Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim

Organizator

Urząd Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32600 Oświęcim
Polska
Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-11-08 00:00

Opis

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim. 3.2. W ramach zamówienia należy wykonać: - odśnieżanie dróg, chodników, zatok autobusowych, placów itp. - zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej (gołoledzi) przez stosowanie materiałów uszorstniających - wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu. 3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1 – sołectwo Brzezinka i Pławy Zadanie 2 – sołectwo Harmęże i Rajsko Zadanie 3 – sołectwo Zaborze i Poręba Wielka Zadanie 4 – sołectwo Grojec i Stawy Grojeckie zadanie 5 – sołectwo Włosienica, Dwory Drugie, Stawy Monowskie 3.4 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.5 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia wyszczególnionych w pkt. 3.3 3.6 Miejsce realizacji: Sołectwo Brzezinka i Pławy – dla zadania częściowego: 1 Sołectwo Harmęże i Rajsko – dla zadania częściowego: 2 Sołectwo Zaborze i Poręba Wielka – dla zadania częściowego: 3 Sołectwo Grojec i Stawy Grojeckie – dla zadania częściowego: 4 Sołectwo Włosienica, Dwory Drugie, Stawy Monowskie – dla zadania częściowego: 5 W zakresie zadania częściowego nr 4- sołectwa Grojec i Stawy Grojeckie, Wykonawca przyjmuje dodatkowo wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Grojec ul. Beskidzka na długości 550 mb na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego w Krakowie a Gminą Oświęcim. W związku z powyższym Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z w/w porozumienia, a w szczególności wykonywanie usługi zimowego utrzymania chodnika w Standardzie I – (opis standardu I zawiera załącznik nr 1 do umowy). 3.7 Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspokojenia roszczeń związanych z realizacja zadań częściowych będących przedmiotem zamówienia, a w szczególności Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w tym w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.8 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia 3.9 Wykonawca zobowiązuje się iż na dzień uruchomienia (rozpoczęcia) akcji zimowej wyposaży pojazdy, przeznaczone do wykonywania usługi określonej w umowie w urządzenie zapewniające monitoring pracy sprzętu. Urządzenie ma rejestrować dane związane z pracą pojazdów. Wykonawca zapewni dostęp on-line Zamawiającemu do danych znajdujących się na serwerze oraz dostarczy Zamawiającemu indywidualne konto do logowania (najpóźniej w dniu uruchomienia akcji zimowej). Urządzenie zamontowane na pojazdach oraz oprogramowanie powinny umożliwić Zamawiającemu pozyskanie na bieżąco (on-line) informacji dotyczących pracy pojazdu w zakresie: trasy, prędkości i czasu przejazdu, aktualnego położenia pojazdu i miejsc zatrzymania. Oprogramowanie ma rejestrować i zapisywać w/w dane w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu dostęp do nich przez cały okres obowiązywania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego, ciągłego działania oprogramowania. Koszty związane z wyposażeniem pojazdów w odbiorniki GPS oraz koszty związane z korzystaniem przez Zamawiającego z oprogramowania oraz dostępu do danych z monitoringu pokryje Wykonawca. Wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS oraz monitoring pracy sprzętu Wykonawcy, ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli na...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268441-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Urząd Gminy Oświęcim: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630432-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 54046900000, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 844 95 00, e-mail gmina@gminaoswiecim.pl, faks 33 844 95 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminaoswiecim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.2712.22.2018.GK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim. 3.2. W ramach zamówienia należy wykonać: - odśnieżanie dróg, chodników, zatok autobusowych, placów itp. - zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej (gołoledzi) przez stosowanie materiałów uszorstniających - wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu. 3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie 1 – sołectwo Brzezinka i Pławy Zadanie 2 – sołectwo Harmęże i Rajsko Zadanie 3 – sołectwo Zaborze i Poręba Wielka Zadanie 4 – sołectwo Grojec i Stawy Grojeckie zadanie 5 – sołectwo Włosienica, Dwory Drugie, Stawy Monowskie 3.4 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.5 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia wyszczególnionych w pkt. 3.3 3.6 Miejsce realizacji: Sołectwo Brzezinka i Pławy – dla zadania częściowego: 1 Sołectwo Harmęże i Rajsko – dla zadania częściowego: 2 Sołectwo Zaborze i Poręba Wielka – dla zadania częściowego: 3 Sołectwo Grojec i Stawy Grojeckie – dla zadania częściowego: 4 Sołectwo Włosienica, Dwory Drugie, Stawy Monowskie – dla zadania częściowego: 5 W zakresie zadania częściowego nr 4- sołectwa Grojec i Stawy Grojeckie, Wykonawca przyjmuje dodatkowo wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Grojec ul. Beskidzka na długości 550 mb na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego w Krakowie a Gminą Oświęcim. W związku z powyższym Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z w/w porozumienia, a w szczególności wykonywanie usługi zimowego utrzymania chodnika w Standardzie I – (opis standardu I zawiera załącznik nr 1 do umowy). 3.7 Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspokojenia roszczeń związanych z realizacja zadań częściowych będących przedmiotem zamówienia, a w szczególności Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, w tym w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.8 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia 3.9 Wykonawca zobowiązuje się iż na dzień uruchomienia (rozpoczęcia) akcji zimowej wyposaży pojazdy, przeznaczone do wykonywania usługi określonej w umowie w urządzenie zapewniające monitoring pracy sprzętu. Urządzenie ma rejestrować dane związane z pracą pojazdów. Wykonawca zapewni dostęp on-line Zamawiającemu do danych znajdujących się na serwerze oraz dostarczy Zamawiającemu indywidualne konto do logowania (najpóźniej w dniu uruchomienia akcji zimowej). Urządzenie zamontowane na pojazdach oraz oprogramowanie powinny umożliwić Zamawiającemu pozyskanie na bieżąco (on-line) informacji dotyczących pracy pojazdu w zakresie: trasy, prędkości i czasu przejazdu, aktualnego położenia pojazdu i miejsc zatrzymania. Oprogramowanie ma rejestrować i zapisywać w/w dane w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu dostęp do nich przez cały okres obowiązywania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego, ciągłego działania oprogramowania. Koszty związane z wyposażeniem pojazdów w odbiorniki GPS oraz koszty związane z korzystaniem przez Zamawiającego z oprogramowania oraz dostępu do danych z monitoringu pokryje Wykonawca. Wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS oraz monitoring pracy sprzętu Wykonawcy, ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli nad realizacją zamówienia. 3.10 Rozpoczęcie realizacji zimowego utrzymania dla każdego zadania (zadania od 1 – 5 ) przewiduje się z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub śliskości z gotowością na dzień 29 października 2018 r., a termin zakończenia pozostawania w gotowości do świadczenia w/w usług określa się na 30 kwietnia 2019 r. 3.11 Usługi wykonywane będą w dni robocze, niedziele i święta. 3.12 Koordynatorem akcji na terenie poszczególnych sołectw będzie sołtys danego sołectwa, który potwierdzał będzie rodzaj wykonywanej usługi niezbędnej dla prawidłowego utrzymania dróg. 3.13 Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał sprzętowo-materiałowy oraz gotowość rozpoczęcia akcji do dwóch godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku sprzętu najmowanego, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda umowy najmu na wybrany sprzęt. 3.14 Po zakończeniu akcji odśnieżania tj. w czasie obowiązywania umowy jednak nie później niż do 15 maja 2019 r. należy materiał rozsypany do posypywania dróg posprzątać – usunąć. 3.15 Zamawiający informuje, że wskazana ilości godzin w formularzu oferty dla poszczególnych zadań częściowych stanowi tylko i wyłącznie podstawę do przeprowadzenia badania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie zapewnia ciągłości świadczonych usługi. Ilość godzin uzależniona jest od opadów śniegu lub śliskości. 3.16 Rozliczenie Wykonawcy za wykonane usługi będzie następować na podstawie rzeczywistych godzin pracy wg cen jednostkowych niżej podanych pozycji określonych w ofercie tj.: a/ cena za 1 godz. odśnieżania b/ cena za 1 godz. posypywania włącznie z materiałem do posypywanie (materiał uszorstniający: piasek i żwiry, drobne kruszywa naturalne, grysy o uziarnieniu 2-4 mm) Materiał stosowany do uszorstnienia nawierzchni nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. c/ cena za 1 godz. odśnieżania wraz z posypywaniem włącznie z materiałem do posypywanie (materiał uszorstniający: piasek i żwiry, drobne kruszywa naturalne, grysy o uziarnieniu 2-4 mm) Materiał stosowany do uszorstnienia nawierzchni nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. d/ cena za 1 godz. posypywania włącznie z materiałem do posypywania (mieszanka piaskowo solna w proporcji 70% piasku 30% soli) e/ cena za 1 godz. odśnieżania wraz z posypywaniem włącznie z materiałem do posypywania (mieszanka piaskowo solna w proporcji 70% piasku 30% soli) f/ 1 godz. odśnieżania chodników g/ 1 godz. zimowego utrzymania chodnika wzdłuż DW nr 948 w standardzie I (dot. zadania nr 4) Ważne! Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów innych niż w/w ciąży na Wykonawcy. 3.17 Ceny określone w pkt 3.16. są cenami za godziny realizacji usług i nie obejmują czasu dojazdu do miejsca realizacji usługi. 3.18 Do rozliczenia Wykonawca załączy zestawienie wykonanych usług z potwierdzeniem rodzaju zrealizowanych usług przez koordynatora, które powinno być zgodne ze wskazaniami urządzeń monitorujących GPS, o których mowa w pkt. 3.9. 3.19 W przypadku niezgodności przedłożonego zestawienia ze wskazaniami urządzeń monitorujących GPS Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień oraz do ewentualnej korekty przedstawionego czasu realizacji danej usługi. Powyższe prawo przysługuje Zamawiającemu również na etapie składania meldunków przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 3.20. 3.20 Wykonawca usług zobowiązany jest do składania meldunków do siedziby zamawiającego każdego dnia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt):  do godz. 11:00 telefonicznie lub e-mailem z podaniem czasookresu pracy za dzień poprzedni,  za okres pracy w soboty, niedziele i święta meldunek należy podać do godz. 11:00 dnia następnego - „dnia roboczego” 3.21 Meldunek o którym mowa powyżej powinien zawierać następujące informacje:  rodzaj zrealizowanej usługi,  datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji usługi z podziałem na poszczególne sołectwa,  dane pojazdu realizującego usługę na danym sołectwie, umożliwiające jego identyfikację w systemie monitoringu pracy sprzętu, o którym mowa w pkt. 3.9. 3.22 Nie złożenie meldunku przez Wykonawcę w w/w terminie będzie równoznaczne z nie wykonaniem usługi w dniu poprzednim. 3.23 Brak potwierdzenia przez koordynatora rodzaju wykonywanej usługi za dany dzień będzie równoznaczne z nie wykonywaniem usługi w danym dniu 3.24 Na mocy art. 29.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę jednej osoby wykonującej czynności operatora sprzętu do odśnieżania dróg w zakresie świadczonych usług dla każdego zadania częściowego przedmiotu zamówienia odrębnie. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownik świadczący usługę o której mowa wyżej będzie w okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późń. zm.) zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim- sołectwo Brzezinka i Pławy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68888.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Zbigniew Jurkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 52A
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim- sołectwo Harmęże i Rajsko
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 58101.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Zbigniew Jurkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 52A
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82566.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82566.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82566.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim- sołectwo Zaborze i Poręba Wielka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76342.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONKRET Krzysztof Wysogląd
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107082.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107082.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107082.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim- sołectwo Grojec i Stawy Grojeckie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73240.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONKRET Krzystof Wysogląd
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106920.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w Gminie Oświęcim- sołectwo Włosienica, Dwory Drugie, Stawy Monowskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55138.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KONKRET Krzysztof Wysogląd
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Oświęcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77274.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77274.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77274.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.