„Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I”

Organizator

Zarząd Budynków Miejskich
Al. Wojska Polskiego
44240 Żory
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I” Opis przedmiotu zamówienia: 1) roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy - Rejon I oraz w miarę potrzeb w innych budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach. 2) stała całodobowa obsługa i utrzymanie (w szczególności usuwanie awarii i konserwacja) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej wynikające z bieżącej eksploatacji, wraz z wykonaniem okresowych przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach - Rejon I, a wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 3) usługodawca powinien być płatnikiem podatku VAT, 4) usługodawca powinien posiadać telefon oraz samochód, 5) dyspozycyjność całodobowa, 6) doświadczenie w prowadzeniu robót wod.-kan. c.o. i gaz, 7) Rozliczenie robót będzie następować na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych w oparciu o umowę i narzuty oraz aktualne cenniki „Sekocenbudu”. 8) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, między innymi, osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W/w wymóg opisany został w punkcie 27 SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500267749-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Zarząd Budynków Miejskich: „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630329-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 27255211900000, ul. Al. Wojska Polskiego , 44240 Żory, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 356 464, e-mail zp@zbmzory.pl, faks 324 356 344.
Adres strony internetowej (url): www.zbm.zory.bip.net.pl menu przedmiotowe/Przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.WA.321.1.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: „Roboty budowlane i remontowe oraz całodobowa obsługa i utrzymanie w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach w 2019r – Rejon I” Opis przedmiotu zamówienia: 1) roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy - Rejon I oraz w miarę potrzeb w innych budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach. 2) stała całodobowa obsługa i utrzymanie (w szczególności usuwanie awarii i konserwacja) instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej wynikające z bieżącej eksploatacji, wraz z wykonaniem okresowych przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZBM w Żorach - Rejon I, a wyszczególnionych w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 3) usługodawca powinien być płatnikiem podatku VAT, 4) usługodawca powinien posiadać telefon oraz samochód, 5) dyspozycyjność całodobowa, 6) doświadczenie w prowadzeniu robót wod.-kan. c.o. i gaz, 7) Rozliczenie robót będzie następować na podstawie kosztorysów powykonawczych wykonanych w oparciu o umowę i narzuty oraz aktualne cenniki „Sekocenbudu”. 8) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, między innymi, osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. W/w wymóg opisany został w punkcie 27 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 50720000-8, 50000000-5, 50700000-2, 45330000-9, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Instalatorstwo Sanitarne Paweł Kaczmarczyk
Email wykonawcy: pawelkaczmarczyk2@gmail.pl
Adres pocztowy: ul. Rudzka 11 B
Kod pocztowy: 44-240
Miejscowość: Żory
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.