"INDUAL" sp. z o.o.
Staszica 5, 26-220 Stąporków
TAX ID6581965534
Rate company:
"INDUAL" sp. z o.o.
TAX ID6581965534
KRS0000361374
Share capital400,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Staszica 5, 26-220 Stąporków

Website

www.indual.pl

About us

This text has been translated automatically

We are a modern and dynamically developing enterprise in the field of Industrial Automation. Thanks to a wide range of activities, from production to distribution, and a wealth of satisfied customers, we have established our position on the domestic market.

We guarantee professional technical advice regarding the selection of substitutes and the way of using products as well as the assistance of specialized and experienced staff. Our wide range includes products in the following categories:

- Industrial sensors

- Columns and signaling devices

- Relays and contactors

- Cables and connectors

- Pneumatic hoses

- Control and desktop

- Safety switches and curtains

- Limit switches

- Pull-wire switches

- Power supplies

We always strive to gain the full satisfaction of our clients with our experience and commitment, and good references and a growing group of companies with whom we have the privilege to cooperate are proofs of our professional integrity.

We invite you to cooperation.

Register Data

Full name

"INDUAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

NIP

6581965534
Copy

REGON

260405209
Copy

KRS

0000361374
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-09-07

Register Address

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

Date of registration in KRS

2010-07-28

Date of commencement of economic activity

2010-07-28

Act signature

RDF/483919/23/828

Website

www.indual.pl

Pkd codes

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

27 - Manufacture of electrical equipment

33 - Repair and installation of machinery and equipment

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

77 - Rental and leasing activities

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK

ZAKOŃCZONY 31.12.2017


1. Podłoże historyczne

INDUAL Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z 25.06.2010r przed notariuszem

Sławomirem Dębskim w jego Kancelarii we Włoszczowie przy ul. Ks. Biskupa Jaworskiego 1.

Postanowieniem z 28.07.2010r Sądu Rejonowego w Kielcach Spółka została wpisana do rejestru

handlowego pod nr KRS 0000361374.


2. Sytuacja kadrowa

W roku 2017 Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

Świadek Krystian — Prezes Zarządu

Turski Piotr Prokurent

Pięta Piotr-Vice prezes Zarządu

Na dzień 31.12.2017. r. w Spółce zatrudnionych było 13 osób.

3. Działalność spółki

Przedmiotem działalności Spółki w 2017r jest sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i

telekomunikacyjnego oraz części do niego

Sprzedaż poszczególnych punktów Spółki przedstawia się następująco:


 • Sprzedaż 9.354.848,93z1.


W roku 2017 firma Indual sp. z o.o. współpracowała z firmami zarówno w Polsce jak i za granicą.

Sprzedaż produktów Spółki kierowana jest przede wszystkim do klientów krajowych, głównie firm

przemysłowych. Mimo znacznej konkurencji na tym rynku sprzedaż znacznie wzrasta z miesiąca na

miesiąc. Jednocześnie należy pokreślić, że udział Spółki na rynku regionalnym wykazuje tendencję

rosnącą co pozwala sądzić. ,że podobnie może być na rynku krajowym. Uzasadniona zatem jest

decyzja o kontynuacji działalności.

4. Aktualna sytuacja finansowa spółki i przewidywania

W roku 2017 Spółka wykazała dochód netto w kwocie 1.051.854,86z1.

Jednocześnie należy wspomnieć, że koszt własny zakupu towarów w związku ze zwiększonymi

kosztami transportu morskiego związanego z zakupem towarów z Chin nie spowodował straty, co

oznacza ,że firma dobrze skalkulowała swoje ceny .

Osiągnięty przychód wyniósł 9.354.848,93z1; W trakcie tego samego okresu poniesione koszty

działalności operacyjnej wyniosły 8.049.507,41 zł. Pozostałe przychody operacyjne kształt wały się na

poziomie 37.441,56 zł.. W pozostałych kosztach operacyjnych mamy kwotę 10.372,24 zł. Przychody i

koszty finansowe to głównie różnice kursowe dodatnie bądź ujemne oraz odsetki zapłacone

dostawcom, kredytowe i budżetowi.

5. Zagrożenia

Największym problemem oprócz osłabienia kursu złotego wobec euro, i dolara co spowodowało, że

planowany import towarów może być mniej zyskowny w stosunku do pierwotnych założeń. Uzyskiwany

poziom marży na sprzedaży , przy dalszym osłabianiu się złotego, będzie niższy od zakładanego poziomu

na początku. W przyszłości Spółka zamierza korzystać z usług finansowych w celu zabezpieczenia się

przez ryzykiem kursowym, co pozwoli ustabilizować i kontrolować poziom uzyskiwanej marży

w poszczególnych obszarach sprzedaży.

6. Środki trwałe i majątek obrotowy spółki

Na dzień 31.12.2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 198.602,05 zł. Na wartść aktywów

trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków transportu oraz obiektów

inżynierii lądowej. W roku 2017 Spółka rozpoczęła inwestycje pozyskania własnego budynku

Wartość aktywów obrotowych Spółki na 31.12.2017 r. wynosiła 6.860.241,14z1.

Majątek obrotowy stanowią przede wszystkim zapasy towarów w kwocie 4.264.230,41z1 zaliczki do

dostawców 1.089.727,43 oraz należności krótkoterminowe w wysokości 1.445.501,89z1. oraz

inwesłycje krótkoterminowe w postaci środków na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie

34.691,25z1.

7. Kapitał i inne fundusze spółki

Kapitał własny Spółki w 31.12.2017 r. wynosił 3.203.861,80 zł. Kapitał podstawowy Spółki na dzień

31.12.2017 r. wynosił 400.000,00 zł i dzielił się na 8.000 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł

każdy. Kapitał zapasowy 1.752.006,94z1. utworzony z zysków z lat ubiegłych nie podzielonych, po

pokryciu strat

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2017 r. 3.854.981,39zł, z czego większość

dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.471.626,40 zł .

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie decyzji

o dalszym funkcjonowaniu Indual Sp. z o.o.

8. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych spółki

Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 182.621 87z1.

Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.

9. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

Najważniejszym zadaniem Spółki w roku 2018 jest osiągnięcie poziomu sprzedaży, który umożliwi

uzyskanie jeszcze lepszych wyników finansowych. Ma to być osiągnięte przede wszystkim poprzez

dynamiczne zwiększanie istniejącej bazy klientów. Planowane jest też wprowadzenie nowych

produktów do oferty sprzedaży ,co pozwoli na zwiększenie udziału Spółki w rynku ,oraz na

zaoferowanie swoim klientom jeszcze bogatszej oferty.

10. Informacje o ryzyku wynikającym z instrumentów finansowych

W związku ze znacznym wzrostem kursu euro i dolara wobec złotówki na przestrzeni ostatnich 3 lat

Spółka postanowiła zakładać lokaty bankowe od których uzyskane odsetki pozwolą zminimalizować

ewentualne straty kursowe w miarę możliwości wolnych środków finansowych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
12,4
13,2
18,2
37,9
Liabilities and provisions Indicator description
4,5
4,3
5,2
22,4
Equity Indicator description
4,5
5,7
7,5
31,2
Total assets Indicator description
9
10
12,7
27,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,2
0,1
-51,5
Depreciation Indicator description
0
0,1
0
-21,7
Gross profit / loss Indicator description
0
1,5
2,3
56,3
EBITDA Indicator description
1,7
1,6
2,3
48,4
Current assets Indicator description
8,6
9,7
11,3
16,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,7
1,5
2,3
51
Net profit / loss Indicator description
0
1,2
1,8
47,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
21,1
23,8
2,7
Return on sales (ROS) Indicator description
0
9,1
9,8
0,7
Equity ratio Indicator description
50,2
57,1
58,8
1,7
EBITDA margin Indicator description
14
11,8
12,7
0,9
Gross profit margin Indicator description
0
11
12,5
1,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
131
93
67
-26
Current ratio Indicator description
1,9
2,9
3,4
0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
1,6
1,4
-0,2
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download docx
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector