Apperise Group sp. z o.o.
Ul. Marszałkowska 111 /-, 00-102 Warszawa
NIP6783154514
TEL+48602628553
Oceń firmę:
Apperise Group sp. z o.o.
NIP6783154514
KRS0000555359
Kapitał zakładowy100 100,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Marszałkowska 111 /-, 00-102 Warszawa

Numer telefonu

+48602628553

Strona internetowa

http://www.apperise.com

O Firmie

Apperise Group zajmuje się tworzeniem S ystemów Webowych, platform Mobilnych dla Biznesu oraz Business Intelligence.

Tworzymy systemy łączące firmy z ich Klientami, usprawniające sprzedaż czy logistykę jak również każdy inny proces biznesowy.

Posiadamy szerokie doświadczenia w tworzeniu dedykowanych rozwiązań na potrzeby przedsiębiorstw oraz ich integracji z istniejącymi już systemami klasy ERP, CRM czy SCM.

Dysponujemy także zespołem specjalistów w zakresie: Integracji Systemów, Raportowania, Hurtowni danych, Big Data, Systemów MDM, Data Quality oraz PIM (Product Information Management).

Wiemy, że sprawna i niezawodna technologia IT przekłada się bezpośrednio na poziom zadowolenia Klientów oraz Współpracowników. Dlatego chcielibyśmy nawiązać z Państwem współpracę i przedstawić naszą ofertę.

Z naszym zespołem, każdy projekt związany z systemami IT

będzie dla Państwa przyjemnością.

Dostarczamy naszym Klientom specjalistyczne systemy w wielu branżach:

· Medycyna i farmacja

· Przemysł i budownictwo

· Finanse i bankowość

· Prawo

· Handel elektroniczny

· Itp.

Tworzymy oprogramowanie dla Klientów z Polski, Belgii, Holandii oraz krajów Skandynawskich.

Więcej informacji o nas znajdą Państwo w załączonych plikach oraz zapraszamy do odwiedzenia naszych stron:

www.apperise.com oraz www.eversyne.com

Apperise Group sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111 Warszawa 00-102 Telefon: 602 628 553 Email: [email protected] www.apperise.com

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

APPERISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MARSZAŁKOWSKA 111, 00-102 WARSZAWA

NIP

6783154514
Copy

REGON

361372153
Copy

KRS

0000555359
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-20

Adres rejestrowy

UL. MARSZAŁKOWSKA 111, 00-102 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2015-04-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-04-27

Sygnatura akt

RDF/451240/22/518

Strona WWW

http://www.apperise.com

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

63.11.Z - Przetwarzanie danych

85.59.A - Nauka języków obcych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

Apperise Group Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) została założona aktem notarialnym z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555359

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (00-102), ul. Marszałkowska 111.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem.

2. INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ

Główne wielkości finansowe w roku obrotowym 01-01-2019 do 31-12-2019 ukształtowały się następująco:

• Suma bilansowa: 61 637,96 zł

• Wynik finansowy netto – zysk: 3 703,28) zł

Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki w roku obrotowym jako stabilną. W kolejnym roku przewiduje się akwizycję

nowych kontraktów i rozwój działalności handlowej.

3. INFORMACJE O ZDARZENIACH ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W

ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma

negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów mogą

mieć wpływ na sytuację jednostki w 2020 roku. Kierownictwo uważa taką sytuację za wydarzenie niepowodujące

korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansowej, wymagające dodatkowych

ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących wpływu obecnej sytuacji na

jednostkę. Ewentualny wpływ będzie uwzględniony w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za 2020

rok.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI

Zarząd przewiduje stabilny rozwój Spółki w kolejnym roku obrotowym.

5. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Nie dotyczy.

6. NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O RYZYKACH: ZMIANY CEN, KREDYTOWYM, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW

PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST SPÓŁKA

Spółka w roku obrotowym nie posiadała innych instrumentów finansowych niż środki pieniężne oraz należności i

zobowiązania dotyczące podstawowej działalności operacyjnej.

10. INFORMACJE O PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM,

ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH

STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Spółka nie prowadziła aktywnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

11. ZATRUDNIENIE

Spółka w roku obrotowym nie zatrudniała pracowników.

12. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Spółka w roku obrotowym nie prowadziła działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

13. RYZYKO I ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI

Nie dotyczy

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
370,6
508,8
561,5
10,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
23,1
27,2
98,6
262
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
38,5
33,9
-1
-102,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
61,6
61,1
97,6
59,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
15,1
16,6
40,1
141,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
4,2
-4,2
-34,9
-721,4
EBITDA Opis wskaźnika
23,3
5,9
-24,7
-516,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
31,4
31,2
67,9
117,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,7
-4,6
-34,9
-654,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
23,1
5,7
-25
-539,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,6
-13,6
3662,7
3676,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
-0,9
-6,2
-5,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
62,5
55,5
-1
-56,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,3
1,2
-4,4
-5,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
-0,8
-6,2
-5,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
23
20
64
44
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,1
0,7
-0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0
-0,1
1
1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży