„Hubosfera – Centrum sportu i rekreacji” – etap I realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 projekt nr 556

Organizator

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50231 Wrocław
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia polega na: a)budowie placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną, b)budowie ścieżki zdrowia wraz z nawierzchnią bezpieczną, c)budowie części utwardzonych ścieżek pieszych przebiegających po istniejących „przedeptach” oraz nawierzchni trawiastej jako odtworzenie trawników, które ulegną zniszczeniu podczas budowy alejek i placu zabaw oraz podczas poruszania się sprzętu budowlanego, wzdłuż alejek. Trawniki należy odtworzyć w zasięgu minimum 2 m od skrajnego krawężnika alejki. W przedmiarze robót nie podano obmiaru prac dotyczących odbudowy trawników, należy je skalkulować we własnym zakresie i uwzględnić w cenie ofertowej z minimum 2-krotnym koszeniem odtworzonych trawników, d)dostawie i montażu części elementów małej architektury typu: ławki (na wydzielonych placykach przy ścieżkach), kosze na odpady, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem korzystania z urządzeń sportowych, e)budowie części oświetlenia typu parkowego wraz zestawem ZK-2a+1P + szafka rozdzielcza oraz szafka imprez wraz z linią zasilającą (projekt przyłącza wg odrębnego opracowania), f)wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej, g)uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500267168-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej: „Hubosfera – Centrum sportu i rekreacji” – etap I realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 projekt nr 556

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607012-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500213335

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trzebnicka 33, 50231 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Hubosfera – Centrum sportu i rekreacji” – etap I realizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 projekt nr 556
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/PN/36/2018/DPIR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia polega na: a)budowie placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną, b)budowie ścieżki zdrowia wraz z nawierzchnią bezpieczną, c)budowie części utwardzonych ścieżek pieszych przebiegających po istniejących „przedeptach” oraz nawierzchni trawiastej jako odtworzenie trawników, które ulegną zniszczeniu podczas budowy alejek i placu zabaw oraz podczas poruszania się sprzętu budowlanego, wzdłuż alejek. Trawniki należy odtworzyć w zasięgu minimum 2 m od skrajnego krawężnika alejki. W przedmiarze robót nie podano obmiaru prac dotyczących odbudowy trawników, należy je skalkulować we własnym zakresie i uwzględnić w cenie ofertowej z minimum 2-krotnym koszeniem odtworzonych trawników, d)dostawie i montażu części elementów małej architektury typu: ławki (na wydzielonych placykach przy ścieżkach), kosze na odpady, stojaki na rowery oraz tablice z regulaminem korzystania z urządzeń sportowych, e)budowie części oświetlenia typu parkowego wraz zestawem ZK-2a+1P + szafka rozdzielcza oraz szafka imprez wraz z linią zasilającą (projekt przyłącza wg odrębnego opracowania), f)wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz mapy powykonawczej, g)uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty 859181,65 zł przewyższa o 159181,65 zł kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.