Apperise Group sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 111 /-, 00-102 Warszawa
TAX ID6783154514
Phone+48602628553
Rate company:
Apperise Group sp. z o.o.
TAX ID6783154514
KRS0000555359
Share capital100,100.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Marszałkowska 111 /-, 00-102 Warszawa

Phone number

+48602628553

Website

http://www.apperise.com

About us

This text has been translated automatically

Apperise Group is involved in the creation of Web Sources, Mobile for Business and Business Intelligence platforms.

We create systems that connect companies with their clients, improve sales or logistics as well as any other business process.

We have extensive experience in creating dedicated solutions for the needs of enterprises and their integration with already existing ERP, CRM or SCM systems.

We also have a team of specialists in the areas of: Systems Integration, Reporting, Data Warehouse, Big Data, MDM Systems, Data Quality and PIM (Product Information Management).

We know that efficient and reliable IT technology translates directly into the level of satisfaction of customers and co-workers. That's why we would like to cooperate with you and present our offer.

With our team, every project related to IT systems

It will be your pleasure.

We provide our clients with specialized systems in many industries:

· Medicine and pharmacy

· Industry and construction

· Finance and banking

· Law

· E-commerce

· Etc.

We create software for clients from Poland, Belgium, the Netherlands and Scandinavian countries.

More information about us can be found in the attached files and we invite you to visit our websites:

www.apperise.com and www.eversyne.com

Apperise Group sp. Z o. O

ul. Marszałkowska 111 Warsaw 00-102 Telephone: 602 628 553 Email: [email protected] www.apperise.com

Activity type

manufacturer, broker, distributor, service provider

Register Data

Full name

APPERISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARSZAŁKOWSKA 111, 00-102 WARSZAWA

NIP

6783154514
Copy

REGON

361372153
Copy

KRS

0000555359
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-06-20

Register Address

UL. MARSZAŁKOWSKA 111, 00-102 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2015-04-27

Date of commencement of economic activity

2015-04-27

Act signature

RDF/451240/22/518

Website

http://www.apperise.com

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.21.Z - Publishing of computer games

58.29.Z - Other software publishing

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

85.59.A - Teaching of foreign languages

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Karol Kmieć
Member Of The Board, 40 years old
Tomasz Jan Korczak
Member Of The Board, 40 years old
shareholders
Karol Kmieć

50% 1001 udziałów o łącznej wartości 50.050,00 zł

Tomasz Jan Korczak

50% 1001 udziałów o łącznej wartości 50.050,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

Apperise Group Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) została założona aktem notarialnym z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555359

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (00-102), ul. Marszałkowska 111.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem.

2. INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ

Główne wielkości finansowe w roku obrotowym 01-01-2019 do 31-12-2019 ukształtowały się następująco:

• Suma bilansowa: 61 637,96 zł

• Wynik finansowy netto – zysk: 3 703,28) zł

Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki w roku obrotowym jako stabilną. W kolejnym roku przewiduje się akwizycję

nowych kontraktów i rozwój działalności handlowej.

3. INFORMACJE O ZDARZENIACH ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W

ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma

negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów mogą

mieć wpływ na sytuację jednostki w 2020 roku. Kierownictwo uważa taką sytuację za wydarzenie niepowodujące

korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansowej, wymagające dodatkowych

ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących wpływu obecnej sytuacji na

jednostkę. Ewentualny wpływ będzie uwzględniony w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za 2020

rok.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI

Zarząd przewiduje stabilny rozwój Spółki w kolejnym roku obrotowym.

5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Nie dotyczy.

6. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O RYZYKACH: ZMIANY CEN, KREDYTOWYM, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW

PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST SPÓŁKA

Spółka w roku obrotowym nie posiadała innych instrumentów finansowych niż środki pieniężne oraz należności i

zobowiązania dotyczące podstawowej działalności operacyjnej.

10. INFORMACJE O PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM,

ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH

STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Spółka nie prowadziła aktywnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

11. ZATRUDNIENIE

Spółka w roku obrotowym nie zatrudniała pracowników.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Spółka w roku obrotowym nie prowadziła działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

13. RYZYKO I ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI

Nie dotyczy

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
370,6
508,8
561,5
10,3
Liabilities and provisions Indicator description
23,1
27,2
98,6
262
Equity Indicator description
38,5
33,9
-1
-102,8
Total assets Indicator description
61,6
61,1
97,6
59,7
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,3
0
Cash and cash equivalents Indicator description
15,1
16,6
40,1
141,8
Gross profit / loss Indicator description
4,2
-4,2
-34,9
-721,4
EBITDA Indicator description
23,3
5,9
-24,7
-516,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
23,1
5,7
-25
-539,5
Current assets Indicator description
31,4
31,2
67,9
117,8
Net profit / loss Indicator description
3,7
-4,6
-34,9
-654,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9,6
-13,6
3662,7
3676,3
Return on sales (ROS) Indicator description
1
-0,9
-6,2
-5,3
Equity ratio Indicator description
62,5
55,5
-1
-56,5
EBITDA margin Indicator description
6,3
1,2
-4,4
-5,6
Gross profit margin Indicator description
1,1
-0,8
-6,2
-5,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
23
20
64
44
Current ratio Indicator description
1,4
1,1
0,7
-0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
0
-0,1
1
1,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector