ALFA SPED Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków
TAX ID6792834154
Phone+48 12 269 22 11
Rate company:
ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Transport and road haulage Mixed Profile of company ALFA SPED Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ALFA SPED Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
TAX ID6792834154
KRS0000442189
No opinion. Add your first review

address

ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków

Phone number

+48 12 269 22 11

Website

http://www.alfasped.pl

About us

This text has been translated automatically

Alfa-Sped Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna has been operating on the Polish market since September 1994. We are a company with an established market position that provides comprehensive logistics services. In our activity, we are guided by values ​​in the pursuit of creating a stable business environment. Our approach is appreciated by a number of external auditors, which translates into the certificates we obtain. The FAIR-PLAY company is not only the title that our company has been receiving continuously since 2008, it is also the way of thinking of all our employees, which in combination with the quality management system confirmed by the ISO 9001: 2008 certificate gives an image of our priorities. We believe that it is thanks to functioning in accordance with values ​​that our company has been building long-term relationships based on trust for years. SCOPE OF ACTIVITY: TRANSPORT We specialize in full truck loads, full loads, and transport of goods on domestic routes. We have: • Standard semi-trailers with a length of 13.60 m and a load capacity of 24 tons. • Dedicated to transport food products with isothermal semi-trailers with the possibility of two-side side loading / unloading of the SCHMITZ brand. • SILVERGREEN coolers with low dead weight and DOPPELSTOCK equipment - rails on the side walls of the building at the top of which there are beams with the possibility of adjusting their height. Adjusting the height of the beams allows you to create a second loaded level as needed. This practical solution enables the transport of goods on two levels (double floor). The capacity of such a trailer is 33 + 33 euro pallets. After disassembling the beams system or suspending them under the upper part of the trailer, a standard cold store with a capacity of 33 euro pallets is created. • Berger Ecotrail® semi-trailers with isothermal curtains. In Berger Ecotrail® semitrailers, thanks to the use of modern technology, the weight has been reduced to 4.7 tonnes, thanks to which it is possible to transport loads exceeding the standard 24 tonnes. At present, the average weight of the loads transported by us on these trailers exceeds 26 tonnes, which translates into the possibility of transporting an additional 4 to 5 pallets of your products with one isothermal transport, and hence reducing the unit cost of transport (PLN / pallet). STORAGE Loading terminals, x-dock warehouses is the latest project, which has been permanently included in the portfolio of our services. Thanks to the experience gained in this industry, we can boast of successes in the organization of storage facilities for a specific client as well as in the use of existing infrastructure for new orders. By delivering loads to this type of warehouse, we learned how to set all processes and set priorities to ensure trouble-free handling of logistics operations. Our warehouses are equipped with loading ramps of various heights allowing the loading of various types of cars - from standard trailers with a length of 13.6 meters to buses with a load capacity of 2 Euro. Pallets. Refrigeration chambers are equipped with each warehouse, thanks to which we are able to provide an uninterrupted cooling chain for products requiring controlled temperature of transport and storage. DISTRIBUTION We complete the entire logistics process with distribution services. We have cars with a capacity of 2 to 20 epal equipped with a loading elevator and refrigeration units. We specialize in the distribution of food, alcoholic beverages and beverages. We provide comprehensive support for grocery stores on local markets using the current fleet as well as the dedicated fleet. Our drivers are always in constant contact with the recipients of the goods, which together with the use of modern IT systems ensuring optimal delivery planning translates into reliability and conscientiousness of all deliveries.

Short URL on Google+

google.com/+ALFASPEDSpzooSKAKraków

Activity type

service provider

Register Data

Full name

ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KAPELANKA 13B, 30-347 KRAKÓW

NIP

6792834154
Copy

REGON

120001038
Copy

KRS

0000442189
Copy

Legal form

partnership limited by shares

ALEO.com Registration Date

2013-10-31

Register Address

UL. KAPELANKA 13B, 30-347 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2012-12-03

Date of commencement of economic activity

2012-12-03

Act signature

RDF/386759/22/2

Website

http://www.alfasped.pl

Pkd codes

49.41.Z - Freight transport by road

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

52.10.A - Warehousing and storage of fuel gases

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.B - Inland transportation agencies activities

52.29.C - Other transportation agencies activities

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

77.12.Z - Rental and leasing of other motor vehicle, excluding motorcycles


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityCOMPLEMENTARIES REPRESENTING THE COMPANY
representation type
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: RAFAŁ ŚWIDER - PREZES ZARZĄDU ORAZ ANNA KIENDRACHA - WICEPREZES ZARZĄDU
COMPLEMENTARIES REPRESENTING THE COMPANY

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

KOMPLEMENTARIUSZA

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ALFA SPED SP. Z O.O. SKA

za okres od 01.01.2019-31.12.2019 roku


1. Stan prawny i władze jednostki

Pełna nazwa podmiotu: Alfa Sped Sp. z o.o. SKA

Adres siedziby: ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków

NIP: 6792834154


Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Alfa-Sped Kazimierz i Małgorzata Kaczmarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, na mocy uchwały wspólników powziętej w dniu 19 października 2012 roku i zaprotokołowanej przez notariusza Anetę Deflorian z Kancelarii Notarialnej Aneta Deflorian ul. Starowiślna 22/2, 31-032 Kraków, Repertorium A numer 1791/2012

Spółka dokonała wpisu i została zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w dniu 03.12.2012 pod numerem KRS 0000442189.


Władze Spółki:

W okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 Zarząd komplementariusza Spółki pracował w składzie:

Rafał Świder - Prezes Zarządu Komplementariusza

Małgorzata Kaczmarczyk – Członek Zarządu Komplementariusza


2. Charakterystyka działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 49, 42, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z PRZEPROWADZKAMI
 • 52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 52, 29, B, DZIAŁALNOSC SRÓDLADOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 02, 40, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z LESNICTWEM
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE
 • 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
 • 52, 29, C, DZIAŁALNOSC POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI


3. Kapitał podstawowy Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 362 400,00 zł i składał się z kapitału zakładowego 362 400,00 zł (który dzielił się na 3624 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja) oraz kapitału zapasowego 121 800,00 zł utworzonego z: wkładu pieniężnego gotówkowego komplementariusza kwota 1 000,00 zł oraz z podziału zysku za 2016 Repertorium A nr 9352/2017 kwota 120 800,00 zł.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


4. Zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki w roku obrachunkowym 01.01.2019-31.12.2019

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka osiągała przychody głównie z tytułu sprzedaży usług transportowych oraz paliwa. W przypadku wielkości kosztowych dominującą pozycję stanowiły koszty zakupu usług transportowych, zakup paliwa oraz pozostałe koszty związane z bieżącymi naprawami samochodów, materiały eksploatacyjne, wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej, obsługą prawną i kadrowa oraz koszty wynagrodzeń i leasingu.


5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

5.1. Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Spółka za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019 wykazała zysk w kwocie 1.565.349,32. Suma bilansowa w roku obrotowym 01.01.2019-31.12.2019 wyniosła 9.696.896,78 zł. Na chwilę obecną, Spółka posiada niezbędne środki finansowe do kontynuowania działalności gospodarczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

5.2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Według wiedzy Zarządu nie zaszły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu, mające wpływ na aktywa i pasywa bilansu Spółki za rok obrachunkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Nie wystąpiły żadne istotne zakłócenia w pracy Zarządu Spółki, które mogłyby wpłynąć na wiarygodność i rzetelność udostępnianych informacji i ich udokumentowanie. Udostępniono podmiotowi badającemu wszystkie księgi rachunkowe i potwierdzającą je dokumentację, oraz wszystkie protokoły Zgromadzeń Udziałowców i Zarządu. Spółka przestrzegała wszystkich warunków umów, które - w przypadku odstąpienia od nich - mogłyby w sposób istotny wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka ma bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki poza ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ujęte zostały wszystkie zobowiązania, zarówno bieżące jak i warunkowe, ujawniono wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim.

Po dniu bilansowym na początku roku 2020 zaistniało ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Wirus ma zasięg globalny i w sposób znaczący wpływa na wszystkie gałęzie gospodarek krajowych jak i światowych. Spółka traktuje to zdarzenie jako zdarzenie po dniu bilansowym jako że może mieć ono znaczący wpływ na działalność gospodarczą Spółki w roku 2020. Na obecnym etapie nie jest możliwy do oszacowania monetarna skala wpływu ww. zdarzenia


6. Przewidywany rozwój Spółki

W bieżącym roku Spółka nadal koncentruje się na podstawowym rodzaju działalności tj usługach transportowych .


7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie miała istotnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.


8. Nabycie udziałów własnych

W bieżącym roku obrotowym i po dacie bilansowej Spółka nie nabywała udziałów własnych.


9. Posiadane przez Spółkę oddziały i zakłady

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.


10. Instrumenty finansowe

Spółka w minionym roku obrotowym nie stosowała specyficznych instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym.


11. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyko stopy procentowej:

Ryzyko stopy procentowej w Spółce występuje w przypadku korzystania z leasingu finansowego, którego oprocentowanie jest zmienne. Ze względu na skalę finansowania i warunki finansowania zawarte w umowach leasingowych, niekorzystna zmiana stopy procentowej nie zagraża w istotny sposób rentowności Spółki. Spółka nie dokonuje transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe:

Spółka będąc świadomą zagrożenia ryzyka kredytowego wnikliwie dokonuje wstępnej weryfikacji klientów. Ponadto, dzięki wdrożonym procedurom bieżącego monitorowania należności narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego, gdyż dostawy towarów są rozproszone wśród wielu klientów, dlatego też zdaniem Zarządu narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest bardzo ograniczone.

Ryzyko płynności:

Celem Spółki jest utrzymanie ciągłości finansowania jej działalności. Spółka finansuje swoją działalność głównie z uzyskanych zysków z prowadzonej działalności. Dla utrzymania płynności, Spółka wypracowane zyski przekazuje na kapitały zapasowe, monitoruje na bieżąco przepływy pieniężne, aby w przypadku zwiększenia ryzyka pozyskać środki z innych źródeł.

Ryzyko walutowe:

Spółka dokonuje nielicznych transakcji walutowych. Są to zakupy towarów, licencji, programów i usług, opiewające na niewielkie kwoty w stosunku do skali działania Spółki, a więc nie mają one wpływu na jej sytuację finansową. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko zmiany kursów walutowych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
32,3
33,3
38,1
14,4
Liabilities and provisions Indicator description
7,6
7,1
7,6
7,6
Equity Indicator description
0,2
1,1
2
91,3
Total assets Indicator description
7,8
8,2
9,7
18,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
81,9
Depreciation Indicator description
0,4
0,7
0,8
19,1
Gross profit / loss Indicator description
-0,3
0,9
1,9
113,2
EBITDA Indicator description
0,2
1,7
2,8
68,3
Current assets Indicator description
4,8
4,3
5,5
27,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,2
1
2
102,1
Net profit / loss Indicator description
-0,3
0,8
1,6
105,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-142,3
71,1
76,4
5,3
Return on sales (ROS) Indicator description
-0,9
2,3
4,1
1,8
Equity ratio Indicator description
2,6
13,1
21,1
8
EBITDA margin Indicator description
0,6
5
7,3
2,3
Gross profit margin Indicator description
-0,8
2,7
5,1
2,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
57
50
43
-7
Current ratio Indicator description
0,9
1
1,2
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
16,3
2,4
1,5
-0,9
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector