„DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH”

Organizator

Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Warszawska 44
25312 Kielce
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. Zamawiający informuje, że przy dostawie materiałów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość materiałów, które zostaną odebrana to 70% z każdej wymienionej pozycji w załączniku nr 1. 3.3. Wymagania techniczne. 3.3.1 Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne tzn. wyprodukowane przez producenta sprzętu, w którym będą eksploatowane zgodnie z wyszczególnieniem materiałów zawartym w załączniku „Wymagania szczegółowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych”. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe czyli:  wcześniej nie eksploatowane,  nie uzupełnione,  nie przerobione. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu/tonera wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz/toner, nowe opakowanie.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500267550-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Sąd Rejonowy w Kielcach: „DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621079-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 32234700000, ul. ul. Warszawska 44, 25312 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 495 600, e-mail kierownik.finansowy@kielce.sr.gov.pl, faks 413 442 935.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Numer Gosp. 026-03/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych. Zamawiający informuje, że przy dostawie materiałów będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które mogą być odebrane w trakcje realizacji zamówienia. Natomiast gwarantowana ilość materiałów, które zostaną odebrana to 70% z każdej wymienionej pozycji w załączniku nr 1. 3.3. Wymagania techniczne. 3.3.1 Zamawiający dopuszcza materiały eksploatacyjne oryginalne tzn. wyprodukowane przez producenta sprzętu, w którym będą eksploatowane zgodnie z wyszczególnieniem materiałów zawartym w załączniku „Wymagania szczegółowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych”. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe czyli:  wcześniej nie eksploatowane,  nie uzupełnione,  nie przerobione. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tuszu/tonera wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności nie noszącego cech otwierania, posiadającego nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz/toner, nowe opakowanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV: 30192113-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 501735.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 66
Kod pocztowy: 90-516
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 326339.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 364988.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 434613.98
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.