DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA
TAX ID5272813949
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medicines and supplements Profile of company DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5272813949
KRS0000687650
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA

NIP

5272813949
Copy

REGON

367887585
Copy

KRS

0000687650
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2017-07-24

Date of commencement of economic activity

2017-07-24

Act signature

WA.XII NS-REJ.KRS/30195/22/24

Pkd codes

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

64.99 - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

74 - Other professional, scientific and technical activities

77 - Rental and leasing activities

96 - Other personal service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Sławomir Piotr Ziegert
Member Of The Board, 57 years old
Piotr Krzysztof Grabowski
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Sławomir Piotr Ziegert

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Piotr Krzysztof Grabowski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Informacja o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Spółki


Sytuacja finansowa Spółki została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

kończący się dnia 31.12.2017 r.:

 • Suma bilansowa na dzień 31.12.2017 r. wynosi 111 306,30 PLN;

 • Strata brutto za rok 2017 wyniosła 40 026,57 PLN;

 Ujemny wynik finansowy Spółki w 2017 roku spowodowany jest poniesieniem kosztów

 bieżących Spółki, kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę,

 rozpoznaniem kosztów finansowych w wyniku aktualizacji wyceny aktywów Spółki.


 Spółka nie posiada znaczących przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych

 i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa Spółki jest

 zachowana.


 Brak zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki w okresie zakończonym dnia

 31.12.2017 roku, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania.


 Wszystkie informacje dotyczące zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w okresie

 zakończonym dnia 31.12.2017 roku zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki.


2. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń


 Ocena ryzyka nie wskazała na istnienie żadnych okoliczności, które miałyby wpływ na zagrożenie

 działalności Spółki.


 Spółka kontroluje ryzyko na poziomie operacyjnym i nie stosuje specyficznych instrumentów

 zabezpieczania ryzyka.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju


 Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.


4. Przewidywany rozwój Spółki


 Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania Spółka planuje dalszy rozwój w zakresie

 przedmiotu działalności Spółki.


5. Nabycie udziałów własnych


 W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła udziałów własnych.


6. Posiadane przez Spółkę oddziały


   Spółka nie posiada oddziałów.


7. Zatrudnienie w Spółce


   Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017 roku, Spółka nie zatrudniała

   pracowników.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
111,3
25,2
35,6
41,2
Total operating revenue Indicator description
255,2
15,1
23,6
56,6
Gross profit / loss Indicator description
54,4
-91,8
-15,3
83,4
Liabilities and provisions Indicator description
66,3
72
97,7
35,6
Equity Indicator description
45
-46,8
-62
-32,7
Current assets Indicator description
111,3
25,2
35,6
41,2
Net profit / loss Indicator description
40
-91,8
-15,3
83,4
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
15,7
-608,4
-64,7
543,7
Gross profit margin Indicator description
21,3
-608,4
-64,7
543,7
Equity ratio Indicator description
40,5
-185,3
-174,1
11,2
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector