Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
Ul. Chrobrego 31/82, 40-881 Katowice
TAX ID6342796867
Phone+48604469604
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication Technical consulting service Profile of company Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
TAX ID6342796867
KRS0000407117
Share capital336,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Chrobrego 31/82, 40-881 Katowice

Phone number

+48604469604

Website

rtc.biz.pl

About us

This text has been translated automatically

Who we are

RTC was founded in October 2011 as a response to the needs of the retail market in the field of professional support and implementation of IT projects using state-of-the-art technologies. In the case of software, the company's experience focuses on solutions for retail outlets, hotels, gas stations (Font and Back Office solutions, ERP, Business Intelligence). We offer business consulting at every stage of the investment, starting from the design and choosing the right solutions. In the operation, we use the best methodologies and good practices (Prince2, ITIL, Six Sigma). We have a mobile service operating throughout Poland supporting projects carried out and ServiceDesk accepting service requests and providing remote support services. The mission of the company is to provide the most modern and advanced solutions for representatives of the retail market taking into account their specificity and often unique requirements.

Certificates and Training

Comarch: COMARCH OPT! Implementation Workshops MA Comarch: Comarch OPT! MA Technical Authorization

Producers and Brands

Retail Technology Consulting recommends devices from world-renowned manufacturers: Argox, Bixolon, Brother, Casio, CipherLab, Cisco, Datacard, Datalogic, DLoG, DOTH, Hewlett-Packard, Honeywell, hw-engineering, M3Mobile, Motion Computing, Motorola, NBS Technologies, Panasonic, Toshiba, Zebra Technologies.

Activity type

distributor, service provider

Register Data

Full name

RTC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CHORZOWSKA 150, 40-101 KATOWICE

NIP

6342796867
Copy

REGON

242744948
Copy

KRS

0000407117
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-05-03

Register Address

UL. CHORZOWSKA 150, 40-101 KATOWICE

Date of registration in KRS

2012-01-04

Date of commencement of economic activity

2012-01-04

Act signature

RDF/449040/22/357

Website

rtc.biz.pl

Pkd codes

62.02.Z - Computer consultancy activities

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

62.01.Z - Computer programming activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM -WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Marek Rerich
Chairman Of The Board, 44 years old
shareholders
Marek Rerich

6680 udziałów o łącznej wartości 334.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

WSTĘP


RTC Group Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa spółki: Retail Technology Consulting Sp. z

o.o.) z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 150 w Katowicach działa na rynku

Polskim od 2011 roku.

Od samego początku działania, formą prawną działalności jest spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.


Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym była:

- sprzedaż usług informatycznych

- sprzedaż licencji i usług rozwiązania Business lntelligence firmy Qlik - swiatowego

lidera w analityce biznesowej (producenta platformy QUKSense i QLIKView) w oparciu

o uzyskane partnerstwo z firmą Qlik Tech (poprzez sub-partnestwo z firmą Hogart

Business Intelligence Sp. z o.o.)

- sprzedaż licencji i usług rozwiązania ERP firmy Comarch w oparciu o posiadane

partnerstwo z firmą Comarch

- sprzedaż produktów IT/RTV/AGD, oraz innych urządzeń elektronicznych

- sprzedaż produktów IT na podstawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o uzyskane

partnerstwo firmy HP Polska.

- usługi outsourcingu IT w obszarze analityki decyzyjnej i systemów scoringowych


Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII

Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407117.


Zarząd RTC Group Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Marek Rerich


Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił - 50 000,00zł. i składał się z 1000

udziałów po 50zł. każdy.Przedmiot działania


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

Sprzedaż licencji i usług informatycznych, rozwiązań Bl i ERP, realizowana na zlecenie.

Dostarczanie usług IT w oparciu o kluczowe kompetencje zespołu konsultantów RTC.Ogólne warunki działania Spółki


Spółka świadczy usługi doradcze, związane z przekazywaniem wiedzy eksperckiej w

obszarze usprawnienia oraz poprawy efektywności działalności firm i ich procesów

wewnętrznych - IT i Operacje.


W 2019 położony został nacisk na świadczenie usług specjalistycznych IT Klientom z

sektora usług oraz bankowego. Ten rodzaj sprzedaży stanowił dopełnienie

kompleksowej usługi świadczonej klientowi końcowemu.Struktura organizacyjna


Zarzqd


W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał jednoosobowy Zarząd


Prezes Zarządu - Marek RerichMiejsca prowadzenia działalności


Firma posiadała jedno miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres

rejestracji firmy: ul. Chorzowska 150, 40-101 KatowiceOrganizacja Spółki


Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi

z zarządzaniem, pozyskiwaniem zleceń oraz obsługą klienta kluczowego.Ocena finansowa


Sytuacja finansowa


Spółka zakończyła rok 2019 stratą w wysokości 102 744,75 złotych która zostanie

pokryta z zysku z kolejnego roku obrotowego. Rok 2019 był kluczowy dla firmy która 

pozyskała ważne kontrakty na obsługę IT na runku lokalnym i zagranicznym ale

wdrożenie nowego modelu biznesowego, pozyskanie nowych kadr (m.in. poprzez

współpracę w Hays Poland) jak i przygotowanie systemów rozliczeń wpłynęło na

negatywny wynik finansowy spółki.Przewidywany rozwój I sytuacja finansowa


Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy

usług informatycznych oraz integratora systemów IT.

Długookresowa strategia Spółki zakłada osiągnięcie sprzedaży w roku 2020 na

poziomie ok. 100% lepszym w porównaniu rok-do-roku 2019, fakt ten znacząca umocni

sytuację finansową firmy i umożliwi dalszą inwestycję w zasoby ludzkie oraz ogólny 

rozwój firmy.


Spółka kładzie duży nacisk na sprzedaż rozwiązań oraz usług wdrożeniowych Bl oraz

ERP w oparciu o technologie i produkty IT firmy Qlik Tech i Comarch. W 2020 roku

spółka zamierza powiększyć portfolio projektów wdrożeniowych dot. analityki

biznesowej, systemów decyzyjnych i rozwijać usługi outsourcingu usług na rynku

polskim i zagranicznym, co bezpośrednio powinno wpłynąć na poziom przychodów a

także osiągniętego zysku.Ryzyka, cele I metody zarządzania ryzykiem


W trakcie trwania działalności przedsiębiorstwa występują różne ryzyka. Wśród

zidentyfikowanych ryzyk występują między innymi:


Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Spółka prowadzi swoją działalność na rynku usług IT. Wyniki, jakie uzyskuje są ściśle 

związane ze potrzebami inwestycyjnymi w infrastrukturę IT a ta z kolei wiąże się z

zapotrzebowaniem klienta końcowego, na którego wpływ ma istniejąca sytuacją

makroekonomiczną w kraju.


Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m. in. tempo wzrostu gospodarczego,

poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Pogorszenie się

koniunktury gospodarczej może mieć negatywny wpływ na kolejne inwestycje

zmniejszenia zapotrzebowania na rozbudowę oraz unowocześnienie infrastruktury.


Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd dostosowuje swoją strategię sprzedaży oraz

dotarcia do nowej grupy klientów.Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych

zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność

Firmy.Ryzyko związane z konkurencją

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Z tego powodu Spółka narażona jest

na ryzyko działań konkurentów zmierzających do pozyskania klientów Spółki lub

oferowania lepszych warunków handlowych potencjalnym klientom Spółki. Na rynku

IT działalność prowadzi niezliczona rzesza przedsiębiorców (producentów) zarówno

krajowych, jak i zagranicznych mających doświadczenie w branży. Liczna

konkurencja w branży może mieć istotny wpływ na obniżanie w przyszłości cen

produktów oferowanych przez Spółkę, co w rezultacie może mieć ujemny wpływ na

wyniki finansowe.

Konkurencja ze strony innych podmiotów wymaga przy tym od Spółki stałego

poprawiania swojej oferty pod względem cenowym, asortymentowym jak i

jakościowym. Spółka, nie ma bezpośredniego wpływu na działania swoich

konkurentów, ale dzięki przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii, oraz

stałej analizie i elastycznemu reagowaniu na ich działania jest w stanie z nimi

skutecznie rywalizować. Czynnikiem wzmacniającym pozycję konkurencyjną będą

też z całą pewnością planowane inwestycje w kapitał ludzki.Ryzyko związane z nieściągalnością należności od odbiorców

Działalność Spółki obarczona jest nieznacznym ryzykiem związanym z

niespłacalnościq należności przez odbiorców. Średni odsetek zaległych należności

oscyluje na niewielkim poziomie, głównie może się to wiązać z przeciąganiem

terminów płatności. Spółka stara się przeciwdziałać powyższemu ryzyku poprzez

dokonywanie w miarę możliwości kontroli sytuacji finansowej odbiorców oraz częstymi

monitami i rozmowami w tym zakresie. Firma minimalizuje powyższe ryzyko

przede wszystkim poprzez własny monitoring bieżących należności.Ryzyko utraty zaufania odbiorców wobec Spółki


W każdej działalności gospodarczej występuje ryzyko utraty zaufania odbiorców,

którego przyczyną może być: nieterminowa realizacja zamówień, zła jakość

produktów, niekorzystne zmiany warunków handlowych (szczególnie dotyczące

płatności) itp. Wszystkie te elementy mogą niekorzystnie wpływać na wizerunek Spółki,

utratę zaufania, a co za tym idzie - do spadku liczby nowych zamówień.

Minimalizowanie powyższego ryzyka jest dla Spółki priorytetowym działaniem. Z racji

wieku działania Spółki na rynku, niezwykle ważne jest pozytywne budowanie

wizerunku firmy i dbanie o wzajemne zaufanie. W zakresie budowania zaufania Spółka

szczególną uwagę zwraca na jakość produktów, ich dostępność i sposób obsługi

klientów.Ryzyko związane z zasobami ludzkimi

W związku z faktem, że działalność Spółki ma charakter handlowy, Spółka w głównej

mierze potrzebuje skutecznych i doświadczonych doradców handlowych

posiadających nie tylko wiedzę sprzedażową ale także i produktową i techniczną.

Utrata kluczowych pracowników, w szczególności z działu może skutkować spadkiem

poziomu sprzedaży Spółki. Znalezienie skutecznych doradców

techniczno-handlowych jest często procesem długotrwałym. Spółka stara się

minimalizować wystąpienie ryzyka utraty kluczowych pracowników poprzez stałą,

elastyczną i aktywną politykę w zakresie oferowanych pracownikom warunków pracy

i wynagradzania oraz poprzez stosowanie programów motywacyjnych

przeznaczonych dla kluczowych pracowników.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
529
453
458,8
1,3
Liabilities and provisions Indicator description
262
356,1
538,7
51,3
Equity Indicator description
57,1
71,3
-48,3
-167,6
Total assets Indicator description
319,1
427,5
490,4
14,7
Cash and cash equivalents Indicator description
54,5
29,7
26,6
-10,6
Depreciation Indicator description
0
0
8,9
-∞
Gross profit / loss Indicator description
-40,8
14,2
-119,6
-939,3
EBITDA Indicator description
-91,8
9,3
-108,5
-1265,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
-91,8
9,3
-117,4
-1361,5
Current assets Indicator description
319,1
376,6
435
15,5
Net profit / loss Indicator description
-40,8
14,2
-119,6
-939,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-71,4
20
247,8
227,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-7,7
3,1
-26,1
-29,2
Equity ratio Indicator description
17,9
16,7
-9,8
-26,5
EBITDA margin Indicator description
-17,4
2,1
-23,6
-25,7
Gross profit margin Indicator description
-7,7
3,1
-26,1
-29,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
181
287
429
142
Current ratio Indicator description
1,2
1,1
0,8
-0,3
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,1
15,6
-2,5
-18,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector