł (o 3,93% więcej niż w roku 2018). Wygenerowana wartość -

przy istniejącej strukturze majątkowo – organizacyjnej i kosztowej, nie pozwoliła

osiągnąć dodatniego wyniku finansowego.

Przychody ze sprzedaży usług budowlanych oraz z tytułu wynajmu powierzchni

magazynowych i biurowych ukształtowały się na podobnym poziomie jak w roku

2018, natomiast pogorszeniu uległy wyniki osiągnięte na sprzedaży materiałów

(spadek obrotów o 34,57%). Podstawowym celem Zarządu Spółki było i jest

utrzymanie płynności finansowej, przy jednoczesnym dążeniu do eliminowania

z portfela zamówień tych potencjalnie nierentownych i tych z ryzykiem

niewypłacalności inwestorów. Zobowiązania Spółki były regulowane na bieżąco i nie

odnotowano większych trudności w ściąganiu należności. W 2019r. prolongowano

umowę z bankiem PKO BP dotyczącą kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Praktycznie od przełomu kwietnia i maja 2019r. Spółka nie korzysta aktywnie

z tego kredytu.

W obszarze działalności podstawowej – usługach budowlanych - Spółka

musiała (i musi) mierzyć się z typowymi dla całej branży problemami tj. niską

rentownością kontraktów, wzrostami oczekiwań finansowych podwykonawców i

pracowników, wzrostowym trendem cen materiałów. Czynniki te, przy jednoczesnej

niechęci potencjalnych inwestorów do akceptacji wyższych cen ofertowych

i wprowadzania ewentualnych klauzul waloryzacyjnych do umów, znacząco

ograniczają możliwości szybkiego poprawiania standingu finansowego Spółki. Spółka

nie generuje też takiego poziomu kapitału, który umożliwiłby pozyskanie kontraktów

większej skali – takich, które mogłyby dać szansę uzyskania zdecydowanie wyższych

marż. Spółka – podobnie jak większość firm tej kategorii z branży budowlanej –

boryka się z brakiem możliwości pozyskania tego kapitału w postaci kredytów czy

gwarancji bankowych.

Trudno wskazać bezpośrednio przyczynę spadku sprzedaży elementów

styropianowych - mimo dużej ilości przygotowywanych ofert, rzeczywistych realizacji

zakupowych było zdecydowanie mniej niż w roku 2018. Ograniczone polityką

producenta (Izodom 2000 Polska) są możliwości udzielania rabatów

i kształtowania cen na poziomie satysfakcjonującym i oczekiwanym przez

inwestorów, mimo wielu lat działań pro edukacyjnych utrzymuje się poziom

„nieufności” (nieuzasadnionych uprzedzeń) do systemu szalunku traconego

Producent praktycznie nie prowadzi istotnych działań promocyjnych wspierających

partnerów handlowych.

Spółka rozpoczęła rok 2019 z ofertą 4 mieszkań i trzech stanowisk garażowych

w budynku przy ul. Giedroycia. Tak jak poinformowaliśmy Wspólników

– podsumowując inwestycję podczas ubiegłorocznego Zwyczajnego Zgromadzenia -

w pierwszej połowie 2019r. przeprowadzono skuteczną sprzedaż tych lokali oraz

zamknięto sprzedaż powierzchni w lokalu garażu wielostanowiskowego. Wraz ze

sprzedażą ostatnich przestrzeni w tym budynku Spółka przestała wnosić opłaty do

Wspólnoty Mieszkaniowej i nie płaci podatku od tej nieruchomości.

Pozostające własnością Spółki nieruchomości na terenie przemysłowym przy

ul. Bocznej 6 były w zdecydowanej większości wydzierżawione (na moment

sporządzania niniejszego Sprawozdania do wynajęcia pozostają powierzchnie biurowe

nad byłą halą produkcyjną a na koniec kwietnia wpłynęło wypowiedzenie umowy

dzierżawy na część hali produkcyjnej i wiaty magazynowej, funkcjonująca tam od

wielu lat Spółka przenosi się do nowej siedziby – prowadzone są rozmowy

z potencjalnymi dzierżawcami). Uzyskiwana wartość czynszów pokrywała bieżące

koszty utrzymania poszczególnych przestrzeni i obciążenia podatkowe. Mając jednak

na uwadze bieżącą sytuację Spółki, duże prawdopodobieństwo konieczności

poniesienia nakładów na remonty oraz ryzyko braku podmiotów zainteresowanych

dzierżawą (najmem), Zarząd Spółki zlecił wykonanie operatu szacunkowego wyceny

tych nieruchomości i od przełomu 2018 i 2019 prowadzi działania mające na celu

nawiązanie kontaktu z podmiotami zainteresowanymi tego typu nieruchomościami.

Rynek dla tego typu nieruchomości (obiekty o długiej historii eksploatowania) jest

bardzo trudny – poszczególne podmioty wybierają raczej nowoczesne obiekty

(budowa, dzierżawa) dopasowane dokładnie do swoich potrzeb.


D. Promocja

Podobnie jak w latach ubiegłych zaangażowanie w działania promocyjne w 2019 roku

nie było intensywne i ograniczono się do korzystania z podstawowych form promocji

oferty tj. własnych serwisów internetowych.

E. Perspektywa

Początek roku 2020 zdawał się potwierdzać, że branża budowlana utrzyma

niewielki ale stabilny wzrost. Wiadome było, że nadal trudne będzie pozyskanie

wysoko rentownych inwestycji, że utrzyma się na rynku duża konkurencja

(niejednokrotnie z ofertą usług w cenach, które można by określić dumpingowymi).

Niezmienne pozostałyby – wcześniej opisane – czynniki determinujące warunki

funkcjonowania Spółki. Jednak nikt nie spodziewał się, że na przełomie lutego

i marca 2020r. firmy budowlane podobnie jak i cała gospodarka staną o obliczu

wyzwania o nieobliczalnych obecnie skutkach – pandemią koronawirusa. Doszło do

sytuacji, w której przynajmniej chwilowo na dalszy plan zeszły ceny materiałów

budowlanych czy brak fachowców. Pojawiły się ryzyka: wstrzymywania budów,

odkładania realizacji planów inwestycyjnych na nieznany czas czy „spustoszeń”

kadrowych - w sytuacji zachorowań czy też obowiązkowej kwarantanny. Dla Spółki

Thermodom istotnym problemem może stać się zmniejszenie strumienia

finansowego na inwestycje budowlane od prywatnych inwestorów – obecnie w tej

grupie odczuwalna jest niepewność i wyczekiwanie. Nastąpił już dość szybki odpływ

pracowników zagranicznych – 4 pracowników z Ukrainy wyjechało do swojego kraju

(oznacza to dla Spółki utratę niewielkiej brygady wykonawczej). Na moment

sporządzania niniejszego sprawozdania nasza Spółka kontynuuje prace na wszystkich

zakontraktowanych budowach – bez większych zakłóceń. Choć obawy o przyszłe

funkcjonowanie w innych obszarach gospodarki są nieco większe to nastroje w branży

budowlanej wynikające z długofalowych skutków pandemii nie są optymistyczne.

Pojawiły się sygnały o zaostrzeniu polityki kredytowej i gwarancyjnej banków również

wobec sektora budowlanego. Jeszcze większe obostrzenia i wyższe marże stosowane

przez banki zniwelują efekt obniżonych stóp procentowych i ostudzą zapał

inwestycyjny inwestorów. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pandemia COVID-19

przyczyni się do zmniejszenia liczby inwestycji państwowych i samorządowych, nie

wiadomo tylko, jak duża będzie skala tych ograniczeń. Spółka stara się wykorzystywać

możliwości niwelowania negatywnych skutków sytuacji korzystając w możliwym

zakresie z tzw. tarczy antykryzysowej.

W odniesieniu do składników nieruchomościowych majątku trwałego (obiekty

przy ul. Bocznej 6), konieczna jest ciągła analiza stanu technicznego i ewentualne

prowadzenie działań modernizacyjno – remontowych (tych niezbędnych) tak aby

utrzymać obecnych i pozyskać nowych dzierżawców przestrzeni przeznaczonych do

wynajmu/wydzierżawienia. Bardzo istotne będzie znalezienie dzierżawcy części hali

produkcyjnej. Koniecznym jest wzmocnienie działań zorientowanych na sprzedaż

poszczególnych składników majątku (niewykorzystywanych w działalności

podstawowej). W tym celu podjęto współpracę z biurami nieruchomości

specjalizującymi się w nieruchomościach komercyjnych, oferta została przedstawiona

również podmiotom działającym na terenie przemysłowym przy ul. Bocznej –

dotychczas żaden podmiot nie wykazał większego zainteresowania. Niestety stan

wizualny i techniczny budynków i budowli wynikający z ich zużycia w długim okresie

użytkowania a przy tym skromnych działaniach modernizacyjnych znacząco utrudnia

rozmowy z potencjalnymi klientami.

Spółka pozostaje głównym akcjonariuszem Spółki KB Fadom (48,51%), posiada

30,95% udziałów w Spółce Pol-Dom oraz 0,49% akcji w Spółce Akcyjnej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości. W maju 2019r. dokonano umorzenia dwóch ostatnich

udziałów w Spółce Euro-Mix – uzyskana wartość z umorzenia wyniosła 244,800,00zł

a koszty wyniosły 12.441,90zł co dało zysk w kwocie 232.358,10zł, od którego

zapłacono podatek dochodowy w wysokości 44.148,00zł. Spółka Pol-Dom aktywnie

stara się pozyskać nabywców na nieruchomości gruntowe na terenie przemysłowym

przy ul. Bocznej w Żorach. Thermodom, może być z racji posiadanych udziałów w tej

Spółce beneficjentem korzyści finansowych (zwrot dopłat i wypłaty dywidend).

Mając na uwadze treść Sprawozdania i sytuację gospodarczą Spółki, Zarząd

wnosi do Zgromadzenia Wspólników podjęcie dyskusji uwzględniającej

przedstawione dane, wyrażenie opinii oraz wypracowanie propozycji, które

strategicznie określą przyszłe funkcjonowanie firmy.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,3
4,9
6,2
27
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,8
1,1
31,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,4
1,5
1,7
13
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,8
2,3
2,8
19,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0,1
155,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,6
0,7
15,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
0
0,2
2949
EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
0
0,1
248,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1
1,5
1,9
23,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
0
0,2
2949
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,6
0
0,1
623,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-31,1
0,4
11,5
11,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-13,2
0,1
3,1
3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
81,1
64
60,4
-3,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-17,9
0,9
2,4
1,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-11,9
0,1
3,1
3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
36
34
56
22
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży