ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Telekomunikacja Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne Profil firmy "INDUAL" sp. z o.o.
"INDUAL" sp. z o.o.
NIP6581965534
KRS0000361374
Kapitał zakładowy400 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Staszica 5, 26-220 Stąporków

Strona internetowa

www.indual.pl

O Firmie

Jesteśmy nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w dziedzinie Automatyki Przemysłowej. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności, od produkcji po dystrybucję, oraz rzeszy zadowolonych klientów ugruntowaliśmy swoją pozycję na rodzimym rynku.

Gwarantujemy Państwu profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru zamienników i sposobu użytkowania produktów oraz pomoc wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry. W naszej szerokiej ofercie znajdują się produkty w kategoriach:

- Czujniki przemysłowe

- Kolumny i sygnalizatory

- Przekaźniki i styczniki

- Przewody i złącza

- Przewody pneumatyczne

- Sterowanie i pulpit

- Wyłączniki bezpieczeństwa i kurtyny

- Wyłączniki krańcowe

- Wyłączniki linkowe

- Zasilacze

Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem dążymy zawsze do uzyskania pełnej satysfakcji naszych klientów, a dobre referencje i wciąż poszerzające się grono firm, z którymi mamy zaszczyt współpracować to dowody naszej rzetelności zawodowej.

Zapraszamy do współpracy.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"INDUAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

NIP

6581965534
Copy

REGON

260405209
Copy

KRS

0000361374
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-07

Adres rejestrowy

UL. PRZEMYSŁOWA 6, 26-200 KORNICA

Data rejestracji w KRS

2010-07-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-07-28

Sygnatura akt

RDF/357948/21/917

Strona WWW

www.indual.pl

Kody Pkd

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

77 - Wynajem i dzierżawa

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Piotr Henryk Pięta
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
Krystian Remigiusz Świadek
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Krystian Remigiusz Świadek

28,57% 2 720 udziały o łącznej wartości 136 000,00 zł

71,43% 5 280 udziałów o łącznej wartości 264 000,00 zł

PROKURA
Małgorzata Krystyna Turska
prokura samoistna, 48 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK

ZAKOŃCZONY 31.12.2017


1. Podłoże historyczne

INDUAL Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z 25.06.2010r przed notariuszem

Sławomirem Dębskim w jego Kancelarii we Włoszczowie przy ul. Ks. Biskupa Jaworskiego 1.

Postanowieniem z 28.07.2010r Sądu Rejonowego w Kielcach Spółka została wpisana do rejestru

handlowego pod nr KRS 0000361374.


2. Sytuacja kadrowa

W roku 2017 Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

Świadek Krystian — Prezes Zarządu

Turski Piotr Prokurent

Pięta Piotr-Vice prezes Zarządu

Na dzień 31.12.2017. r. w Spółce zatrudnionych było 13 osób.

3. Działalność spółki

Przedmiotem działalności Spółki w 2017r jest sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i

telekomunikacyjnego oraz części do niego

Sprzedaż poszczególnych punktów Spółki przedstawia się następująco:


 • Sprzedaż 9.354.848,93z1.


W roku 2017 firma Indual sp. z o.o. współpracowała z firmami zarówno w Polsce jak i za granicą.

Sprzedaż produktów Spółki kierowana jest przede wszystkim do klientów krajowych, głównie firm

przemysłowych. Mimo znacznej konkurencji na tym rynku sprzedaż znacznie wzrasta z miesiąca na

miesiąc. Jednocześnie należy pokreślić, że udział Spółki na rynku regionalnym wykazuje tendencję

rosnącą co pozwala sądzić. ,że podobnie może być na rynku krajowym. Uzasadniona zatem jest

decyzja o kontynuacji działalności.

4. Aktualna sytuacja finansowa spółki i przewidywania

W roku 2017 Spółka wykazała dochód netto w kwocie 1.051.854,86z1.

Jednocześnie należy wspomnieć, że koszt własny zakupu towarów w związku ze zwiększonymi

kosztami transportu morskiego związanego z zakupem towarów z Chin nie spowodował straty, co

oznacza ,że firma dobrze skalkulowała swoje ceny .

Osiągnięty przychód wyniósł 9.354.848,93z1; W trakcie tego samego okresu poniesione koszty

działalności operacyjnej wyniosły 8.049.507,41 zł. Pozostałe przychody operacyjne kształt wały się na

poziomie 37.441,56 zł.. W pozostałych kosztach operacyjnych mamy kwotę 10.372,24 zł. Przychody i

koszty finansowe to głównie różnice kursowe dodatnie bądź ujemne oraz odsetki zapłacone

dostawcom, kredytowe i budżetowi.

5. Zagrożenia

Największym problemem oprócz osłabienia kursu złotego wobec euro, i dolara co spowodowało, że

planowany import towarów może być mniej zyskowny w stosunku do pierwotnych założeń. Uzyskiwany

poziom marży na sprzedaży , przy dalszym osłabianiu się złotego, będzie niższy od zakładanego poziomu

na początku. W przyszłości Spółka zamierza korzystać z usług finansowych w celu zabezpieczenia się

przez ryzykiem kursowym, co pozwoli ustabilizować i kontrolować poziom uzyskiwanej marży

w poszczególnych obszarach sprzedaży.

6. Środki trwałe i majątek obrotowy spółki

Na dzień 31.12.2017 r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 198.602,05 zł. Na wartść aktywów

trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków transportu oraz obiektów

inżynierii lądowej. W roku 2017 Spółka rozpoczęła inwestycje pozyskania własnego budynku

Wartość aktywów obrotowych Spółki na 31.12.2017 r. wynosiła 6.860.241,14z1.

Majątek obrotowy stanowią przede wszystkim zapasy towarów w kwocie 4.264.230,41z1 zaliczki do

dostawców 1.089.727,43 oraz należności krótkoterminowe w wysokości 1.445.501,89z1. oraz

inwesłycje krótkoterminowe w postaci środków na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie

34.691,25z1.

7. Kapitał i inne fundusze spółki

Kapitał własny Spółki w 31.12.2017 r. wynosił 3.203.861,80 zł. Kapitał podstawowy Spółki na dzień

31.12.2017 r. wynosił 400.000,00 zł i dzielił się na 8.000 równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł

każdy. Kapitał zapasowy 1.752.006,94z1. utworzony z zysków z lat ubiegłych nie podzielonych, po

pokryciu strat

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2017 r. 3.854.981,39zł, z czego większość

dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.471.626,40 zł .

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie decyzji

o dalszym funkcjonowaniu Indual Sp. z o.o.

8. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych spółki

Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 182.621 87z1.

Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.

9. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

Najważniejszym zadaniem Spółki w roku 2018 jest osiągnięcie poziomu sprzedaży, który umożliwi

uzyskanie jeszcze lepszych wyników finansowych. Ma to być osiągnięte przede wszystkim poprzez

dynamiczne zwiększanie istniejącej bazy klientów. Planowane jest też wprowadzenie nowych

produktów do oferty sprzedaży ,co pozwoli na zwiększenie udziału Spółki w rynku ,oraz na

zaoferowanie swoim klientom jeszcze bogatszej oferty.

10. Informacje o ryzyku wynikającym z instrumentów finansowych

W związku ze znacznym wzrostem kursu euro i dolara wobec złotówki na przestrzeni ostatnich 3 lat

Spółka postanowiła zakładać lokaty bankowe od których uzyskane odsetki pozwolą zminimalizować

ewentualne straty kursowe w miarę możliwości wolnych środków finansowych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
12,4
13,2
18,2
37,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,5
4,3
5,2
22,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,5
5,7
7,5
31,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
9
10
12,7
27,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0,1
-51,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0
-21,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
1,5
2,3
56,3
EBITDA Opis wskaźnika
1,7
1,6
2,3
48,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,6
9,7
11,3
16,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
1,2
1,8
47,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,7
1,5
2,3
51
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
21,1
23,8
2,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
9,1
9,8
0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
50,2
57,1
58,8
1,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
14
11,8
12,7
0,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0
11
12,5
1,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
131
93
67
-26
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
2,9
3,4
0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,6
1,4
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży