Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie

Organizator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14
30529 Kraków
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.3.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które mają być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik numer 22 – wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia obejmują między innymi: 1) Budynek główny:  wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i nadziemnych, stropodachów,  wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromową,  wykonanie instalacji fotowoltaicznej,  wymianę instalacji c.o.,  wymianę instalacji wod. – kan.,  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 2) Budynek pralni z dobudówką:  wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i nadziemnych, oraz połaci dachowej,  budowę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną,  wymianę instalacji c.o. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji wod.-kan. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 3) Budynek administracyjny:  wykonanie instalacji odgromowej oraz ocieplenie ścian fundamentowych, nadziemnych, stropodachu,  wymianę instalacji c.o. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji wod.-kan. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 4. Szczegółowy zakres robót określają: 1) dokumentacja opracowana przez Polskie Centrum Energii Odnawialnej „SOLARPOL”, 2) dokumentacje projektowe – projekty budowlane i wykonawcze, 3) przedmiary, 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5) zestawienia materiałów i wyposażenia, 6) dokumentacja własna Domu Pomocy Społecznej, a to: a) branża: instalacje c.o.:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  przedmiar robót (instalacje zewnętrzne),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b) branża: instalacje wod.-kan.:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  przedmiar robót (instalacje zewnętrzne),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c) branża: instalacje elektryczne:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki numer 1 – 13 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw własnych oznacza to, że zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej Specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiad...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500268109-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Kraków: Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559504-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500011037-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500038748-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska 14, 30529 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (url): www.mops.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
271.2.81.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.3.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które mają być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik numer 22 – wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia obejmują między innymi: 1) Budynek główny:  wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i nadziemnych, stropodachów,  wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromową,  wykonanie instalacji fotowoltaicznej,  wymianę instalacji c.o.,  wymianę instalacji wod. – kan.,  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 2) Budynek pralni z dobudówką:  wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i nadziemnych, oraz połaci dachowej,  budowę instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną,  wymianę instalacji c.o. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji wod.-kan. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 3) Budynek administracyjny:  wykonanie instalacji odgromowej oraz ocieplenie ścian fundamentowych, nadziemnych, stropodachu,  wymianę instalacji c.o. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji wod.-kan. (w budynku i zewnętrznej),  wymianę instalacji elektrycznej,  sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym korekty audytu energetycznego z uwzględnieniem prac rzeczywiście wykonanych). 4. Szczegółowy zakres robót określają: 1) dokumentacja opracowana przez Polskie Centrum Energii Odnawialnej „SOLARPOL”, 2) dokumentacje projektowe – projekty budowlane i wykonawcze, 3) przedmiary, 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5) zestawienia materiałów i wyposażenia, 6) dokumentacja własna Domu Pomocy Społecznej, a to: a) branża: instalacje c.o.:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  przedmiar robót (instalacje zewnętrzne),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, b) branża: instalacje wod.-kan.:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  przedmiar robót (instalacje zewnętrzne),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c) branża: instalacje elektryczne:  projekt budowlano- wykonawczy,  przedmiar robót (budynek główny, pawilon żeński, budynek pralni i budynek administracyjny),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załączniki numer 1 – 13 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw własnych oznacza to, że zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej Specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w trzech budynkach, w których będą wykonywane roboty, zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w szczególności z dokumentacją, o której mowa w ust. 4 powyżej. Termin wizji lokalnej można uzgodnić telefonicznie z upoważnionym przedstawicielem użytkownika obiektu, Panem Markiem Kuligiem pod numerem telefonu 12 255 41 87 lub przedstawicielem Zamawiającego, Panem Grzegorzem Dziokiem pod numerem telefonu 12 616 54 31. 6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389) dla każdego z budynków osobne. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje określone przez Zamawiającego w przedmiarach z uwzględnieniem wymogów określonych w zestawieniach materiałów, urządzeń i wyposażenia.

II.4) Główny kod CPV: 31712331-9
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45211200-1,
45211200-1,
45232140-5,
45262500-6,
45310000-3,
45321000-3
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 3 października 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta przy ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1 w Krakowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/10/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Damian Broda SAWBUD, , ul. Jesionowa 20, 32-091, Michałowice, kraj/woj. małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3704644.85 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/11/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy o roboty dodatkowe w zakresie obróbek blacharskich, montaż kolców przeciw ptakom, wykonania sufitów w budynku głównym, robót tynkarskich i malarskich, a także robót zamiennych w zakresie oświetlenia Ledowego.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy o roboty dodatkowe w zakresie obróbek blacharskich, montaż kolców przeciw ptakom, wykonania sufitów w budynku głównym, robót tynkarskich i malarskich, a także robót zamiennych w zakresie oświetlenia Ledowego.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podstawę prawną dokonania zmian stanowią: art. 144 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp., dalej §8 ust. 2 pkt. 2 ppkt. „b” "f" i „h”; §8 ust. 2 pkt. 5; §8 ust. 2 pkt. 7 ppkt. „c” i §8 ust. 2 pkt. 8 ppkt. „b” umowy. Zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych i stronie internetowej zamawiającego oraz umowie przewidziano możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie. Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na podstawie którego dokonano zmiany wynagrodzenia wykonawcy, nie ogranicza zakresu możliwych do dokonania zmian w umowie, w tym kwoty. Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. zakazuje zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że (…) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. W realiach niniejszej sprawy konieczności wykonania robót dodatkowych objętych przedmiotowym aneksem nie można było przewidzieć w chwili szacowania wartości zamówienia. Zmiana wykonawcy byłaby całkowicie nieuzasadniona ekonomicznie i technologicznie, gdyż przedmiotem zmiany są między innymi roboty budowlane związane z wykonaniem obróbek blacharskich. Zaszła również konieczność wykonania robót tynkarskich i malarskich w zakresie większym niż przewidziano to w kosztorysach inwestorskich, a wynikłych ze złego ich stanu. Dodatkowo zakres robót zwiększył się o prace związane z wykonaniem sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych z uwagi na ich zły stan. W trakcie wykonywania bruzd pod nowa instalację elektryczną tynki odspajają się. Ekspertyza technicza wskazuje na konieczność zabezpieczenia sufitów w sposób gwarantujacy pełne bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi. Wykonanie prac w powyższym zakresie jest konieczne dla prawidłowego wykonania robót podstawowych i może być powierzone dotychczasowemu wykonawcy robót z uwagi na ich ścisły związek z robotami wykonywanymi na podstawie dotychczas zawartej umowy. Nadto, aneks obejmuje swym zakresem roboty zamienne w zakresie oświetlenia ledowego. Zakres rzeczoiwy zamówienia obejmował wymianę źródła światła na lampy jarzeniowe. W kontekście realizowanej termomodernizacji zasadne jest zastosowanie źródeł światła typu LED. Oświetlenie tego typu pozwoli znacząco zredukować koszty eksploatacyjne związane z płatnościami za energię elektryczną, biorąc pod uwagę, iż na budynku głównym została wykonana instalacja fotowoltaiczna, która w połączeniu z energooszczędnym oświetleniem pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności oraz zwiększy efektywność całej instalacji. Ceny rynkowe oświetlenia LEDw porównaniu do lat ubiegłych znacząco zmalały, tak więc różnica ceny pomiędzy oświetelniem jarzeniowym a ledowym jest niewielka. Trudno byłoby zatem – w opisanym stanie faktycznym – wprowadzać na plac budowy nowego wykonawcę. Powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu wykonawcy znacznie utrudniłoby, z przyczyn wyżej wskazanych, dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, opóźniło wykonanie tych prac. Nie ma też żadnej gwarancji, że w wyniku przeprowadzenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe pozyskano by ofertę korzystniejszą cenowo niż u dotychczasowego wykonawcy. Przeprowadzenie postępowania znacznie opóźniłoby inwestycję w czasie, co byłoby ze szkodą dla interesu publicznego i użytkownika budynku. Należy mieć na uwadze, że budynek Domu Pomocy Społecznej nie jest wyłączony z użytkowania. Dom pomocy społecznej jest placówką pobytu całodobowego, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dla mieszkańców DPS hałas, kurz, obce osoby w budynku - robotnicy budowlani, utrudnienia w poruszaniu się po budynku wskutek robót remontowych, składowanie dużej liczby materiałów budowlanych stanowią bardzo dużą uciążliwość i mogą pogorszyć stan ich zdrowia. Ważne jest zatem dla tych osób, aby roboty były wykonywane przez jednego wykonawcę, przebiegały sprawnie i możliwie szybko, w przeciwnym wypadku mogłoby to spowodować skargi mieszkańców oraz ich rodzin na warunki zamieszkania panujące w DPS. Na tę istotną okoliczność towarzyszącą wykonywaniu robót wskazał z resztą zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystko to oznaczałoby znaczną niedogodność dla zamawiającego, znaczące zwiększenie kosztów i mogło stanowić podstawę zarzutu niegospodarności. W świetle przedstawionej argumentacji należy uznać, że zastosowanie przy zmianie umowy art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp było prawidłowe. Wprowadzone zmiany w umowie nie spowodowały zmiany jej charakteru. Nie można ich też uznać za zmiany istotne.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót dodatkowych i zamiennych wynosi 559 702,68zł brutto.