Obserwuj kategorię

Odpady i surowce wtórne (323)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z7

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbinek

Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110, 62619 , Sadlno, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Urzędów, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

Gmina Urzędów
ul. Rynek 26, 23250 , Urzędów, Polska

Data nie została określona

Odbiór i gospodarowanie odpadami w okresie 24 miesięcy

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
ul. Kwiatkowskiego 15, 82300 , Elbląg, Polska

Data nie została określona

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60770 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica-Zdrój, działająca poprzez jednostkę organizacyjną - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37, 33380 , Krynica-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119, 21065 , Rybczewice, Polska

Data nie została określona

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Komancza”

Gmina Komańcza
Komańcza 166, 38543 , Komańcza, Polska

Data nie została określona

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Starcza

Gmina Starcza
Gminna 4, 42261, Starcza, Polska

Data nie została określona

Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących.

Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04549 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Usunięcie odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działek wg arkusza mapy 132 i 133 przy ulicy Architektów w Lesznie

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15, 64100 , Leszno, Polska

Data nie została określona

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15110 , Białystok, Polska

Data nie została określona

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019”z podziałem na 2 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85010, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

"Usługa utworzenia i prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta i Gminy Buk".

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
ul. św. Michała 43, 61119 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45085 , Opole, Polska

Data nie została określona

utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26, 39300 , Mielec, Polska

Data nie została określona

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Okrężna 11, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2018 roku

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15110 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usługi letniego utrzymania czystości i porządku na terenie Leśnej i Pobiednej w 2018 roku.

Gmina Leśna
Rynek 19, 59820 , Leśna, Polska

Data nie została określona

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
ul. Rynek 26, 37600 , Lubaczów, Polska

Data nie została określona

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z obiektów w jednostkach i instytucjach wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3, 75901 , Koszalin, Polska

Data nie została określona

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zawodzie, 34460 , Szczawnica, Polska

Data nie została określona

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 - NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Berka Joselewicza 8, 33200, Dąbrowa Tarnowska, Polska

Data nie została określona

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy Dopiewo obejmująca następujące zadania: a) Zadanie nr 1: Zbiórka odpadów gromadzonych w koszach ulicznych na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów . b) Zadanie nr 2: Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Dopiewo oraz unieszkodliwianie odpadów.

Gmina Dopiewo
ul. Leśna, 62070 , Dopiewo, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13, 14200 , Iława, Polska

Data nie została określona

opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku, ul. Bielska 66

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa 33, 09400 , Płock, Polska

Data nie została określona

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4, 47420 , Kuźnia Raciborska, Polska

Data nie została określona

Zagospodarowanie odpadów 19 12 10 tj. odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane po sortowaniu odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ZUO Sp. z o.o. w Elblągu, poprzez ich przetwarzanie.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu
Mazurska 42, 82300 , Elbląg, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do budynków komunalnych i socjalnych Gminy Czerwonak oraz odprowadzanie ścieków z tych budynków do kanalizacji sanitarnej

Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39, 62004 , Czerwonak, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków wraz z usługami towarzyszącymi

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05400 , Otwock, Polska

Data nie została określona

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

Gmina Bystrzyca Kłodzka
Henryka Sienkiewicza 6, 57500 , Bystrzyca Kłodzka, Polska

Data nie została określona

Zagospodarowanie odpadów PSZOK

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
Marklowicka 21, 44300 , Wodzisław Śląski, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku
Zielna 13/21, 87800 , Włocławek, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i utylizacjia odpadów pokonsumpcyjnych o kodzie 20 01 08 z Zakładu Karnego w Czarnem w roku 2018/2019

Zakład Karny
ul. Pomorska 1, 77330 , Czarne, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu Szczecina.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Klonowica 5, 71241 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Modlińska 197, 03122 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru (wraz z załadunkiem), transportu, przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwienia odpadów innych niż komunalne i biologiczne zgodnie z ich właściwościami z jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie Krakowa

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31007 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z obiektów w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER"

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12, 05510 , Konstancin-Jeziorna, Polska

Data nie została określona

Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 – półprodukt do produkcji paliwa alternatywnego w 2018r.

BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kabaty 2, 34300 , Żywiec, Polska

Data nie została określona

Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej będących w administracji Gminy Halinów i targowiska gminnego znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego oraz z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów, a także kontenerów typu KP-7 – z terenu Gminy Halinów w 2018 roku

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
ul. Spółdzielcza 1, 05074 , Halinów, Polska

Data nie została określona

Usługi sprzętowe walcem wibracyjnym na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Matejki 6, 41800 , Zabrze, Polska

Data nie została określona

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty
ul. Niepodległości 6, 12120 , Dźwierzuty, Polska

Data nie została określona

Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi, umywalek na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10, 30633 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do RIPOK i ZUO.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady, 66530 , Drezdenko, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług porządkowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rzeźnicza 1, 59300 , Lubin, Polska

Data nie została określona

Transport i przetwarzanie odpadów o kodach: 16 01 03, 17 03 80, 20 03 03 zbieranych w OZK sp. z o.o. w Olsztynie z możliwością składania ofert częściowych.

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Lubelska, 10410 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Transport odpadów dla Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. KS. P. Wawrzyniaka 33, 88100, Inowrocław, Polska

Data nie została określona

„Wykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych w 2018 roku na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”- zamówienie na usługi powtarzane (umowa podstawowa nr 175/17 z dnia 17.07.2017r.)

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
al. Krakowska 257, 02133 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczanych przez mieszkańców odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15110 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 38, 41605 , Świętochłowice, Polska

Data nie została określona

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520, Złocieniec, zachodniopomorskie, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z7