SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"
UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ
TAX ID7252007330
Rate company:
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"
TAX ID7252007330
KRS0000334762
No opinion. Add your first review

address

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ

NIP

7252007330
Copy

REGON

100726395
Copy

KRS

0000334762
Copy

Legal form

cooperative

Register Address

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2009-08-11

Date of commencement of economic activity

2009-08-11

Act signature

RDF/393796/22/96

Pkd codes

56.10.A - Restaurants and other eating places

10.85.Z - Manufacture of prepared meals and dishes

56.10.B - Mobile eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

56.30.Z - Beverage serving activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

90.04.Z - Operation of arts facilities

93.13.Z - Operation of fitness facilities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MANAGEMENT
Barbara Krystyna Szataniak
Chairman Of The Board
Marcin Paweł Gęsikowski
Deputy President Of The Management Board
Marek Kopczyński
Deputy President Of The Management Board

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ EXOOP ZA 2019.r.


ZA ROK 2019

ŁÓDŹ , 2019


DANE ORGANIZACYJNE:


NAZWA: Spółdzielnia socjalna Exoop

FORMA PRAWNA: Spółdzielnia socjalna

SIEDZIBA: Łódź

ADRES: ul. Snycerska 6, 91-302 Łódź

e-mail: [email protected]

KRS: 0000 334 762

NIP: 725 200 73 30

Regon: 100 726 395W imieniu Spółdzielni działają:

Barbara Szataniak- prezes zarządu

Marcin Gęsikowski- z-ca prezesa zarządu

Marek Kopczyński- z-ca prezesa zarząduSposób reprezentacji podmiotu:

Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu, zamieszczając

na dokumencie swoje podpisy.


Spółdzielnia Socjalna Exoop, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006.r.

O spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Z 2006.r. nr.94 poz.651 z póz.zm.) ustawy z dnia 16 września 1982- Prawo Spółdzielcze (t.j.Dz. U. Z 2003.r. Nr.188 poz.1848, z pózn.zm) innych ustaw szczególnych oraz Statutu.


Spółdzielnia Socjalna Exoop powstała na zebraniu założycielskim członków, w dniu 26 czerwca 2009.r., została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w

Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000 334 762


Organy Spółdzielni:

 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd Spółdzielni


Członkowie Spółdzielni:

  1. Barbara Szataniak

  2. Marcin Gęsikowski

  3. Marek Kopczyński

  4. ********* *******

  5. ****** *******


 Zarząd Spółdzielni: 

 Zarząd Spółdzielni składa się z Prezesa i dwóch zastępców Prezesa, którzy są członkami

 Zarządu.

 W składzie na dzień 31.12.2019.r.

  1. Barbara Szataniak- prezes zarządu

  2. Marcin Gęsikowski- z-ca prezesa zarządu

  3. Marek Kopczyński- z-ca prezesa zarządu


Reprezentacja Spółdzielni składa się z dwóch członków zarządu, zamieszczając na dokumencie swoje podpisy.


Działalność spółdzielni:

Spółdzielnia prowadziła działalność na podstawie przepisów:

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006.r. O spółdzielniach socjalnych (Dz.U.z 2006.r nr.94 poz.651 z póz.zm.)

* Ustawy z dnia 16 września 1982.r.- Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. Z 2003.r. nr.188, poz.1848 z póz.zm.)

* Ustaw szczególnych

* StatutuSpółdzielnia- podstawowe obszary działalności: Spółdzielnia w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie

wynajmu sali oraz cateringu od stycznia do maja 2019.r. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, zarząd spółdzielni socjalnej Exoop, na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.05.2019.r. Podjął uchwałę nr.01/05/2019.r. O zawieszeniu działalności spółdzielni z dniem 01.06.2019.r. Do dnia 30.05.2021.r. Decyzja została podyktowana wyższą koniecznością z uwagi na brak zleceń

na przestrzeni 4 miesięcy, w okresie którym spółdzielnia ponosiła wyłącznie koszty utrzymania działalności. Brak rezerwacji i zleceń na dalszy okres działalności spowodował podjęcie takiej decyzji. Rok obrotowy zamknęliśmy stratą, którą pokryliśmy z wypracowanego zysku uzyskanego w poprzednim 2018 roku.Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółdzielni w 2019.r.

*Zawieszenie działalności od dn.01.06.2019.r. - do dn.30.05.2021.r.Liczba zatrudnionych na dzień 3I.12.2019.r.

Ogółem- 0W 2019.r. spółdzielnia nie korzystała z gwarancji bankowych i nie udzielała żadnych poręczeń osobom fizycznym i prawnym.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
33,3
1,7
-94,8
Liabilities and provisions Indicator description
44,5
36,8
-17,3
Equity Indicator description
6,1
-5,3
-187,2
Total assets Indicator description
50,6
31,4
-37,9
Cash and cash equivalents Indicator description
39,8
31,4
-21
Depreciation Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
11,3
-11,5
-202
EBITDA Indicator description
11,3
-11
-197,5
Current assets Indicator description
50,6
31,4
-37,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
11,3
-11
-197,5
Net profit / loss Indicator description
9,3
-11,5
-223,3
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
151,8
214,7
62,9
Return on sales (ROS) Indicator description
28
-667,7
-695,7
Equity ratio Indicator description
12,1
-17
-29,1
EBITDA margin Indicator description
33,8
-638,3
-672,1
Gross profit margin Indicator description
33,8
-667,7
-701,5
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
463
7331
6868
Current ratio Indicator description
1,1
0,9
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-3,1
2,4
5,5
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector